Výchovný poradca

Konzultačné hodiny:

Po: 11.40 - 12.25
Ut: 11.40 - 12.25
Št: 11.40 - 12.25

V prípade potreby možnosť dohodnúť si konzultáciu mimo konzultačných hodín na tel. č. 041/7075929 alebo 041/7075922.

Štipendium pre žiakov zo sociálne slabšieho prostredia

Štipendium sa poskytuje žiakovi Obchodnej akadémie v Žiline v súlade s § 149 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe písomnej žiadosti o poskytnutie štipendia. Štipendium je určené pre žiakov  školy zo sociálne slabšieho prostredia. O štipendium môže požiadať žiak školy, alebo jeho zákonný zástupca, ak:  a) žije

PEDAS – Deň otvorených dverí

22. januára 2018 navštívili našu školu zástupcovia Žilinskej univerzity z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Naši štvrtáci sa mohli informovať o podmienkach prijatia, podávaní prihlášok, ale aj o rôznych zaujímavých aktivitách a projektoch, ktoré študenti môžu absolvovať na fakulte.

Kam na vysokú

Žiaci štvrtých ročníkov sa zúčastnili v decembri stretnutí so zástupcami vysokých škôl, ktorí odprezentovali možnosti štúdia na jednotlivých VŠ a fakultách, ale aj o možnostiach ubytovania, zahraničných pobytov v rámci Erasmu a požiadavkách na prijatie na štúdium. Zatiaľ našu školu navštívili zástupcovia Paneurópskej Univerzity v Bratislave a zástupcovia Interstudy v Bratislave. InterStudy má veľa  skúseností v oblasti sprostredkovania štúdia na VŠ v zahraničí. Pomohli  už

Vianočná zbierka Unicef

Počas predvianočného času sa žiaci 2. a 3. ročníka zúčastnili vianočnej zbierky Unicefu, na pomoc deťom, ktoré čelia chudobe, hladu a chorobám v krajinách, v ktorých zúria humanitárne a potravinové krízy – akými sú Ukrajina, Jemen či Južný Sudán. Verejná zbierka bola povolená Ministerstvom vnútra SR a zapísaná do registra verejných zbierok pod číslom 000-2017-026672. Žiakom,

Domáce násilie – prednáška

Obchodná akadémia v spolupráci s nadáciou Áno pre život, zorganizovala prednášky na tému „Domáce násilie“. Postupne sa je zúčastnili žiaci prvých ročníkov. Lektorky oboznámili žiakov s problematikou domáceho násilia, jeho formami – fyzické, psychické, sociálne, sexuálne a ekonomické násilie, ako aj s možnosťou obrátiť sa na linku pomoci – 0800 12 00 24. Kolmanová VaKP

Možnosť získať kvalitné vysokoškolské vzdelanie v zahraničí

InterStudy.sk InterStudy je tu pre ľudí, ktorí túžia vedieť viac, vidieť viac, zažiť viac. Už takmer 20 rokov pomáhajú ľudom, ktorí sa chcú najúčinnejším a zároveň najpríjemnejším spôsobom zdokonaliť v cudzom jazyku – či už pre svoju kariéru, štúdium, alebo jednoducho pre svoje potešenie, … pre lepšiu budúcnosť a vedia, že znalosť cudzieho jazyka a medzinárodná

Zbierka na pomoc deťom na Ukrajine

V dňoch  5. 12.  – 16. 12. 2016 sa aj naši žiaci zúčastnili verejnej zbierky Unicef. Tento rok sa dobrovoľné príspevky zbierali na pomoc deťom na Ukrajine. UNICEF na Ukrajine pomáha hneď od začiatku. Zabezpečuje pitnú vodu, hygienické pomôcky, vzdelávacie balíčky a zdravotnícke potreby. Žiakom, ktorí sa zbierky zúčastnili, ale hlavne dobrovoľným darcom  ďakujeme.

Dni profesie Bytča

Dňa 15.11.2016 sme sa zúčastnili veľtrhu stredných škôl v Bytči. Spolu s pani profesorkou Kolmanovou sme odprezentovali  možnosti štúdia na našej škole.  Žiakom 8. a 9. ročníka sme priblížili štúdium na našej škole, na akých odboroch môžu študovať, aké aktivity  škola ponúka pre žiakov (lyžiarský kurz, plavecký kurz v Chorvátsku a mnohé iné). Žiaci prejavovali veľký záujem

OAVOZA – Škola priateľská k deťom v školskom roku 2015/2016

Obchodná akadémia v Žiline sa v školskom roku 2015/2016 opäť zaradila medzi základné a stredné školy, ktoré získali titul „Škola priateľská k deťom“. Celoročný program organizácie UNICEF „Child Friendly School“ je postavený na myšlienke uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa v školskom prostredí. Cieľom programu je vytvoriť v škole prostredie, v ktorom sa žiaci cítia bezpečne a do ktorého chodia

Na akú prácu sa hodíš?

