Domov KONTAKTY

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MS pre 1. ročník

Na stredných odborných školách tvoria maturitnú skúšku štyri predmety:

 • slovenský jazyk a literatúra SJL
 • cudzí jazyk ANJ
 • teoretická časť odbornej zložky TČOZ (skladá sa z odborných ekonomických predmetov: ekonomika a podnikanie, úvod do makroekonómie, právna náuka, tovaroznalectvo, svet práce a komunikácia, hospodárska geografia a odborné voliteľné predmety)
 • praktická časť odbornej zložky PČOZ (skladá sa z predmetov: účtovníctvo, cvičenia z účtovníctva, administratíva a korešpondencia, aplikovaná informatika, hospodárske výpočty)

Maturitná skúška sa skladá z 2 častí:

externá časť (EČ)

 • písomná – formou štandardizovaných testov (SJL, ANJ, MAT), ktoré zadáva a vyhodnocuje NÚCEM, ktorá sa koná na celom území SR v rovnakom čase

interná časť (PFIČ)

 • písomná (slohový útvar) – SJL, ANJ, koná sa v ten istý deň ako EČ
 • ústna – SJL, ANJ, TČOZ
 •  praktická skúška – PČOZ

Všetky predmety okrem cudzieho jazyka majú len jednu úroveň, v cudzom jazyku sú úrovne označené B1 – základná, B2 – vyššia úroveň, C1 – pre bilingválne štúdium.

Žiak posledného ročníka sa písomne prihlási do 30. septembra príslušného maturitného ročníka na maturitnú skúšku – v prihláške uvedie predmety a ich úrovne,  predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky, prípadne požiadavky  na úpravu MS pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Žiak si môže zvoliť aj dobrovoľnú maturitnú skúšku z ďalších predmetov, ktoré sú predpísané učebnými osnovami, cieľové požiadavky nájdete na www.nucem.sk/maturita v časti dokumenty. V predmete matematika si môže vybrať aj len EČ, z ostatných predmetov len ústnu časť.

Termíny konania jednotlivých častí maturitnej skúšky:

marec – externá časť (test) a písomná forma internej časti (sloh)

apríl – praktická časť odbornej zložky

máj – ústne maturitné skúšky

V bilingválnom štúdiu žiaci konajú maturitnú skúšku zo SJL vo 4. ročníku (ústna časť je v máji), ostatné predmety v 5. ročníku, pričom TČOZ vykonávajú v anglickom jazyku a PČOZ v slovenskom jazyku.

Dokumenty o maturitných skúškach:

 • na stránke nucem.sk/maturita v časti dokumenty (Národný ústav certifikovaných meraní)

Platná legislatíva:

 • školský zákon 245/2008
 • vyhláška 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách

Zadania esejí, slohov, testov s kľúčami odpovedí, cieľových požiadaviek –> na stránkach www.nucem.sk/maturita v časti dokumenty a www.matura.sk/maturitne-testy .