Domov KONTAKTY

O škole

Úradné hodiny počas letných prázdnin

OZNAM ÚRADNÉ HODINY POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN KAŽDÁ STREDA od 8.00 h do 12.00 h

Aktuality

AKTUALITY Študuj doma, Slovensko Ťa odmení Tohtoroční maturanti môžu po prvýkrát získať štipendium vo výške až 9 000 €. Viac informácií – www.minedu.sk/l-paulis-studuj-doma-slovensko-ta-odmeni/. IT Fitness Test 2022 zapojte sa do testu IKT zručností a vyhrajte Xbox Series X a desiatky ďalších skvelých cien – itfitness.eu/sk/ INEKO – Hodnotenie škôl V rámci Žilinského kraja je naša

Futbalový turnaj – školské kolo

Dňa 28. apríla 2022 sa uskutočnil  turnaj chlapcov v malom  futbale. Šesť družstiev si v hre zmeralo  svoje sily. Turnaj vyhrali chlapci  z triedy 4.H,G.

Učitelia investujú…

Finančná sloboda – názov hry, ktorá pod vedením Jána Bohušíka bola odohraná učiteľmi Obchodnej akadémie, ktorí sa „učili“ správne investovať finančné prostriedky. Zahraním hry videli ako ich rozhodnutia majú vplyv na finančnú situáciu fiktívnej rodiny Peniažkovcov. Ciele rodiny splnili. Lektor veľmi pekne vysvetlil každý krok – každé finančné rozhodnutie a poukázal na chyby, ktorých sa

PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2022/2023

Škola pokračuje aj v školskom roku 2022/2023 vo vzdelávaní v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len „SDV“). Ide o systém prepojenia teórie s praxou s aktívnou účasťou zamestnávateľa. Kritériá na prijímacie skúšky do 1. ročníka OA pre školský rok 2022/2023 sú rovnaké aj pre uchádzačov vzdelávaných v SDV (nie je potrebná samostatná prihláška). Škola predpokladá vstup

2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane. Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (PDF) Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie VZDELANIE. Váš dar znamená pre nás  prejav dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. V tomto školskom

Webové stránky našich študentov

Aj v tomto školskom roku začali študenti v rámci predmetu Internetový marketing pracovať na svojich webových stránkach. Neváhajte si ich stránky pozrieť, prípadne im dať spätnú väzbu alebo v ideálnom prípade články, ktoré vás zaujali, zdieľať na sociálnych sieťach príp. vlastných webových portáloch. https://www.elviatravel.eu/ Naša stránka je ideálnym miestom pre milovníkov cestovania. Naši čitatelia na

Deň otvorených dverí

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ Prijímacie skúšky Kritériá pre prijímacie skúšky pre školský rok 2022/2023 vzhľadom na súčasnú situáciu ešte nie sú k dispozícii. Prijímacie skúšky z matematiky Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry Prijímacie skúšky z anglického jazyka Štúdium na Obchodnej akadémii: Ponuka študijných odborov pre školský rok 2022/2023 – PDF Duálne vzdelávanie na OA

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti

VYHODNOCOVACIA_SPRAVA_SKOLY_sk_rok_2017_2018, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školského zariadenia za školský rok 2011/2012. Dňa 23. 11. 2011 schválil Žilinský samosprávny kraj správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Obchodnej akadémie, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina za školský rok 2010/2011 (§ 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej

Ako na klimatickú zmenu prakticky?

Profesijný rast v každom povolaní je nesmierne dôležitý, preto sa aj naši učitelia pravidelne zúčastňujú rôznych seminárov, konferencií a v poslednom období najmä webinárov. V rámci predmetovej komisie odborných predmetov je súčasťou učebných osnov predmetu Tovaroznalectvo aj ochrana životného prostredia, recyklácia a ďalšie témy týkajúce sa úspory energií a ochrany Zeme. Priamym dôsledkom znečisťovania planéty sú aj klimatické zmeny, ktoré

Rada školy

Rada školy sa vyjadruje ku závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, kontroluje činnosť vedenia školy, iniciuje zmeny v činnosti školy; termíny a náplň práce podľa plánu zasadnutí rady školy. Zloženie rady školy: Mgr. Juraj Adamík predseda, zástupca pedag. zamestnancov Ing. Dagmar Kochláňová podpredseda, zástupca pedag. zamestnancov Mgr. Monika Blaščíková zástupca zriaďovateľa Ing. Štefan

Rodičovská rada pri OA v Žiline

Rodičovská rada sa spolupodieľa na zlepšovaní materiálno-technického vybavenia školy. Prispieva na súťaže a odmeny žiakom OA, na akcie žiakov… Jej členom je zástupca rodičov z každej triedy. Je najvýznamnejším sponzorom Občianskeho združenia VZDELANIE. Výbor Rodičovskej rady: p. Petra Behančinová predseda Rodičovskej rady pri OA Ing. Peter Olejár podpredseda a zapisovateľ Rodičovskej rady pri OA Ing.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MS pre 4. ročník bilingválneho štúdia

