Občianske združenie Vzdelanie

 Občianske združenie VZDELANIE, je nezisková organizácia, ktorá je jedným z aktívnych a osvedčených prostriedkov finančnej a materiálnej podpory výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. Činnosť OZ je zameraná predovšetkým na získavanie finančných príspevkov a plnenie poslania a cieľov činnosti OZ podľa stanov.

Najväčším sponzorom Občianskeho združenia je Rodičovská rada pri OA v Žiline. Získanými prostriedkami sa zmodernizovalo materiálnotechnické vybavenie školy, skvalitnil sa výchovnovyučovací proces, zlepšili sa podmienky pre rast vzdelanostnej úrovne našich absolventov.

Výkonný výbor:

Ing. Ľubica Pevná – predseda OZ
Ing. Oľga Križová – člen
Ing. Anna Mikáčová – člen

Revízor:

Ekonóm:

Alexandra Baránková

Občianske združenie
VZDELANIE
Veľká okružná 32, 011 57 Žilina
IČO: 17060478
67632-432/0200
VÚB, Žilina