Domov KONTAKTY

Voľné pracovné miesta


Nižšie uvedené voľné pracovné miesta boli už obsadené prostredníctvom výberového konania.

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Žiline, Veľká okružná 32 oznamuje, že od školského roka 2021/2022 príjme do pracovného pomeru (pracovný pomer na dobu určitú s perspektívou trvalého pracovného pomeru, plný úväzok) dvoch učiteľov pre vyučovanie predmetu anglický jazyk + iný aprobačný predmet vítaný (najmä TŠV, RUJ, INF).

Požadované predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
 • pedagogická spôsobilosť na vyučovanie predmetu anglický jazyk (minimálne úroveň B2, C1 výhodou, keďže ide aj o vyučovanie v študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium – slovensko-anglické)
 • vhodné aj pre absolventov.

Požadované doklady na predloženie do výberového konania:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

V prípade pozvania na osobný pohovor aj:

 • overené fotokópie dokladov o vzdelaní a profesijnom rozvoji (stačí k nahliadnutiu),

V prípade uzavretia pracovného pomeru aj:

 • overené fotokópie dokladov o vzdelaní a profesijnom rozvoji (do osobného spisu),
 • odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Žiadosti o zamestnanie predložia uchádzači o zamestnanie do 14. 06.2021 najlepšie mailom na riaditelka@oavoza.sk alebo poštou na adresu: Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina s označením v mailovej komunikácii alebo na obálke “Voľné pracovné miesto ANJ”. Uchádzačov, ktorí budú najlepšie spĺňať podmienky prijatia, bude škola kontaktovať telefonicky na osobný pohovor.

 

JUDr. Jana Tomaníčková
     riaditeľka školy


Riaditeľka Obchodnej akadémie v Žiline, Veľká okružná 32 oznamuje, že v druhom polroku školského roka 2020/2021 príjme do pracovného pomeru (zastupovanie za učiteľa na MD) učiteľa pre vyučovanie predmetu anglický jazyk v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia a tiež v študijnom odbore 6316 M 74 obchodná akadémia- bilingválne štúdium (slovensko-anglické), dištančne/prezenčne. 

Požadované predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
 • pedagogická spôsobilosť na vyučovanie predmetu anglický jazyk (minimálne úroveň B2, C1 vítaná)
 • vhodné aj pre absolventov.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • prehľad o praxi (ak relevantné),
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosti o zamestnanie predložia uchádzači o zamestnanie v obálke s označením „Voľné pracovné miesto“ do 25. 02.2021 na adresu: Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina s označením na obálke “Výberové konanie”. Uchádzačov, ktorí budú najlepšie spĺňať podmienky prijatia, bude škola kontaktovať telefonicky. Predpokladaný termín nástupu 16.03.2021.


Informácia o voľnom pracovnom mieste samostatnej referentky pre hospodárenie s majetkom a finančným účtovníctvom

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosť:

 • vykonáva najmä samostatnú odbornú prácu na úseku rozpočtovania a financovania,
 • zostavuje návrh rozpočtu, plán kapitálových výdavkov, bežných opráv a materiálno-technického zabezpečenia,
 • zostavuje hospodárske výkazy vrátane ich rozboru a zabezpečuje ich odoslanie príslušným inštitúciám v určených lehotách,
 • vedie knihu objednávok, zabezpečuje zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok,
 • priebežne sleduje odber všetkých energií (voda, elektrina, plyn) a vyhodnocuje ich hospodárenie v súlade s rozpočtom,
 • zabezpečuje správu hnuteľného a nehnuteľného majetku zriaďovateľa,
 • samostatne zabezpečuje a spracúva finančnú agendu (najmä zabezpečuje styk so Štátnou pokladnicou ,zodpovedá za včasné predkladanie požadovaných závierok zriaďovateľovi, spracúva agendu súvisiacu s objednávaním a zúčtovaním stravných lístkov a zúčtovaním stravovania zamestnancov školy v školskej jedálni),
 • prípadne plní ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľky školy

Informácie o výberovom konaní

Prosíme o zaslanie štruktúrovaného životopisu s fotografiou a súhlas so spracovaním osobných údajov na adresu školy: Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 (obálku prosíme označiť: VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO). Telefonicky/mailom budeme kontaktovať  len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované podmienky.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:

15.05.2020 (t.j. posledný deň na odoslanie žiadosti o zamestnanie na pošte/osobné doručenie)

Druh pracovného pomeru:

plný úväzok

Mzdové podmienky:

830,50 – 909,50 (v závislosti od dosiahnutého stupňa vzdelania)

Miesto výkonu práce a predpokladaný termín nástupu:

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina, od 01.06.2020

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

Stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore:

ekonomické – výhodou

Ostatné znalosti:

Účtovníctvo – pokročilý

Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft Word – pokročilý

Účt.program ISPIN – znalost vítaná

Počet rokov praxe:

 • minimálne 1 rok praxe v odbore účtovníctvo
 • prax s účtovaním v rozpočtovej organizácii je vítaná

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

– zodpovednosť,
– spoľahlivosť,
– precíznosť,
– zmysel pre detail,
– komunikatívnosť,
– zmysel pre tímovú spoluprácu


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 
učiteľa anglického jazyka

Riaditeľka Obchodnej akadémie, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta učiteľa anglického jazyka (v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia a v študijnom odbore 6317M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium – slovensko –anglické) pre školský rok 2019/2020.

