Domov KONTAKTY

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MS pre 4. ročník bilingválneho štúdia

Dokumenty o maturitných skúškach:

Platná legislatíva:

  • školský zákon 245/2008
  • vyhláška 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách

Zadania esejí, slohov, testov s kľúčmi odpovedí, cieľových požiadaviek –> na stránkach www.nucem.sk/maturita v časti dokumenty a www.matura.sk/maturitne-testy .

V 4. ročníku bilingválneho štúdia, konajú žiaci maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry.

Maturitná skúška sa skladá z 2 častí:

externá časť (EČ)

  • písomná – formou štandardizovaných testov v trvaní 100 minút, ktoré zostavuje a vyhodnocuje NÚCEM, ktorá sa koná na celom území SR v rovnakom čase

interná časť (PFIČ)

  • písomná (slohový útvar) v trvaní 150 minút, koná sa v ten istý deň ako EČ
  • ústna – 20 minút príprava a 20 minút odpoveď

Žiak 4. ročníka bilingválneho štúdia sa písomne prihlási do 30. septembra 2021 na maturitnú skúšku – v prihláške uvedie prípadné požiadavky  na úpravu MS pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Termín konania EČ a PFIČ MS v školskom roku 2021/2022:

15. marec 2022 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra

Ústna maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry:  25. – 27. máj 2022 (podľa harmonogramu).