Vyučovacie predmety

PREDMETY SKRATKY  
slovenský jazyk a literatúra SJL  
anglický jazyk ANJ  
anglický jazyk –
gramatika
AJG pre
BOA
anglický
jazyk – konverzácia
AJK pre
BOA
anglický
jazyk – slovná zásoba
AJS pre
BOA
anglický
jazyk – projekty
AJP pre BOA
francúzsky jazyk FRJ  
ruský jazyk RUJ  
nemecký jazyk NEJ  
etická výchova ETV  
náboženská výchova NAV  
dejepis DEJ  
občianska náuka OBN  
biológia a ekológia BIE  
matematika MAT  
telesná
a športová výchova
TŠV  
ekonomika a
podnikanie
EKP  
ekonomika
a podnikanie v praxi
EKPp pre SDV
účtovníctvo UČT  
cvičenia
z účtovníctva
CVU  
administratíva a
korešpondencia
ADK  
administratíva a
korešpondencia
ADKp pre SDV
úvod do makroekonómie UME  
svet práce a
komunikácia
SPK  
svet práce
a komunikácia v praxi
SPKp pre SDV
hospodárske výpočty HOV  
hospodárske výpočty v
praxi
HOVp pre SDV
tovaroznalectvo TOV  
tovaroznalectvo v
praxi
TOVp pre SDV
hospodárska geografia HOG  
aplikovaná
informatika
API  
aplikovaná
informatika v praxi
APIp pre SDV
jazyková odborná
príprava v anglickom jazyku
OPA  
jazyková odborná
príprava v nemeckom jazyku
OPN  
právna náuka PRN  
odborná prax PRA  
bankovníctvo BAN  
cvičná firma – praktikum CFP  
daňová sústava DAS  
účtovníctvo fyzických osôb UFO  
internetový marketing IMA  
triednická hodina TRH