Domov KONTAKTY

Výchovný poradca

Konzultačné hodiny:

St: 09:40 - 10:25
Pi: 10:45 - 11:30

V prípade potreby si môžete dohodnúť konzultáciu aj mimo konzultačných hodín.
Mgr. Martin Rožekrozekmartin@gmail.com041/7075929

Štipendium pre žiakov zo sociálne slabšieho prostredia

Štipendium sa poskytuje žiakovi Obchodnej akadémie v Žiline v súlade s § 149 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe písomnej žiadosti o poskytnutie štipendia. Štipendium je určené pre žiakov  školy zo sociálne slabšieho prostredia. O štipendium môže požiadať žiak školy, alebo jeho zákonný zástupca, ak:  a) žije

Nebuď otrok drog

Súčasť projektu Nebuď otrok drog 6, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2020, je aj súťaž a seriál Opýtaj sa hviezdy: Rozhovor so slovenským atlétom Matejom Tóthom Rozhovor s riaditeľom Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomírom Okruhlicom Opýtaj sa hviezdy

ZBIERKA Modrý gombík

Počas 15 rokov existencie zbierky sú práve školy a výchovno-vzdelávacie zariadenia najvýznamnejšími partnermi a podporovateľmi UNICEFU. Minuloročná zbierka pomohla deťom na východnej Ukrajine a aj tento rok zbierka pokračovala v  pomoci práve týmto deťom. Konflikt na východnej Ukrajine žiaľ vstúpil do 6. roku. Šesť rokov tudeti žijú  v permanentnom strachu a neistote. Vojnový konflikt ich neobral len o materiálne veci,

Realitný vodičák 2019

Je prvý svojho druhu na Slovensku a jeho autorom, ako aj realizátorom je realitné centrum MGM & Partners. Hlavným cieľom tohto projektu je priblížiť širokej verejnosti so zreteľom na mladých ľudí problematiku predaja nehnuteľností a informovať ich o aktuálnej situácii na realitnom trhu. Dôraz je kladený najmä na príklady z praxe a pre študentov prepojenie, resp. naviazanie na teoretickú časť učiva,

Úspech (že)nám pristane

Úspech (že)nám pristane – biznis akadémia pre začínajúce podnikateľky Nebojte sa vlastného podnikania! Žien, podnikateliek, je u nás stále málo. 21.2. sa vybrané študentky zúčastnili seminára s názvom „Úspech ( že )nám pristane“. Najlepšie veci sú tie odžité na vlastnej koži a presne o tom je zábavná biznis akadémia úspešnej návrhárky, ktorá začínala od nuly.

Kam na vysokú

Aj tento školský rok našu školu postupne navštevujú zástupcovia rôznych vysokých škôl zo Slovenska, Česka a zástupcovia spoločnosti Inerstudy, aby naším žiakom štvrtých ročníkov sprostredkovali možnosti štúdia na ich fakultách, kritéria prijatia na štúdium, možnosti ubytovania , pobytov v zahraničí a o mnohých iných aktivitách fakúlt. Na prednášky prichádzajú nielen pedagógovia, ale aj samotní študenti VŠ, ktorí zaujímavou

Dni profesie Bytča

6. februára sa v Bytči uskutočnil ďalší ročník veľtrhu stredných škôl pod názvom „ Dni profesie“. Aj tento rok naši študenti odprezentovali  možnosť štúdia na našej škole na oboch študijných odboroch. Veľtrhu sa zúčastnili stredné školy zo žilinského regiónu a žiaci základných škôl z Bytče a blízkeho okolia. Ďakujem Laure a Matejovi zo 4. G,  Daniele a Alexandre z 3. G za

Vianočná zbierka UNICEF 2018

1,4 milióna detí v Južnom Sudáne, Nigérii, Somálsku a Jemene trpí hladom. Výnos z tohtoročnej zbierky bude využitý na zabezpečenie nutrične hodnotnej stravy pre deti, ktoré trpia podvýživou. 1,4 milióna hladujúcich detí – 1,4 milióna príbehov Trvanie zbierky: 2. – 15. 12. 2018 Aj študenti našej školy sa aj tento rok zapojili do zbierky. Za

PEDAS – Deň otvorených dverí

22. januára 2018 navštívili našu školu zástupcovia Žilinskej univerzity z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Naši štvrtáci sa mohli informovať o podmienkach prijatia, podávaní prihlášok, ale aj o rôznych zaujímavých aktivitách a projektoch, ktoré študenti môžu absolvovať na fakulte.

