Voľné pracovné miesta

 


Nižšie uvedené voľné pracovné miesta boli už obsadené prostredníctvom výberového konania.

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Žiline, Veľká okružná 32 oznamuje, že v druhom polroku školského roka 2020/2021 príjme do pracovného pomeru (zastupovanie za učiteľa na MD) učiteľa pre vyučovanie predmetu anglický jazyk v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia a tiež v študijnom odbore 6316 M 74 obchodná akadémia- bilingválne štúdium (slovensko-anglické), dištančne/prezenčne.

Požadované predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
 • pedagogická spôsobilosť na vyučovanie predmetu anglický jazyk (minimálne úroveň B2, C1 vítaná)
 • vhodné aj pre absolventov.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • prehľad o praxi (ak relevantné),
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosti o zamestnanie predložia uchádzači o zamestnanie v obálke s označením „Voľné pracovné miesto“ do 25. 02.2021 na adresu: Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina s označením na obálke “Výberové konanie”. Uchádzačov, ktorí budú najlepšie spĺňať podmienky prijatia, bude škola kontaktovať telefonicky. Predpokladaný termín nástupu 16.03.2021.


Informácia o voľnom pracovnom mieste samostatnej referentky pre hospodárenie s majetkom a finančným účtovníctvom

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosť:

 • vykonáva najmä samostatnú odbornú prácu na úseku rozpočtovania a financovania,
 • zostavuje návrh rozpočtu, plán kapitálových výdavkov, bežných opráv a materiálno-technického zabezpečenia,
 • zostavuje hospodárske výkazy vrátane ich rozboru a zabezpečuje ich odoslanie príslušným inštitúciám v určených lehotách,
 • vedie knihu objednávok, zabezpečuje zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok,
 • priebežne sleduje odber všetkých energií (voda, elektrina, plyn) a vyhodnocuje ich hospodárenie v súlade s rozpočtom,
 • zabezpečuje správu hnuteľného a nehnuteľného majetku zriaďovateľa,
 • samostatne zabezpečuje a spracúva finančnú agendu (najmä zabezpečuje styk so Štátnou pokladnicou ,zodpovedá za včasné predkladanie požadovaných závierok zriaďovateľovi, spracúva agendu súvisiacu s objednávaním a zúčtovaním stravných lístkov a zúčtovaním stravovania zamestnancov školy v školskej jedálni),
 • prípadne plní ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľky školy

Informácie o výberovom konaní

Prosíme o zaslanie štruktúrovaného životopisu s fotografiou a súhlas so spracovaním osobných údajov na adresu školy: Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 (obálku prosíme označiť: VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO). Telefonicky/mailom budeme kontaktovať  len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované podmienky.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:

15.05.2020 (t.j. posledný deň na odoslanie žiadosti o zamestnanie na pošte/osobné doručenie)

Druh pracovného pomeru:

plný úväzok

Mzdové podmienky:

830,50 – 909,50 (v závislosti od dosiahnutého stupňa vzdelania)

Miesto výkonu práce a predpokladaný termín nástupu:

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina, od 01.06.2020

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

Stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore:

ekonomické – výhodou

Ostatné znalosti:

Účtovníctvo – pokročilý

Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft Word – pokročilý

Účt.program ISPIN – znalost vítaná

Počet rokov praxe:

 • minimálne 1 rok praxe v odbore účtovníctvo
 • prax s účtovaním v rozpočtovej organizácii je vítaná

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

– zodpovednosť,
– spoľahlivosť,
– precíznosť,
– zmysel pre detail,
– komunikatívnosť,
– zmysel pre tímovú spoluprácu


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 
učiteľa anglického jazyka

Riaditeľka Obchodnej akadémie, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta učiteľa anglického jazyka (v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia a v študijnom odbore 6317M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium – slovensko –anglické) pre školský rok 2019/2020.

Kvalifikačné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore anglický jazyk
 • Pedagogická spôsobilosť na vyučovanie predmetu anglický jazyk

Iné požiadavky:

 • Zodpovednosť, samostatnosť, iniciatívne plnenie úloh
 • Ovládanie anglického jazyka na úrovni C1
 • Pedagogická spôsobilosť aj na vyučovanie odborných ekonomických predmetov je vítaná

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o praxi,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o zamestnanie predložia uchádzači o zamestnanie v obálke s označením „Voľné pracovné miesto“ do 31. 05.2019 na adresu: Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina s označením na obálke “Výberové konanie”. Bližšie informácie na tel. čísle školy 041/707 59 10.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 
učiteľa telesnej a športovej výchovy

Riaditeľka Obchodnej akadémie, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta učiteľa telesnej a športovej výchovy (v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia a v študijnom odbore 6317M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium – slovensko –anglické) pre školský rok 2019/2020.

