Domov KONTAKTY

Predmetová komisia odborného vzdelávania v anglickom jazyku

Predmety:

  • Ekonomika a podnikanie
  • Odborná jazyková príprava v AJ
  • Tovaroznalectvo
  • Úvod do makroekonómie
  • Právna náuka

Ekonomika a podnikanie:

Predmet Ekonomika a podnikanie objasňuje podstatu ekonomickej teórie a základných aktivít podniku pôsobiaceho v Slovenskej republike. Poskytuje prehľad o základných ekonomických pojmoch a kategóriách, fungovaní trhu, národného hospodárstva aj medzinárodných ekonomických vzťahoch. Vysvetľuje, čo je podnik a ako funguje, zahŕňa témy ako dane, poistenie či finančné trhy. Súčasťou predmetu je aj tvorba podnikateľského plánu, ktorý je z ekonomického hľadiska dôležitým dokumentom. Jeho príprava predstavuje pre žiakov premietnutie nadobudnutých vedomostí do konkrétneho praktického výstupu a jeho prezentácia je príležitosťou ponúknuť tento výstup verejne. Predmet sa vyučuje v anglickom jazyku, v druhom až piatom ročníku, v časovej dotácii 3/4/4/5 hodín týždenne. Je nosným predmetom teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.

Exkurzie:

Aktivity na hodinách:

Jazyková odborná príprava v AJ:

Výučba cudzích jazykov je posilnená dotáciou o predmet jazyková odborná príprava. V rámci výučby získavajú žiaci základnú odbornú slovnú zásobu a rozvíjajú svoje ústne i písomné komunikačné zručnosti v obchodnej angličtine. Vďaka práci s odbornými textami vie žiak využívať odborné názvoslovie v anglickom jazyku v profesionálnom prostredí aj v hovorenej forme. Vzhľadom na to, že v regióne je veľa zahraničných podnikov, nadobúdajú žiaci okrem iného aj správne návyky spoločenského správania v styku so zahraničným partnerom. Predmet je zaradený do výučby od druhého ročníka, pričom na hodinách pracujú žiaci bilingválneho štúdia s učebnicou Business Benchmark. Pridanou hodnotou predmetu je, že okrem situácií z rôznych typov obchodného prostredia, pripravuje aj na Cambridge skúšku BEC.

Aktivity na hodinách:

Tovaroznalectvo:

Vyučovací predmet tovaroznalectvo patrí do kategórie teoretických odborných predmetov. Poskytuje žiakom základné vedomosti o surovinách a postupoch na výrobu výrobkov, o ich úžitkových vlastnostiach,  zásadách hodnotenia, skladovania a ošetrovania tovaru. V prvom ročníku zvládnu žiaci základné pojmy a odbornú terminológiu v oblasti technickej normalizácie, v systéme riadenia kvality a zároveň získajú poznatky o dizajne, obaloch a ich hodnotení. Postupne sa oboznamujú so sortimentnými skupinami, ktoré bežne prakticky poznajú z reálneho života, najmä so širokou škálou potravín a s drogériovým tovarom. V druhom ročníku pokračujú štúdiom textilu a odevov, kože, obuvi, kožušín, skla a keramiky, elektrotechnického tovaru, kovového tovaru, plastov, výrobkov z drahých kovov, motorových vozidiel a stavebných materiálov. Žiaci sú vedení k aktívnemu poznaniu a využívaniu práv spotrebiteľa. Taktiež sa venujú téme recyklácie a šetrenia energie. Predmet sa vyučuje v 2. a 3.ročníku BOA s využitím systému CLIL, ktorý umožňuje integráciu učebného obsahu tovaroznalectva s cudzím jazykom. Žiaci sa nesústreďujú na jazyk samotný, ale na obsah, ktorý chcú komunikovať. Výhodou je celkové zlepšenie komunikačných kompetencií žiaka v cieľovom jazyku a prepojenie cudzieho jazyka s reálnym životom.

Úvod do makroekonómie:

Predmet Úvod do makroekonómie sa zaoberá hospodárstvom štátu a rôznymi javmi, ktoré vplývajú na jeho ekonomický stav a vývoj. V rámci výučby sa žiaci oboznámia s hospodárskou politikou štátu, meraním výkonnosti ekonomiky a úlohou peňazí v ekonomike, ako aj s pojmami inflácia, nezamestnanosť a trhová rovnováha. Žiaci tiež získajú prehľad o fungovaní svetového hospodárstva a o svetových ekonomických vzťahoch. Predmet má medzinárodný charakter aj vďaka tomu, že výučba prebieha v anglickom jazyku. Úvod do makroekonómie žiaci absolvujú v piatom ročníku v rozsahu dve hodiny týždenne.

Právna náuka:

Cieľom vyučovacieho predmetu právna náuka je zvýšiť právne vedomie žiakov, nakoľko jeho zvyšovanie môže prispieť k zlepšeniu vzťahov v spoločnosti a k výchove k dodržiavaniu tak morálnych, ako aj právnych noriem. Predmet formuje právne vedomie žiakov. Žiaci získajú stručný prehľad o právnom systéme  Slovenskej republiky. Obsah predmetu právna náuka vedie žiakov k tomu, aby porozumeli základným vzťahom v oblasti obchodného, správneho (oblasť živnostenského podnikania) a pracovného práva, základným právnym pojmom ako napr. podnikateľ, podnikanie, hospodárska súťaž, nekalá súťaž, živnosť, skúšobná doba, určitá doba a pod. Poznatky získané z vyučovacieho predmetu môže žiak neskôr využiť pri podnikaní, prevádzkovaní vlastnej živnosti a pri akomkoľvek pracovno-právnom vzťahu, v ktorom môže uplatniť vedomosti o svojich právach a povinnostiach. Vyučovací predmet sa vyučuje v rozsahu 2 vyučovacie hodiny týždenne.

Projektová činnosť ERASMUS+ v rámci predmetovej komisie: