Domov KONTAKTY

Vedomostné hry vo vyučovaní dejepisu

Vedomostné hry a kvízy majú nezastupiteľné miesto aj vo výchovno-vzdelávacom procese na Obchodnej akadémii v Žiline. Pedagogickí zamestnanci ich uplatňujú nielen počas vyučovania  odborných ekonomických predmetov, ale aj počas vyučovacích hodín všeobecnovzdelávacích predmetov, medzi ktoré patrí dejepis. Vedomostné hry rozvíjajú motiváciu žiakov a prispievajú k lepšiemu porozumeniu učiva. Obchodná akadémia v Žiline získala zo zdrojov Žilinského samosprávneho kraja grant vo výške 300,00 EUR na realizáciu projektu „Uhorský palatín Juraj Turzo“, v rámci ktorého boli zakúpené vzdelávacie hry z vydavateľstva ALBI, s. r. o.

V našej škole vytvárame priestor pre realizáciu netradičných vyučovacích hodín, ktoré prispievajú k zlepšeniu vzťahov medzi žiakmi. Vyučovanie dejepisu obohatené o vedomostné hry a kvízy rozvíja kreativitu, komunikáciu, súťaživosť a skupinovú prácu. Žiaci si osvoja nové informácie netradičnou a zábavnou formou, rozšíria si vedomosti a prepoja získané vedomosti s kľúčovými témami zo svetových a národných dejín. Zakúpené vedomostné hry vydavateľstva ALBI, s. r. o. budú slúžiť žiakom školy aj v nasledujúcich školských rokoch.

Vedenie Obchodnej akadémie v Žiline ďakuje Odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja za podporu dejepisného vzdelávania na škole, občianskemu združeniu VZDELANIE za spolufinancovanie projektových aktivít a vydavateľstvu ALBI, s. r. o. za dodanie vedomostných hier „Slovensko – otázky a odpovede“ a „Svet – otázky a odpovede“.

Doplňujúce informácie o produktoch vydavateľstva ALBI, s. r. o. sú dostupné na internetovej stránke https://eshop.albi.sk/.

PaedDr. Peter Majer

Slovensko_otazky_a_odpovede Svet_otazky_a_odpovede