Domov KONTAKTY

Občianska náuka

OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV

Dňa 10. decembra každoročne oslavujeme Deň ľudských práv. Aj my sme si tento deň pripomenuli a pri tejto príležitosti sa dňa  7.12.2021 konala Olympiáda ľudských práv. Napriek nepriaznivým okolnostiam spôsobeným pandemickou situáciou, sa nám podarilo zorganizovať olympiádu prezenčnou formou. Samozrejme sme sa museli prispôsobiť okolnostiam a nepremiešavať účastníkov viac ako je nevyhnutné, takže žiaci boli rozdelení do

Mladý Európan 2021

Dňa 28.04.2021 sa v spolupráci s Europe Direct Žilina uskutočnilo regionálne kolo súťaže Mladý Európan 2021. Podmienkou účasti tímu na súťaži bolo vypracovanie projektu o predsedníckych krajinách. Prvé kolo predstavovalo vedomostný test o Európskej únii, druhé kolo jazykový test a tretie kolo bolo finále, zamerané na správne zodpovedanie otázok, doplnených obrázkami. Súťaž prebiehala vzhľadom na pandemické opatrenia on-line formou. Našu

Olympiáda ľudských práv

Dňa 3.12.2019 sa na našej škole, pod vedením p. riaditeľky JUDr. Tomaníčkovej a Mgr. Rožeka, uskutočnilo 22. kolo Olympiády ľudských práv. Školského kola sa zúčastnilo celkovo 23 žiakov tretieho ročníka, z toho 17 dievčat a 6 chlapcov. V prvom kole si súťažiaci zmerali vedomosti v teste zameranom na všeobecný prehľad o dejinách, inštitúciách ako i samotnom obsahu ľudských práv. Následne, v písomnej časti

Súťaž „Mladý Európan 2019“

Dňa 11. apríla sa žiaci Paulína Bizíková z III.A triedy ,Nicol Kubalová a Tomáš Hrubjak z III.G triedy zúčastnili regionálneho kola súťaže s názvom „Mladý Európan 2019“, ktorá je určená pre študentov stredných škôl. Išlo o 14. ročník vedomostnej súťaže, ktorý pozostával z troch kôl. Súčasne podmienkou pre účasť v regionálnej súťaži bolo odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie.

OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV

Dňa 26.novembra 2018 sa uskutočnil 21.ročník školského kola Olympiády ľudských práv. Olympiády sa zúčastnilo 13 žiakov, z toho 10 dievčat a 3 chlapci. V prvej časti olympiády mali žiaci 20 minút na vypracovanie testu v e-learningovej forme a následne mali 20 minút na súvislý písomný prejav, kde mali možnosť vyjadriť sa k problematike registrovaných partnerstiev a k otázke ich legalizácie v Slovenskej republike.

Mladý Európan 2018

18. apríla 2018, v tento pekný slnečný deň sme sa vybrali so žiakmi III.A a III.B – Michalom Čmelíkom, Mariannou Kupčuliakovou a Marekom Chupáňom skúsiť šťastie v súťaži „Mladý Európan 2018“, ktorú organizovalo Informačné centrum Europe Direct Žilina. Hlavnú cenu sme si síce neodniesli, avšak skončili sme na peknom 4. mieste. Vzhľadom na skutočnosť, že

Exkurzia v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých

Dňa 7. decembra 2017 trieda III.C namiesto do školských lavíc zasadla do spoločenskej miestnosti v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch.  Do ústavu sú umiestňovaní muži, mladiství, odsúdení s výkonom trestu odňatia slobody v minimálnom stupni stráženia a tiež ženy, mladistvé, odsúdené s výkonom trestu odňatia slobody v minimálnom stupni stráženia a tiež odsúdené s výkonom trestu odňatia slobody v strednom

Olympiáda ľudských práv

Dňa 01. decembra 2017 sa konal 20. ročník školského kola Olympiády ľudských práv. Žiaci v prvej časti absolvovali  20-minútový e-learningový test, ktorý bol zameraný na vedomosti o našich základných právach, príkladoch ich porušovania v praxi; na vedomosti o inštitúciách, ktoré sa venujú problematike ľudských práv a poskytujú rôzne mechanizmy ich ochrany a na rôzne iné témy so zistením všeobecno-vedomostného prehľadu žiakov

