2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane.

Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie VZDELANIE. Váš dar znamená pre nás  prejav dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Darované finančné prostriedky budú použité na:

 • modernizáciu vybavenia školy
 • tvorbu zdravého životného prostredia
 • podporu žiakov zo sociálne slabších vrstiev s cieľom umožniť im účasť na podujatiach organizovaných školou
 • duchovné a humanitné ciele vo výchovno-vzdelávacom procese

Ako postupovať, ak sa rozhodnete darovať nám 2%  zo svojich daní z príjmu: 

a) Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 • do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a zároveň požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
 • z Potvrdenia o zaplatení dane zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa. Táto suma musí byť minimálne 3 eurá.
 • vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Tlačivo je zverejnené na webovom sídle školy.
 • Potvrdenie o zaplatení dane a vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane v prospech Občianskeho združenia Vzdelanie doručte do 30. apríla 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, alebo škola zabezpečí doručenie na daňový úrad, ak obe tlačivá odovzdáte triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa do 15. apríla 2018.

b) Podávate si daňové priznanie sami?

 • riadne si vyplňte daňové priznanie
 • vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 eurá.
 • v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov:     Občianske združenie VZDELANIE
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:    Žilina, 011 57, Veľká okružná 32
Právna forma:                                Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):    17060478
 • riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2018) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

c) Postup pre právnické osoby

 • riadne vyplňte daňové priznanie
 • vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 EUR).
 • v daňovom priznaní pre právnické osoby je už uvedená kolónka na poukázanie 2% z dane v prospech prijímateľa (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov:     Občianske združenie VZDELANIE
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:    Žilina, 011 57, Veľká okružná 32
Právna forma:                                Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):    17060478
 • pokiaľ ste si vybrali viacerých prijímateľov, vložte do daňového priznania prílohu.
 • riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Povinnou prílohou pri poukázaní 3% z dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.