Domov KONTAKTY

2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane.

Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (PDF)

Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie VZDELANIE. Váš dar znamená pre nás  prejav dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

V tomto školskom roku sa nám aj s Vašou podporou podarilo kompletne zrekonštruovať učebňu Audio, Comenius a ADK4. Takisto sme mohli spríjemniť prostredie spoločných priestorov školy, kde naši študenti trávia prestávky, či voľné hodiny. V budúcnosti by sme chceli pokračovať v tomto trende a postupne zrekonštruovať ďalšie odborné učebne a spoločné priestory školy. Časť finančných prostriedkov môžeme podľa potreby využiť aj na podporu žiakov zo sociálne slabších vrstiev s cieľom umožniť im účasť na podujatiach organizovaných školou a tiež na naplnenie duchovných a humanitných cieľov vo výchovno-vzdelávacom procese.

Ako postupovať, ak sa rozhodnete darovať nám 2%  zo svojich daní z príjmu: 

a) Postup pre fyzické osoby – zamestnancov 

 • do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (tlačivo Vám dá zamestnávateľ) a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona;
 • z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať potrebné percentá:
  • 2% zo svojej zaplatenej dane – ide o maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prípade, že ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna výška tejto sumy je však 3 €.
  • 3% zo svojej zaplatenej dane – týka sa len osôb, ktoré v roku 2021 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín. Potvrdenie o tom od organizácie, resp. organizácií, v ktorých ste pôsobili, je povinnou prílohou k vyhláseniu o zaplatení dane.
 • vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Tlačivo je zverejnené na webovom sídle školy.
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním svojich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
 • Vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% a tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (dobrovoľníci s počtom aspoň 40 odpracovaných hodín za rok 2021 aj s potvrdením od príslušnej organizácie, resp. organizácií)  v prospech Občianskeho združenia Vzdelanie doručte do 30. 4. 2022 na Daňový úrad podľa miesta svojho trvalého bydliska, alebo škola zabezpečí doručenie na Daňový úrad, ak uvedené tlačivá odovzdáte triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa, resp. na sekretariát školy do 15. apríla 2022.
 • Po splnení podmienok majú daňové úrady 90 dní na prevedenie 2% / 3% v prospech Vami vybraného prijímateľa. Dobrovoľníci, pozor!
 • V prípade, že fyzická osoba (zamestnanec alebo živnostník) pre akúkoľvek neziskovú organizáciu alebo jednotlivca (prijímateľa dobrovoľníckej činnosti) počas roka 2021 odpracovala ako dobrovoľník aspoň 40 hodín a táto organizácia/jednotlivec o tom vydá Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, môže fyzická osoba venovať až 3% zo svojej dane! V tom prípade vo Vyhlásení vypočítajte 3% zo svojej dane a k Vyhláseniu priložte okrem Potvrdenia o zaplatení dane aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. Dobrovoľník nemusel odpracovať 40 hodín výlučne v prospech jednej organizácie/jednotlivca. Počet minimálne 40 hodín tak môže „vyskladať“ aj z viacerých Potvrdení od viacerých organizácií/jednotlivcov.

b) Postup pre fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie

 • V príslušnom oddiele tlačiva Daňové priznanie vyplňte sumu Vami vypočítaných percent z dane:
  • 2% zo svojej zaplatenej  dane – ide o maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prípade, že ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna výška tejto sumy je však 3 €.
  • 3% zo svojej zaplatenej dane – týka sa len osôb, ktoré v roku 2021 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín. V tlačive označte políčko „Spĺňam podmienky na poukázanie 3% z dane“ a potvrdenie o tom od organizácie, resp. organizácií, v ktorých ste pôsobili, priložte ako Prílohu k daňovému priznaniu.
 • možné je vybrať si iba jednu organizáciu. Údaje ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:     Občianske združenie VZDELANIE
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:       Žilina, 011 57, Veľká okružná 32
Právna forma:                                 Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):      17060478

 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním svojich údajov (meno a adresa – NIE však poukázaná suma). Ak podávate daňové priznanie typu A, táto kolónka sa nachádza v VIII. oddiele. Ak podávate daňové priznanie typu B, kolónka sa nachádza v XII. oddiele.
 • Nezabudnite sa podpísať!
 • Riadne vyplnené daňové priznanie (ak ste v roku 2021 odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín aj potvrdenie od organizácie, resp. organizácií) doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2022) na daňový úrad podľa svojho bydliska, nie podľa sídla zamestnávateľa.
 • Ak chce daňovník (SZČO, podnikateľ) uplatniť postup podľa § 50, musí v odd.1 uviesť povinne svoje telefónne číslo. Pokiaľ nebude inštitút 2% uplatňovať, nie je povinnosť telefónny kontakt uvádzať.

c) Postup pre právnické osoby

 • vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma ktorú môžete poukázať. Môžete poukázať aj menej ako 1% (2%) , musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 • V prípade, že právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane. v daňovom priznaní vyznačí, že poukazuje iba 1,0 % z dane.
 • V prípade, že právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi) tak môže poukázať 2% z dane. V daňovom priznaní označí, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).
 • v daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1.0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:     Občianske združenie VZDELANIE
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:      Žilina, 011 57, Veľká okružná 32
Právna forma:                                Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):      17060478

 • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. Táto kolónka je v časti VI. daňového priznanie.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla).
 • Po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok (podanie daňového priznania a zaplatenie dane do 31.3.2021) má daňový úrad zákonnú lehotu 90 dni na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali v prospech Vami vybraných prijímateľov.