Olympiáda ľudských práv

Ľudské práva sú základné práva a slobody, ktoré patria každému človeku od narodenia bez ohľadu na jeho rasu, pohlavie, etnickú, národnostnú alebo štátnu príslušnosť. Sú neodňateľné, tzn., že nikoho nemožno týchto práv pozbaviť, sú nescudziteľné , tzn., že nemožno ich previesť na iného, sú nepremlčateľné, tzn., že nepodliehajú premlčaniu, a teda ich trvanie je počas života človeka

Návšteva Informačného centra EUROPE DIRECT v Žiline

V mesiaci november žiaci 3. ročníka mali možnosť navštíviť Europe Direct centrum v Žiline. Informačné centrum Europe Direct Žilina patrí do celoeurópskej siete informačných centier pod jednotným názvom Europe Direct. Informačná sieť Europe Direct pokrýva územie celej Európskej únie. Informačné centrum slúži pre občanov ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou s cieľom zlepšovať komunikáciu medzi

Na akú prácu sa hodíš?

Občianska náuka v 2. ročníku štúdia na Obchodnej akadémii v Žiline oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami zo všeobecnej psychológie, psychológie osobnosti a sociálnej psychológie. Vyučovanie je zamerané na sebapoznávanie a overenie získaných teoretických poznatkov v praxi, najmä ich využitie v osobnom a pracovnom živote. Prepojenie teórie a praxe je možné dosiahnuť prostredníctvom aktivizujúcich vyučovacích metód, ktoré smerujú k poznávaniu osobnosti

Štruktúrovaný dialóg s mladými ľuďmi

Od 1. júla 2016 do 31. decembra 2016 bude Slovensko viesť jednu z troch hlavných inštitúcií Európskej únie – Radu Európskej únie. Slovenská republika sa stane „tvárou a hlasom“ európskej dvadsaťosmičky. Do veľkej miery bude určovať európsku agendu a udávať témy, ktorým sa bude venovať európska politika. Témou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v oblasti

Voľby a mládež

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia dňa 5. marca 2016. Volebný systém pre voľby do zákonodarného orgánu je definovaný v Ústave Slovenskej republiky a v zákone č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obchodná akadémia v Žiline v spolupráci s Radou mládeže Žilinského kraja pripravila pre žiakov 3. ročníka

Školské kolo Olympiády ľudských práv

Ľudské práva patria ku základným hodnotám demokratickej spoločnosti. Poznanie problematiky ľudských práv je jednou z hlavných oblastí vzdelávania na Obchodnej akadémii v Žiline.  Dňa 10. decembra 2015 sa žiaci 3. ročníka pod vedením JUDr. Jany Tomaníčkovej a PaedDr. Petra Majera zúčastnili XVIII. ročníka Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Školské kolo

Návšteva Informačného centra EUROPE DIRECT v Žiline

Dňa 11. novembra 2015 sme sa s vybranými žiakmi 3. ročníka vybrali na návštevu do EUROPE DIRECT centra, ktoré patrí medzi  500 informačných centier na celom svete a zároveň medzi 12 informačných centier nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky. Cieľom informačného centra je poskytovať najmä informácie a novinky z EÚ, praktické informácie o pracovných a študijných možnostiach

Elektronické psychologické testy

Vyučovanie psychologických disciplín v stredných školách má nezastupiteľné miesto pri formovaní osobnosti mladých ľudí a v príprave žiakov na vysokoškolské štúdium, alebo na výkon budúceho povolania. Poznatky zo psychológie sú rozptýlené do učebných osnov vyučovacieho predmetu občianska náuka. Oblasť „psychologického vzdelávania“ v stredných odborných školách vymedzujú dva tematické celky „Človek ako jedinec“ a „Človek a spoločnosť“. Vyučovanie psychológie, resp. vybraných

Program rozvoja osobnosti žiaka

Občianska náuka v 2. ročníku štúdia na Obchodnej akadémii v Žiline oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami zo všeobecnej psychológie a sociálnej psychológie. Svojím obsahom pomáha žiakom orientovať sa v sociálnej realite a prispieva k ich začleneniu do rôznych spoločenských vzťahov a väzieb. Oblasť „psychologického vzdelávania“ vymedzujú dva tematické celky „Človek ako jedinec“ a „Človek a spoločnosť“. Súčasťou vyučovania občianskej náuky na

