Domov KONTAKTY

ŽSK – grantové programy

Vedomostné hry vo vyučovaní dejepisu

Vedomostné hry a kvízy majú nezastupiteľné miesto aj vo výchovno-vzdelávacom procese na Obchodnej akadémii v Žiline. Pedagogickí zamestnanci ich uplatňujú nielen počas vyučovania  odborných ekonomických predmetov, ale aj počas vyučovacích hodín všeobecnovzdelávacích predmetov, medzi ktoré patrí dejepis. Vedomostné hry rozvíjajú motiváciu žiakov a prispievajú k lepšiemu porozumeniu učiva. Obchodná akadémia v Žiline získala zo zdrojov Žilinského

Grantový program ŽSK – Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja podporil projektový zámer Obchodnej akadémie v Žiline s názvom „Uhorský palatín Juraj Turzo“, ktorý bol vypracovaný v rámci grantového programu „Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie“. Projekt je zameraný na zefektívnenie vyučovania národných a regionálnych dejín a zvýšenie záujmu žiakov o historický, kultúrny a spoločenský odkaz Juraja Turzu pre súčasnosť prostredníctvom zážitkového učenia, vedomostných hier,

Historické osobnosti Horného Považia

Obchodná akadémia v Žiline získala v školskom roku 2014/2015 finančný príspevok Odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja z grantového programu „Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie“ na realizáciu projektu „Historické osobnosti Horného Považia“. Projekt bol zameraný na zefektívnenie vyučovania národných a regionálnych dejín a zvýšenie záujmu žiakov 1. a 2. ročníka študijného odboru 6317

Grantový program ŽSK – Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja podporil projektový zámer Obchodnej akadémie v Žiline s názvom „Historické osobnosti Horného Považia“, ktorý bol vypracovaný v rámci grantového programu „Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie“. Projekt je zameraný na zefektívnenie vyučovania národných a regionálnych dejín a zvýšenie záujmu žiakov 1. a 2. ročníka o vyučovanie dejepisu prostredníctvom aktivít zážitkového učenia, výtvarných aktivít a práce

Grantový program ŽSK – Vráťme šport do škôl

Žilinský samosprávny kraj podporil projektový zámer Obchodnej akadémie v Žiline s názvom „Máme radi šport“, ktorý bol vypracovaný v rámci grantového programu „Vráťme šport do škôl“, oblasť podpory Telesná a športová výchova. Projekt je zameraný na zefektívnenie vyučovania telesnej a športovej výchovy, zvýšenie motivácie žiakov do realizácie školských športových súťaží (volejbal a futbal), rozšírenie ponuky športových aktivít o netradičné športy (aerobic, box,