Domov KONTAKTY

Dokumenty

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti

VYHODNOCOVACIA_SPRAVA_SKOLY_sk_rok_2017_2018, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školského zariadenia za školský rok 2011/2012. Dňa 23. 11. 2011 schválil Žilinský samosprávny kraj správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Obchodnej akadémie, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina za školský rok 2010/2011 (§ 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej

Výkazy k správe o hospodárení

Výkaz k správe o hospodárení za rok: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Objednávky, zmluvy a faktúry

Zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Metodický pokyn predsedu Žilinského samosprávneho kraja č. 2/2010 k povinnému zverejňovaniu zmlúv, objednávok a faktúr Metodický pokyn predsedu Žilinského samosprávneho kraja č. 1/2012 k povinnému zverejňovaniu zmlúv, objednávok a

Interná smernica o slobodnom prístupe k informáciám

Na zabezpečenie jednotného postupu pri realizácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o slobode informácií“) v podmienkach Obchodnej akadémie v Žiline, Veľká okružná 32 vydávam túto internú smernicu o poskytovaní informácií: Viac v nasledovnom pdf dokumente – Interná smernica.