Dokumenty o maturitných skúškach: na stránke www.nucem.sk/maturita v časti dokumenty (Národný ústav certifikovaných meraní) Platná legislatíva: školský zákon 245/2008 vyhláška 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách Zadania esejí, slohov, testov s kľúčmi odpovedí, cieľových požiadaviek –> na stránkach www.nucem.sk/maturita v časti dokumenty a www.matura.sk/maturitne-testy . V 4. ročníku bilingválneho štúdia, konajú žiaci maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry. Maturitná skúška sa

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MS pre žiakov 4. ročníka OA

Žiak 4. ročníka štúdia obchodná akadémia koná povinne maturitnú skúšku z týchto predmetov: slovenský jazyk a literatúra SJL cudzí jazyk ANJ teoretická časť odbornej zložky TČOZ (skladá sa z odborných ekonomických predmetov: ekonomika a podnikanie, úvod do makroekonómie, právna náuka, tovaroznalectvo, svet práce a komunikácia, hospodárska geografia a odborné voliteľné predmety) praktická časť odbornej zložky PČOZ (skladá sa z predmetov: účtovníctvo,

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MS pre 1. ročník

Na stredných odborných školách tvoria maturitnú skúšku štyri predmety: slovenský jazyk a literatúra SJL cudzí jazyk ANJ teoretická časť odbornej zložky TČOZ (skladá sa z odborných ekonomických predmetov: ekonomika a podnikanie, úvod do makroekonómie, právna náuka, tovaroznalectvo, svet práce a komunikácia, hospodárska geografia a odborné voliteľné predmety) praktická časť odbornej zložky PČOZ (skladá sa z predmetov: účtovníctvo, cvičenia z účtovníctva,

Triedy a študijné odbory v školskom roku 2021/2022

6317 M obchodná akadémia I.A II.A III.A, III.B IV.A, IV.B 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) I.G, I.H II.G, II.H III.G, III.H IV.G, IV.H V.G, V.H 6317 M obchodná akadémia – duálne vzdelávanie I.B, II.B

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

01.09.2021 (streda) Začiatok školského roku 02.09.2021 (štvrtok) Začiatok vyučovania v 1.polroku september Účelové cvičenia – 1.a 2.ročník OA + BOA september Kurz na ochranu života a zdravia – 3. ročník október  -november Imatrikulácia – 1.ročník október – november Stužkové slávnosti (IV.A, IV.B, V.G, V.H) 28.10.-29.10.2021 Jesenné prázdniny 2.11.2021 (utorok) Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách 15.11.2021 – 26.11.2021

Školský poriadok

Riaditeľka školy v súlade s § 153 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 596/2008 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláškou

Grafický plán školy

– – – – – Grafický plán školy v pdf formáte. – – – – –

Tlačivá

Oslobodenie od povinnej telesnej a športovej výchovy (neplnoletý žiak) – dostupné formáty: DOCX, ODT Oslobodenie od povinnej telesnej a športovej výchovy (plnoletý žiak) – dostupné formáty: DOCX, ODT Návrh lekára  na oslobodenie od telesných úkonov na telesnej a športovej výchove – dostupné formáty: DOCX, ODT, PDF Žiadosť o poskytnutie štipendia – dostupné formáty: DOCX, DOC,

Školský semafor

Školský semafor (PDF)

Kontaktujte nás

Obchodná akadémia Veľká okružná 32 011 57 Žilina tel: 041 / 7075 910 email: oa@oavoza.sk Vedenie školy Riaditeľka školy: JUDr. Jana Tomaníčková riaditelka@oavoza.sk 041/7075911 Zástupca riaditeľky pre technicko-ekonomické činnosti Ing. Rudolf Zrebný rudolfzrebny@oavoza.sk 041/7075926 Zástupkyňa riaditeľky pre všeobecnovzdelávacie predmety a bilingválne vzdelávanie Mgr. Monika Ďuríková durikova@oavoza.sk 041/7075913 Zástupkyňa riaditeľky pre odborné predmety a duálne vzdelávanie

Voľné pracovné miesta

Nižšie uvedené voľné pracovné miesta boli už obsadené prostredníctvom výberového konania. Riaditeľka Obchodnej akadémie v Žiline, Veľká okružná 32 oznamuje, že od školského roka 2021/2022 príjme do pracovného pomeru (pracovný pomer na dobu určitú s perspektívou trvalého pracovného pomeru, plný úväzok) dvoch učiteľov pre vyučovanie predmetu anglický jazyk + iný aprobačný predmet vítaný (najmä TŠV, RUJ, INF). Požadované

Občianske združenie Vzdelanie

Občianske združenie VZDELANIE, je nezisková organizácia, ktorá je jedným z aktívnych a osvedčených prostriedkov finančnej a materiálnej podpory výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. Činnosť OZ je zameraná predovšetkým na získavanie finančných príspevkov a plnenie poslania a cieľov činnosti OZ podľa stanov. Najväčším sponzorom Občianskeho združenia je Rodičovská rada pri OA v Žiline. Získanými prostriedkami sa zmodernizovalo

Oznam – obnovenie vyučovania prezenčnou formou

V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 05. 02. 2021 a so súhlasom zriaďovateľa školy bolo od 24.02.2021 obnovené školské vyučovanie na našej škole v koncových ročníkoch prezenčnou formou.