Olympiáda ľudských práv – školské kolo

Ľudské práva a slobody patria ku základným hodnotám demokratickej spoločnosti. Poznanie problematiky ochrany ľudských práv a slobôd je jednou z hlavných oblastí vzdelávania na Obchodnej akadémii v Žiline.  Dňa 12. decembra 2014 sa žiaci 3. ročníka pod vedením JUDr. Jany Tomaníčkovej a PaedDr. Petra Majera zúčastnili XVII. ročníka Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej

Bratislava – hlavné mesto Slovenskej republiky

Vyučovací proces občianskej náuky v 3. ročníku štúdia na Obchodnej akadémii v Žiline je zameraný na rozvíjanie občianskeho a právneho vedomia žiakov. Oboznamuje ich s činnosťou dôležitých politických inštitúcií a orgánov verejnej správy a s možnými spôsobmi zapojenia sa do občianskeho života. Súčasťou vyučovania sú odborné exkurzie a aktivity zážitkového učenia (napr. návšteva súdneho pojednávania, besedy s politikmi územnej samosprávy

Exkurzia – súdne pojednávanie 24. 11. 2014

Dňa 24.11.2014 sme my – vybraní žiaci III. D vymenili školské lavice za lavice na Okresnom súde v Žiline, kde sme sa zúčastnili súdneho pojednávania, na ktorom sa prejednával Trestný čin nebezpečného prenasledovania podľa par. 360a Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Obžalovaného súdili za to, že iného dlhodobo prenasledoval takým spôsobom,

9. september – Deň obetí holokaustu a rasového násilia

Národná rada Slovenskej republiky schválila pamätný deň 9. september ako memento na 9. september 1941, kedy vtedajšia vláda Slovenskej republiky prijala „Židovský kódex“ – nariadenie č. 198/1941 Sl. z. o právnom postavení Židov, ktoré podľa vzoru norimberských rasových zákonov ustanovilo na Slovensku osobitný právny režim pre občanov židovského vierovyznania. Pojem Žid bol definovaný na základe

Olympiáda ľudských práv – školské kolo

Dňa 28. 11. 2013 sa  pod vedením učiteľov JUDr. Jany Tomaníčkovej a PaedDr. Petra Majera uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv, ktorého sa zúčastnilo 25 žiakov zo všetkých tried tretieho ročníka. Žiaci mali možnosť preveriť si svoje vedomosti v oblasti ľudských práv, zistiť, aký je ich všeobecný rozhľad, schopnosť vyjadriť sa, zaujať postoj  a argumentovať ku konkrétnemu ľudsko-právnemu problému.

Unikátna expozícia drotárstva

Budatínsky hrad patrí medzi historické a architektonické pamiatky mesta Žilina. Najstarší stredoveký hrad v okolí mesta vznikol koncom 13. storočia na sútoku riek Váh a Kysuca. Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1321. Napriek tomu, že Budatínsky hrad je v súčasnosti zatvorený z dôvodu rekonštrukcie, v náhradných priestoroch hradu si žiaci II.C počas

Olympiáda ľudských práv v školskom roku 2012/2013

Ľudské práva a slobody patria ku základným hodnotám demokratickej spoločnosti. Poznanie problematiky ochrany ľudských práv a slobôd je jednou z prioritných oblastí vzdelávania žiakov Obchodnej akadémie v Žiline počas vyučovacích hodín občianskej náuky. Dňa 11. decembra 2012 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili XV. ročníka Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťaž bola realizovaná

Olympiáda ľudských práv v šk. roku 2011/2012

V dňoch 5. decembra 2011 a 7. decembra 2011 sa na Obchodnej akadémii v Žiline uskutočnilo školské kolo XIV. ročníka Olympiády ľudských práv, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťaž bola realizovaná formou písomného vedomostného testu a diskusie ku aktuálnym spoločenským témam ako medzigeneračná solidarita a ochrana ľudských práv a slobôd. „Ľudské práva a slobody patria ku základným hodnotám