Domov KONTAKTY

Z histórie ekonomického vzdelávania v Žiline

Obchodná akadémia v Žiline oslávila v školskom roku 2018/2019 80. výročie od svojho vzniku (1938 – 2018). Toto jubileum je vhodnou príležitosťou obzrieť sa do minulosti a zhodnotiť historický význam školy pri výchove a vzdelávaní mladej generácie ekonómov.

Podmienky vzniku prvej obchodnej školy v Žiline úzko súvisia s hospodárskym rozvojom severozápadného Slovenska. Žilina bola od konca 19. storočia významným priemyselným a obchodným centrom. Geografická poloha mesta vytvárala vhodné predpoklady pre hospodársky, kultúrny a spoločenský rozvoj. Rozmach priemyselnej výroby a obchodu po vzniku Československej republiky v roku 1918 vyžadoval väčší počet kvalifikovaných odborníkov v meste Žilina, ktorí by mali potrebné vedomosti a zručnosti z oblasti obchodnej činnosti, účtovníctva a obchodnej korešpondencie. Na základe rozhodnutia Okresného grémia obchodníctva v Žiline zo dňa 25. mája 1938 zriadilo Ministerstvo školstva Československej republiky dvojročnú obchodnú školu v Žiline so študijným odborom – obchodný odbor.

Škola začala svoju činnosť dňa 1. septembra 1938 pod názvom Verejná obchodná škola Okresného grémia obchodníctva v Žiline (1938 – 1943). V dvoch triedach prvého ročníka vyučovali dvaja interní a niekoľko externých pedagógov, ktorých viedol riaditeľ školy Miroslav K. Talpa (1938 – 1945). Učebne boli umiestnené v centre mesta, na konci Burianovej medzierky v blízkosti dnešného Mestského divadla. Škola sa formovala na konci tridsiatych rokov 20. storočia v zložitom vnútropolitickom vývoji československých dejín (slovenská autonómia a neskôr vznik Slovenskej republiky). Napriek krízovému obdobiu počas 2. svetovej vojny, kedy škola nesie názov Verejná obchodná škola (1943 – 1945), výchovno-vzdelávací proces pokračoval a absolventi školy našli široké spoločenské uplatnenie v obchode, priemysle a službách štátnej správy a prispeli ku ekonomickému rozvoju Žilinského kraja.

K prvej významnej zmene v histórii školy došlo po ukončení 2. svetovej vojny, kedy bola škola premenovaná na Štátnu obchodnú školu (1945 – 1949) a do funkcie riaditeľa školy bol menovaný Dr. Vasil Ravluk (1945 – 1949). V prvých povojnových rokoch sa zmeny prejavili aj v študijnom zameraní. Žiaci sa vzdelávali v dvoch študijných odboroch – podnikový odbor a družstevný odbor. V päťdesiatych rokoch sa otvára štvorročné štúdium v študijných odboroch – ekonomika spojov, ekonomika verejného stravovania, ekonomika obchodu a výkupu, prevádzka a ekonomika spoločného stravovania a všeobecná ekonomika (od roku 1958). Dvojročné štúdium je realizované v študijných odboroch – priemyselný odbor, účtovná evidencia obchodu a hospodárska administratíva. Škola nesie názov Hospodárska škola (1949 – 1960). Počas uvedeného obdobia bol riaditeľom školy pán Martin Kulich (1949 – 1964). Prví maturanti hospodárskej školy ukončili štvrorročné štúdium v školskom roku 1956/1957 v študijnom odbore ekonomika spojov.  Škola sa rozrástla na osem tried a presťahovala sa do priestorov bývalej strednej pedagogickej školy (dnešné Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline).

