Collegiality across CLIL – Portsmouth

„Collegiality across CLIL“ je názov kurzu, ktorý v dňoch 23.7. – 29.7.2017 absolvovali Ing. Miriam Cedzová, Ing. Renáta Fojcíková a Ing. Dagmar Kochláňová. Kurz zastrešuje organizácia International Study Programmes a zrealizovaný bol prostredníctvom programu EÚ pre vzdelávanie a odbornú prípravu ERASMUS+.

Britské univerzitné mesto Portsmouth sa na niekoľko dní stalo miestom stretnutia učiteľov, ktorí si po čase opäť sadli do školských lavíc, tentokrát s cieľom nadobudnúť informácie a vedomosti o používaní metodológie CLIL (Content and Language Integrated Learning), ktorá je na našej škole aktuálna z pohľadu bilingválneho štúdia. Interaktívne workshopy, ktoré boli súčasťou kurzu, boli zamerané na nové možnosti práce na vyučovacej hodine s ohľadom na požiadavky CLIL, na získanie nových materiálov vhodných pri vyučovaní odborných predmetov v cudzom jazyku, na kolegialitu a spoluprácu medzi učiteľmi jednotlivých odborných predmetov a učiteľmi anglického jazyka. Možnosti výučby s ohľadom na CLIL majú pomôcť učiteľom zlepšovať kvalitu vyučovacích hodín bilingválneho štúdia.

Ing. Miriam Cedzová