tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Vyučovacie predmety

PREDMETY SKRATKY  
slovenský jazyk a literatúra SJL
anglický jazyk ANJ pre BOA
anglický jazyk – gramatika AJG pre BOA
anglický jazyk – konverzácia AJK pre BOA
anglický jazyk – slovná zásoba AJS pre BOA
anglický jazyk – projekty AJP
francúzsky jazyk FRJ
ruský jazyk RUJ
nemecký jazyk NEJ
etická výchova ETV
náboženská výchova NAV
dejepis DEJ
občianska náuka OBN
biológia a ekológia BIE
matematika MAT
telesná a športová výchova TŠV
ekonomika a podnikanie EKP
účtovníctvo UČT
cvičenia z účtovníctva CVU
administratíva a korešpondencia ADK
úvod do makroekonómie UME
svet práce a komunikácia SPK
hospodárske výpočty HOV
tovaroznalectvo TOV
hospodárska geografia HOG
aplikovaná informatika API
jazyková odborná príprava v anglickom jazyku OPA
jazyková odborná príprava v anglickom jazyku začiatočníci OPAz
jazyková odborná príprava vo francúzskom jazyku začiatočníci OPFz
jazyková odborná príprava v nemeckom jazyku OPN
jazyková odborná príprava v nemeckom jazyku začiatočníci OPNz
základy riadenia a organizácie ZRO
právna náuka PRN
prax PRA
bankovníctvo BAN
cvičná firma – praktikum CFP
daňová sústava DAS
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
cvičenia z matematiky CVM
triednicka hodina TRH