Kam na vysokú

Žiaci štvrtých ročníkov sa zúčastnili v decembri stretnutí so zástupcami vysokých škôl, ktorí odprezentovali možnosti štúdia na jednotlivých VŠ a fakultách, ale aj o možnostiach ubytovania, zahraničných pobytov v rámci Erasmu a požiadavkách na prijatie na štúdium. Zatiaľ našu školu navštívili zástupcovia Paneurópskej Univerzity v Bratislave a zástupcovia Interstudy v Bratislave. InterStudy má veľa  skúseností v oblasti sprostredkovania štúdia na VŠ v zahraničí. Pomohli  už

Vianočná zbierka Unicef

Počas predvianočného času sa žiaci 2. a 3. ročníka zúčastnili vianočnej zbierky Unicefu, na pomoc deťom, ktoré čelia chudobe, hladu a chorobám v krajinách, v ktorých zúria humanitárne a potravinové krízy – akými sú Ukrajina, Jemen či Južný Sudán. Verejná zbierka bola povolená Ministerstvom vnútra SR a zapísaná do registra verejných zbierok pod číslom 000-2017-026672. Žiakom,

Domáce násilie – prednáška

Obchodná akadémia v spolupráci s nadáciou Áno pre život, zorganizovala prednášky na tému „Domáce násilie“. Postupne sa je zúčastnili žiaci prvých ročníkov. Lektorky oboznámili žiakov s problematikou domáceho násilia, jeho formami – fyzické, psychické, sociálne, sexuálne a ekonomické násilie, ako aj s možnosťou obrátiť sa na linku pomoci – 0800 12 00 24. Kolmanová VaKP

Možnosť získať kvalitné vysokoškolské vzdelanie v zahraničí

InterStudy.sk InterStudy je tu pre ľudí, ktorí túžia vedieť viac, vidieť viac, zažiť viac. Už takmer 20 rokov pomáhajú ľudom, ktorí sa chcú najúčinnejším a zároveň najpríjemnejším spôsobom zdokonaliť v cudzom jazyku – či už pre svoju kariéru, štúdium, alebo jednoducho pre svoje potešenie, … pre lepšiu budúcnosť a vedia, že znalosť cudzieho jazyka a medzinárodná

Zbierka na pomoc deťom na Ukrajine

V dňoch  5. 12.  – 16. 12. 2016 sa aj naši žiaci zúčastnili verejnej zbierky Unicef. Tento rok sa dobrovoľné príspevky zbierali na pomoc deťom na Ukrajine. UNICEF na Ukrajine pomáha hneď od začiatku. Zabezpečuje pitnú vodu, hygienické pomôcky, vzdelávacie balíčky a zdravotnícke potreby. Žiakom, ktorí sa zbierky zúčastnili, ale hlavne dobrovoľným darcom  ďakujeme.

Dni profesie Bytča

Dňa 15.11.2016 sme sa zúčastnili veľtrhu stredných škôl v Bytči. Spolu s pani profesorkou Kolmanovou sme odprezentovali  možnosti štúdia na našej škole.  Žiakom 8. a 9. ročníka sme priblížili štúdium na našej škole, na akých odboroch môžu študovať, aké aktivity  škola ponúka pre žiakov (lyžiarský kurz, plavecký kurz v Chorvátsku a mnohé iné). Žiaci prejavovali veľký záujem

OAVOZA – Škola priateľská k deťom v školskom roku 2015/2016

Obchodná akadémia v Žiline sa v školskom roku 2015/2016 opäť zaradila medzi základné a stredné školy, ktoré získali titul „Škola priateľská k deťom“. Celoročný program organizácie UNICEF „Child Friendly School“ je postavený na myšlienke uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa v školskom prostredí. Cieľom programu je vytvoriť v škole prostredie, v ktorom sa žiaci cítia bezpečne a do ktorého chodia

Na akú prácu sa hodíš?

