Mobilita – začiatok kariérnej dráhy

Aj v roku 2019 sa naši študenti zúčastnia zahraničnej odbornej praxe, ktorú škola môže zrealizovať na základe schváleného projektu Mobilita – začiatok kariérnej dráhy (Mobility – the beginning of the career path) Národnou agentúrou programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, Mobilita učiacich sa a zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave). Škole bol schválený grant vo výške 68 085 EUR, ktorý umožní vycestovať 30 žiakom 4. a 5. ročníka študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko – anglické) a 4.ročníka študijného odboru 6317 M obchodná akadémia na mobilitu do Londýna vo Veľkej Británii. Žiaci si budú môcť overiť a zlepšiť svoje jazykové i odborné zručnosti a kompetencie.

Ďalšie informácie o programe Erasmus+ sú dostupné na internetovej stránke www.erasmusplus.sk.