Kvalifikačné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore anglický jazyk
 • Pedagogická spôsobilosť na vyučovanie predmetu anglický jazyk

Iné požiadavky:

 • Zodpovednosť, samostatnosť, iniciatívne plnenie úloh
 • Ovládanie anglického jazyka na úrovni C1
 • Pedagogická spôsobilosť aj na vyučovanie odborných ekonomických predmetov je vítaná

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o praxi,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o zamestnanie predložia uchádzači o zamestnanie v obálke s označením „Voľné pracovné miesto“ do 31. 05.2019 na adresu: Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina s označením na obálke “Výberové konanie”. Bližšie informácie na tel. čísle školy 041/707 59 10.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 
učiteľa telesnej a športovej výchovy

Riaditeľka Obchodnej akadémie, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta učiteľa telesnej a športovej výchovy (v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia a v študijnom odbore 6317M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium – slovensko –anglické) pre školský rok 2019/2020.

Kvalifikačné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore telesná a športová výchova
 • Pedagogická spôsobilosť na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova

Iné požiadavky:

 • Zodpovednosť, samostatnosť, iniciatívne plnenie úloh
 • Pedagogická spôsobilosť aj na vyučovanie anglického jazyka alebo ruského jazyka je vítaná

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o praxi,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o zamestnanie predložia uchádzači o zamestnanie v obálke s označením „Voľné pracovné miesto“ do 31. 05.2019 na adresu: Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina s označením na obálke “Výberové konanie”. Bližšie informácie na tel. čísle školy 041/707 59 10.

Oznámenie o voľných pracovných miestach 

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Žiline, Veľká okružná 32 oznamuje, že pre školský rok 2018/2019 príjme do pracovného pomeru 2 učiteľov pre vyučovanie predmetu anglický jazyk v kombinácii s predmetom ruský jazyk alebo občianska náuka alebo odborné ekonomické predmety.

Požadované predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
 • pedagogická spôsobilosť na vyučovanie predmetu anglický jazyk,
 • pedagogická spôsobilosť na vyučovanie predmetu ruský jazyk alebo občianska náuka alebo odborné ekonomické predmety,
 • pedagogická prax najmenej 1 rok.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • prehľad o praxi,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosti o zamestnanie predložia uchádzači o zamestnanie v obálke s označením „Voľné pracovné miesto“ do 25. 05.2018 na adresu: Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina s označením na obálke “Výberové konanie”.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Žiline, Veľká okružná 32 oznamuje, že od 20. 11. 2017 príjme do pracovného pomeru školníka – údržbára.

Požadované predpoklady:

 • ukončené minimálne stredné vzdelanie zamerané na pracovné činnosti z okruhu remeselných, opravárskych a údržbárskych prác.
 • kuričské skúšky na plynovú kotolňu (nie sú podmienkou).

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • overené fotokópie dokladov o vzdelaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • prehľad o praxi,
 • osvedčenie o kuričských skúškach (nie je podmienkou),
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosti o zamestnanie predložia uchádzači o zamestnanie v obálke s označením „Voľné pracovné miesto“ do 03. 11. 2017 na adresu: Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Žiline, Veľká okružná 32 oznamuje, že pre školský rok 2017/2018 príjme do pracovného pomeru učiteľa pre vyučovanie predmetu ekonomika  a podnikanie v anglickom jazyku v študijnom odbore 6317 M 74  obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) a na vyučovanie predmetu jazyková odborná príprava v anglickom jazyku.

Požadované predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
 • pedagogická spôsobilosť na vyučovanie odborných ekonomických predmetov a minimálne štátna jazyková skúška z anglického jazyka na úrovni C1
 • pedagogická prax najmenej 1 rok.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • prehľad o praxi,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosti o zamestnanie predložia uchádzači o zamestnanie v obálke s označením „Voľné pracovné miesto“ do 23. 06.2017 na adresu: Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina s označením na obálke “Výberové konanie”.


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Žiline, Veľká okružná 32 oznamuje, že pre školský rok 2017/2018 príjme do pracovného pomeru učiteľa pre vyučovanie predmetov slovenský jazyk a literatúra francúzsky jazyk v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia a v študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické).

Požadované predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
 • pedagogická spôsobilosť na vyučovanie predmetov slovenský jazyk a literatúra a francúzsky jazyk.
 • pedagogická prax najmenej 1 rok.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • prehľad o praxi,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosti o zamestnanie predložia uchádzači o zamestnanie v obálke s označením „Voľné pracovné miesto“ do 23. 06.2017 na adresu: Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina s označením na obálke “Výberové konanie”.

 Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Žiline, Veľká okružná 32 oznamuje, že pre školský rok 2015/2016 príjme do pracovného pomeru učiteľa pre vyučovanie predmetu anglický jazyk a predmetu ekonomika  a podnikanie v anglickom jazyku.

Požadované predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
 • pedagogická spôsobilosť na vyučovanie predmetu anglický jazyk a odborných ekonomických predmetov.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii,
 • profesijný štrukturovaný životopis,
 • prehľad o praxi,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosti o zamestnanie predložia uchádzači o zamestnanie v obálke s označením „Voľné pracovné miesto“ do 10. 06. 2015 na adresu: Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina.


Riaditeľstvo Obchodnej akadémie, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina, v súlade s § 11a), ods. 1 zákona č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch oznamuje, že od 11. 11. 2013 do 30. 06. 2014 má dočasne voľné pracovné miesta (zastupovanie počas materskej dovolenky) pre dvoch pedagogických zamestnancov.Kategória: učiteľ

Podkategória: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
 • pedagog.spôsobilosť na vyučovanie odborných ekonomických predmetov

Zoznam požadov.dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • fofokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii
 • profesijný štrukturovaný životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania doručiť do 08. 10. 2013 na adresu:
Obchodná akadémia
Veľká okružná 32
011 57 Žilina
s označením na obálke „Výberové konanie“.