Občianska náuka v 2. ročníku štúdia na Obchodnej akadémii v Žiline oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami zo všeobecnej psychológie, psychológie osobnosti a sociálnej psychológie. Vyučovanie je zamerané na sebapoznávanie a overenie získaných teoretických poznatkov v praxi, najmä ich využitie v osobnom a pracovnom živote. Prepojenie teórie a praxe je možné dosiahnuť prostredníctvom aktivizujúcich vyučovacích metód, ktoré smerujú k poznávaniu osobnosti

Dodržiavanie ľudských práv v strednej škole

Ľudské práva charakterizujeme ako základné práva a slobody, ktoré patria každému človeku od narodenia bez ohľadu na jeho rasu, pohlavie, etnickú, národnostnú alebo štátnu príslušnosť. Pre zakotvenie ľudských práv a slobôd v povojnovej Európe mala rozhodujúci význam Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením Organizácie spojených národov v roku 1948, ktorá je všeobecným katalógom ľudských práv. K ďalším dokumentom upravujúcim

Hodnotenie sociálnej klímy v strednej škole

Sociálna klíma ovplyvňuje osobnostné charakteristiky žiakov, rozvoj rozumových schopností, citový a vôľový vývin a je dôležitým zdrojom pocitu spokojnosti. Veľmi dobrá úroveň sociálnej klímy prináša žiakom pri úspešnej vzdelávacej činnosti spokojnosť, motiváciu a aktivitu.   Pri hodnotení školskej a triednej klímy v školskom roku 2015/2016 sme sa zamerali na analýzu sociálnych vzťahov medzi žiakmi a pedagógmi, záujem žiakov

UNICEF – Interaktívne workshopy

Obchodná akadémia v Žiline spolupracuje so Slovenským výborom pre UNICEF od školského roku 2013/2014. Žiaci školy sa pravidelne zapájajú do humanitárnych zbierok a aktivít sociálneho a kultúrneho charakteru, ktoré súvisia s ochranou a rešpektovaním ľudských práv. Zámerom školy je rozvíjať aktivitu a participáciu žiakov na veciach verejných aj prostredníctvom programu UNICEF „Škola priateľská k deťom“. Cieľom programu je vytvoriť v škole

Vysokoškolské štúdium v Českej republike

Vysokoškolské štúdium v Českej republike poskytujú verejné, štátne a súkromné vysoké školy. Podmienkou na prijatie študenta v bakalárskom študijnom programe je dosiahnutie úplného stredného odborného vzdelania. Bližšie informácie o podmienkach prijatia na štúdium získajú záujemcovia na študijných oddeleniach vysokých škôl alebo na internetovej stránke www.vysokeskoly.cz. Štúdium na vysokých školách v Českej republike je trojstupňové – bakalársky, magisterský a

Absolventská miera nezamestnanosti – 13,4 %

Obchodná akadémia v Žiline (so študijným odborom 6317 M obchodná akadémia) mala v mesiaci september 2015 najnižšiu absolventskú mieru nezamestnanosti (13,4 %) medzi obchodnými akadémiami v Žilinskom kraji. Štatistický výstup Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Centra vedecko-technických informácií SR s názvom „Nezamestnanosť absolventov jednotlivých stredných škôl podľa krajov Slovenskej republiky“ z decembra 2015 obsahuje prehľad ukazovateľov

Kam po strednej škole?

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici patrí podľa výsledkov Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) medzi päť najlepších fakúlt svojho zamerania v Slovenskej republike.  V akademickom roku 2016/2017 ponúka absolventom stredných škôl štúdium v bakalárskych študijných programoch – Cestovný ruch, Ekonomika a manažment podniku, Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku, Financie, bankovníctvo a investovanie, Teritoriálny manažment, Verejná ekonomika a manažment. Dňa 17.

Nebojme sa integrácie

Školská integrácia (školské začlenenie) je výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v triedach materských, základných a stredných škôl určených pre žiakov bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na Obchodnej akadémii v Žiline je realizované v súlade so štátnym vzdelávacím programom, zákonom o výchove a vzdelávaní a vzdelávacími programami pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,

Cambridge study – stredoškolské štúdium vo Veľkej Británii

Obchodná akadémia v Žiline nadviazala v školskom roku 2015/2016 spoluprácu so spoločnosťou Cambridge study, ktorá sa zameriava na sprostredkovanie stredoškolského a univerzitného štúdia vo vybraných európskych a svetových metropolách. Zároveň ponúka jazykové kurzy angličtiny pre žiakov a pedagogických zamestnancov v zahraničí. Prvou aktivitou vzájomnej spolupráce sa stala prezentácia možnosti stredoškolského štúdia v zahraničí pre žiakov 1. ročníka študijného odboru 6317 M