Kvalifikačné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore telesná a športová výchova
 • Pedagogická spôsobilosť na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova

Iné požiadavky:

 • Zodpovednosť, samostatnosť, iniciatívne plnenie úloh
 • Pedagogická spôsobilosť aj na vyučovanie anglického jazyka alebo ruského jazyka je vítaná

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o praxi,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o zamestnanie predložia uchádzači o zamestnanie v obálke s označením „Voľné pracovné miesto“ do 31. 05.2019 na adresu: Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina s označením na obálke “Výberové konanie”. Bližšie informácie na tel. čísle školy 041/707 59 10.

Oznámenie o voľných pracovných miestach 

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Žiline, Veľká okružná 32 oznamuje, že pre školský rok 2018/2019 príjme do pracovného pomeru 2 učiteľov pre vyučovanie predmetu anglický jazyk v kombinácii s predmetom ruský jazyk alebo občianska náuka alebo odborné ekonomické predmety.

Požadované predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
 • pedagogická spôsobilosť na vyučovanie predmetu anglický jazyk,
 • pedagogická spôsobilosť na vyučovanie predmetu ruský jazyk alebo občianska náuka alebo odborné ekonomické predmety,
 • pedagogická prax najmenej 1 rok.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • prehľad o praxi,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosti o zamestnanie predložia uchádzači o zamestnanie v obálke s označením „Voľné pracovné miesto“ do 25. 05.2018 na adresu: Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina s označením na obálke “Výberové konanie”.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Žiline, Veľká okružná 32 oznamuje, že od 20. 11. 2017 príjme do pracovného pomeru školníka – údržbára.

Požadované predpoklady:

 • ukončené minimálne stredné vzdelanie zamerané na pracovné činnosti z okruhu remeselných, opravárskych a údržbárskych prác.
 • kuričské skúšky na plynovú kotolňu (nie sú podmienkou).

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • overené fotokópie dokladov o vzdelaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • prehľad o praxi,
 • osvedčenie o kuričských skúškach (nie je podmienkou),
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosti o zamestnanie predložia uchádzači o zamestnanie v obálke s označením „Voľné pracovné miesto“ do 03. 11. 2017 na adresu: Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Žiline, Veľká okružná 32 oznamuje, že pre školský rok 2017/2018 príjme do pracovného pomeru učiteľa pre vyučovanie predmetu ekonomika  a podnikanie v anglickom jazyku v študijnom odbore 6317 M 74  obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) a na vyučovanie predmetu jazyková odborná príprava v anglickom jazyku.

Požadované predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
 • pedagogická spôsobilosť na vyučovanie odborných ekonomických predmetov a minimálne štátna jazyková skúška z anglického jazyka na úrovni C1
 • pedagogická prax najmenej 1 rok.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • prehľad o praxi,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosti o zamestnanie predložia uchádzači o zamestnanie v obálke s označením „Voľné pracovné miesto“ do 23. 06.2017 na adresu: Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina s označením na obálke “Výberové konanie”.


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Žiline, Veľká okružná 32 oznamuje, že pre školský rok 2017/2018 príjme do pracovného pomeru učiteľa pre vyučovanie predmetov slovenský jazyk a literatúra francúzsky jazyk v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia a v študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické).

Požadované predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
 • pedagogická spôsobilosť na vyučovanie predmetov slovenský jazyk a literatúra a francúzsky jazyk.
 • pedagogická prax najmenej 1 rok.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • prehľad o praxi,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosti o zamestnanie predložia uchádzači o zamestnanie v obálke s označením „Voľné pracovné miesto“ do 23. 06.2017 na adresu: Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina s označením na obálke “Výberové konanie”.

 Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Žiline, Veľká okružná 32 oznamuje, že pre školský rok 2015/2016 príjme do pracovného pomeru učiteľa pre vyučovanie predmetu anglický jazyk a predmetu ekonomika  a podnikanie v anglickom jazyku.

Požadované predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
 • pedagogická spôsobilosť na vyučovanie predmetu anglický jazyk a odborných ekonomických predmetov.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii,
 • profesijný štrukturovaný životopis,
 • prehľad o praxi,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosti o zamestnanie predložia uchádzači o zamestnanie v obálke s označením „Voľné pracovné miesto“ do 10. 06. 2015 na adresu: Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina.


Riaditeľstvo Obchodnej akadémie, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina, v súlade s § 11a), ods. 1 zákona č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch oznamuje, že od 11. 11. 2013 do 30. 06. 2014 má dočasne voľné pracovné miesta (zastupovanie počas materskej dovolenky) pre dvoch pedagogických zamestnancov.Kategória: učiteľ

Podkategória: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
 • pedagog.spôsobilosť na vyučovanie odborných ekonomických predmetov

Zoznam požadov.dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • fofokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii
 • profesijný štrukturovaný životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania doručiť do 08. 10. 2013 na adresu:
Obchodná akadémia
Veľká okružná 32
011 57 Žilina
s označením na obálke „Výberové konanie“.