Vyučovacie predmety

PREDMETY SKRATKY  
slovenský jazyk a literatúra SJL  
anglický jazyk ANJ pre BOA
anglický jazyk – gramatika AJG pre BOA
anglický jazyk – konverzácia AJK pre BOA
anglický jazyk – slovná zásoba AJS pre BOA
anglický jazyk – projekty AJP  
francúzsky jazyk FRJ  
ruský jazyk RUJ  
nemecký jazyk NEJ  
etická výchova ETV  
náboženská výchova NAV  
dejepis DEJ  
občianska náuka OBN  
biológia a ekológia BIE  
matematika MAT  
telesná a športová výchova TŠV  
ekonomika a podnikanie EKP  
účtovníctvo UČT  
cvičenia z účtovníctva CVU  
administratíva a korešpondencia ADK  
úvod do makroekonómie UME  
svet práce a komunikácia SPK  
hospodárske výpočty HOV  
tovaroznalectvo TOV  
hospodárska geografia HOG  
aplikovaná informatika API  
jazyková odborná príprava v anglickom jazyku OPA  
jazyková odborná príprava v nemeckom jazyku OPN  
právna náuka PRN  
odborná prax PRA  
bankovníctvo BAN  
cvičná firma – praktikum CFP  
daňová sústava DAS  
účtovníctvo fyzických osôb UFO  
internetový marketing IMA  
triednická hodina TRH