Domov KONTAKTY

Vyučovacie predmety

PREDMETY SKRATKY  
slovenský jazyk a literatúra SJL  
anglický jazyk ANJ  
anglický jazyk – gramatika AJG pre BOA
anglický jazyk – konverzácia AJK pre BOA
anglický jazyk – slovná zásoba AJS pre BOA
anglický jazyk – projekty AJP pre BOA
francúzsky jazyk FRJ  
ruský jazyk RUJ  
nemecký jazyk NEJ  
etická výchova ETV  
náboženská výchova NAV  
dejepis DEJ  
občianska náuka OBN  
biológia a ekológia BIE  
matematika MAT  
telesná a športová výchova TŠV  
ekonomika a podnikanie EKP  
ekonomika a podnikanie v praxi EKPp pre SDV
účtovníctvo UČT  
cvičenia z účtovníctva CVU  
administratíva a korešpondencia ADK  
administratíva a korešpondencia ADKp pre SDV
úvod do makroekonómie UME  
svet práce a komunikácia SPK  
svet práce a komunikácia v praxi SPKp pre SDV
hospodárske výpočty HOV  
hospodárske výpočty v praxi HOVp pre SDV
tovaroznalectvo TOV  
tovaroznalectvo v praxi TOVp pre SDV
hospodárska geografia HOG  
aplikovaná informatika API  
aplikovaná informatika v praxi APIp pre SDV
jazyková odborná príprava v anglickom jazyku OPA  
právna náuka PRN  
odborná prax PRA  
bankovníctvo BAN  
cvičná firma – praktikum CFP  
daňová sústava DAS  
účtovníctvo fyzických osôb UFO  
internetový marketing IMA  
triednická hodina TRH