K významným zmenám v histórii školy dochádza v roku 1960, kedy sa rozrástla na desať tried denného štúdia a presťahovala sa do budovy Investičnej banky na ulici Veľká okružná (v súčasnosti hlavná budova školy). Hlavnou úlohou školy v šesťdesiatych rokoch je príprava absolventov v štvorročných študijných odboroch – všeobecná ekonomika a prevádzka a ekonomika spoločného stravovania a v dvojročnom študijnom odbore hospodárska administratíva. Škola plní významnú úlohu pri organizovaní kurzov ďalšieho vzdelávania (rekvalifikačné kurzy a kurzy popri zamestnaní). Od 1. septembra 1961 nesie názov Stredná ekonomická škola (1961 – 1990). V druhej polovici šesťdesiatych rokov prechádza škola ďalšími zmenami (vyradenie študijných odborov prevádzka a ekonomika spoločného stravovania a hospodárska administratíva zo siete škôl a školských zariadení). Riaditeľom školy sa stal Ing. Jaroslav Belaj (1965 – 1969). V roku 1967 začína vyučovanie v štvorročnom študijnom odbore ekonomika služieb. Okrem štvorročného štúdia otvorila škola i dvojročné nadstavbové štúdium. Veľmi pozitívne sa do histórie školy zapísal študijný odbor cudzojazyčná korešpondencia a sekretárske práce, ktorý si vyžiadal trh práce. Štruktúra študijných odborov v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch nemá ustálený charakter. Stabilný študijný odbor predstavuje všeobecná ekonomika. S postupným rastom školy vznikali problémy s umiestnením jednotlivých tried a odborných učební. Priestory školy nevyhovovali požiadavkám výchovno-vzdelávacieho procesu, preto sa v školskom roku 1966/1967 uskutočnila prístavba troch tried do areálu školského dvora. V sedemdesiatych rokoch, kedy na čele školy stál JUDr. Emil Sojka (1969 – 1982), sa škola rozrástla na dvadsať tried a získala budovu Drevoindustrie, ktorej rekonštrukcia bola ukončená v roku 1982.

V osemdesiatych rokoch sa škola profiluje ako stredná ekonomická škola, ktorej výchovno-vzdelávací proces je realizovaný v súlade s požiadavkami socialistického centrálne riadeného hospodárstva. Štvorročné štúdium sa uskutočňuje v študijnom odbore všeobecná ekonomika. Dočasnú existenciu majú študijné odbory ekonomika obchodu a služieb a ekonomika vnútorného obchodu. Stredná ekonomická škola v Žiline poskytovala i pomaturitné kvalifikačné štúdium so zameraním na účtovníctvo a ekonomiku obchodu a služieb. Riaditeľmi školy v uvedenom období boli pán František Haupt (1982 – 1987)Mgr. Júlia Kejstová (1987 – 1991).

Porevolučné zmeny v deväťdesiatych rokoch priniesli novú koncepciu ekonomického vzdelávania v Slovenskej republike a demokratizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky sa Stredná ekonomická škola premenovala na Obchodnú akadémiu (1990). Plánované centrálne riadené hospodárstvo sa postupne transformovalo na trhové hospodárstvo, čomu sa prispôsobila aj štruktúra študijných odborov a zameranie školy (zaradenie študijného odboru obchodná akadémia do siete škôl a školských zariadení, zmena školskej legislatívy, obsahu pedagogickej dokumentácie a podmienok výkonu odbornej praxe žiakov). Popri obchodnej akadémii na pôde školy pôsobila i Dievčenská odborná škola (1990 – 1997) so štvorročným študijným odborom obchod a podnikanie. Desaťročnú existenciu v štruktúre študijných odborov Obchodnej akadémie v Žiline mal päťročný študijný odbor bankovníctvo (1994 – 2004), zrušený Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

V deväťdesiatych rokoch bola do funkcie riaditeľky školy menovaná Ing. Ľubica Pevná, ktorá prináša modernizáciu a humanizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola sa vyprofilovala na modernú strednú odbornú školu ekonomického zamerania, o ktorú je neustály záujem zo strany žiakov základných škôl a ich zákonných zástupcov. Potvrdením kvality výchovno-vzdelávacieho procesu sú nadpriemerné výsledky žiakov školy v maturitných skúškach zo slovenského jazyka a literatúry, cudzích jazykov a v teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.

PM