Domov KONTAKTY

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MS pre žiakov 4. ročníka OA

Žiak 4. ročníka štúdia obchodná akadémia koná povinne maturitnú skúšku z týchto predmetov:

  • slovenský jazyk a literatúra SJL
  • cudzí jazyk ANJ
  • teoretická časť odbornej zložky TČOZ (skladá sa z odborných ekonomických predmetov: ekonomika a podnikanie, úvod do makroekonómie, právna náuka, tovaroznalectvo, svet práce a komunikácia, hospodárska geografia a odborné voliteľné predmety)
  • praktická časť odbornej zložky PČOZ (skladá sa z predmetov: účtovníctvo, cvičenia z účtovníctva, administratíva a korešpondencia, aplikovaná informatika, hospodárske výpočty)

Maturitná skúška sa skladá z 2 častí:

externá časť (EČ)

  • písomná – formou štandardizovaných testov (SJL, ANJ, MAT), ktoré zadáva a vyhodnocuje NÚCEM, ktorá sa koná na celom území SR v rovnakom čase

interná časť (PFIČ)

  • písomná (slohový útvar) – SJL, ANJ, koná sa v ten istý deň ako EČ
  • ústna – SJL, ANJ, TČOZ
  • praktická skúška – PČOZ

Všetky predmety okrem cudzieho jazyka majú len jednu úroveň, v cudzom jazyku sú úrovne označené B1 – základná, B2 – vyššia úroveň (v prípade podmienky prijatia na VŠ).

Žiak 4. ročníka sa písomne prihlási do 30. septembra 2021 na maturitnú skúšku – v prihláške uvedie predmety a ich úrovne,  predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky, prípadne požiadavky  na úpravu MS pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Žiak si môže zvoliť aj dobrovoľnú maturitnú skúšku z ďalších predmetov, ktoré sú predpísané učebnými osnovami, cieľové požiadavky nájdete na www.nucem.sk/maturita v časti dokumenty. V predmete matematika si môže vybrať aj len EČ, z ostatných predmetov len ústnu časť.

Termíny konania jednotlivých častí maturitnej skúšky:

15. marec 2022– externá časť (test) a písomná forma internej časti (sloh) SJL
16. marec 2022 – externá časť (test) a písomná forma internej časti (sloh) ANJ
17. marec 2022 – externá časť (test) – matematika – dobrovoľná MS
20. – 22. apríl 2022 – praktická časť odbornej zložky
23. – 27. máj – ústne maturitné skúšky

Dokumenty o maturitných skúškach:

Platná legislatíva:

  • školský zákon 245/2008
  • vyhláška 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách

Zadania esejí, slohov, testov s kľúčami odpovedí, cieľových požiadaviek –> na stránkach www.nucem.sk/maturita v časti dokumenty a www.matura.sk/maturitne-testy .