Základné informácie

Obchodná akadémia v Žiline má dlhoročnú tradíciu v poskytovaní kvalitného stredoškolského odborného vzdelávania ekonomického zamerania v Žilinskom kraji.

Obchodná akadémia v Žiline vám ponúka štúdium v štvorročnom študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia a v päťročnom študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Absolventi uvedených študijných odborov nachádzajú široké celospoločenské uplatnenie pri výkone obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, peňažníctve, cestovnom ruchu a v ďalších službách štátnej a verejnej správy. Mnohí naši absolventi sa úspešne vzdelávajú v štátnych, verejných i súkromných vysokých školách na Slovensku i v zahraničí.

Viac informácií o štúdiu nájdete v informačnej príručke pre uchádzačov o štúdium.

Adresa:

Obchodná akadémia
Veľká okružná 32
011 57 Žilina

Telefón: 041 / 7075 910

 e-mail: oa@oavoza.sk

Kontakty na zamestnancov