Občianska náuka v 2. ročníku štúdia na Obchodnej akadémii v Žiline oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami zo všeobecnej psychológie, psychológie osobnosti a sociálnej psychológie. Vyučovanie je zamerané na sebapoznávanie a overenie získaných teoretických poznatkov v praxi, najmä ich využitie v osobnom a pracovnom živote. Prepojenie teórie a praxe je možné dosiahnuť prostredníctvom aktivizujúcich vyučovacích metód, ktoré smerujú k poznávaniu osobnosti

Dodržiavanie ľudských práv v strednej škole

Ľudské práva charakterizujeme ako základné práva a slobody, ktoré patria každému človeku od narodenia bez ohľadu na jeho rasu, pohlavie, etnickú, národnostnú alebo štátnu príslušnosť. Pre zakotvenie ľudských práv a slobôd v povojnovej Európe mala rozhodujúci význam Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením Organizácie spojených národov v roku 1948, ktorá je všeobecným katalógom ľudských práv. K ďalším dokumentom upravujúcim

Hodnotenie sociálnej klímy v strednej škole

Sociálna klíma ovplyvňuje osobnostné charakteristiky žiakov, rozvoj rozumových schopností, citový a vôľový vývin a je dôležitým zdrojom pocitu spokojnosti. Veľmi dobrá úroveň sociálnej klímy prináša žiakom pri úspešnej vzdelávacej činnosti spokojnosť, motiváciu a aktivitu.   Pri hodnotení školskej a triednej klímy v školskom roku 2015/2016 sme sa zamerali na analýzu sociálnych vzťahov medzi žiakmi a pedagógmi, záujem žiakov

UNICEF – Interaktívne workshopy

Obchodná akadémia v Žiline spolupracuje so Slovenským výborom pre UNICEF od školského roku 2013/2014. Žiaci školy sa pravidelne zapájajú do humanitárnych zbierok a aktivít sociálneho a kultúrneho charakteru, ktoré súvisia s ochranou a rešpektovaním ľudských práv. Zámerom školy je rozvíjať aktivitu a participáciu žiakov na veciach verejných aj prostredníctvom programu UNICEF „Škola priateľská k deťom“. Cieľom programu je vytvoriť v škole

Vysokoškolské štúdium v Českej republike

Vysokoškolské štúdium v Českej republike poskytujú verejné, štátne a súkromné vysoké školy. Podmienkou na prijatie študenta v bakalárskom študijnom programe je dosiahnutie úplného stredného odborného vzdelania. Bližšie informácie o podmienkach prijatia na štúdium získajú záujemcovia na študijných oddeleniach vysokých škôl alebo na internetovej stránke www.vysokeskoly.cz. Štúdium na vysokých školách v Českej republike je trojstupňové – bakalársky, magisterský a

Absolventská miera nezamestnanosti – 13,4 %

Obchodná akadémia v Žiline (so študijným odborom 6317 M obchodná akadémia) mala v mesiaci september 2015 najnižšiu absolventskú mieru nezamestnanosti (13,4 %) medzi obchodnými akadémiami v Žilinskom kraji. Štatistický výstup Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Centra vedecko-technických informácií SR s názvom „Nezamestnanosť absolventov jednotlivých stredných škôl podľa krajov Slovenskej republiky“ z decembra 2015 obsahuje prehľad ukazovateľov

Kam po strednej škole?

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici patrí podľa výsledkov Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) medzi päť najlepších fakúlt svojho zamerania v Slovenskej republike.  V akademickom roku 2016/2017 ponúka absolventom stredných škôl štúdium v bakalárskych študijných programoch – Cestovný ruch, Ekonomika a manažment podniku, Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku, Financie, bankovníctvo a investovanie, Teritoriálny manažment, Verejná ekonomika a manažment. Dňa 17.

Nebojme sa integrácie

Školská integrácia (školské začlenenie) je výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v triedach materských, základných a stredných škôl určených pre žiakov bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na Obchodnej akadémii v Žiline je realizované v súlade so štátnym vzdelávacím programom, zákonom o výchove a vzdelávaní a vzdelávacími programami pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,

Cambridge study – stredoškolské štúdium vo Veľkej Británii

Obchodná akadémia v Žiline nadviazala v školskom roku 2015/2016 spoluprácu so spoločnosťou Cambridge study, ktorá sa zameriava na sprostredkovanie stredoškolského a univerzitného štúdia vo vybraných európskych a svetových metropolách. Zároveň ponúka jazykové kurzy angličtiny pre žiakov a pedagogických zamestnancov v zahraničí. Prvou aktivitou vzájomnej spolupráce sa stala prezentácia možnosti stredoškolského štúdia v zahraničí pre žiakov 1. ročníka študijného odboru 6317 M

Mladí bez nenávisti

Prejavy agresivity, šikanovania a nenávisti čoraz častejšie zasahujú do života mladých ľudí. Obchodná akadémia v Žiline a dobrovoľníci z Rady mládeže Žilinského kraja zorganizovali pre žiakov 1. ročníka interaktívny vzdelávací workshop, zameraný na podporu prevencie  agresívneho a nenávistného správania. Dňa 16. októbra 2015 si žiaci 1. ročníka osvojili zásady antidiskriminačného správania prostredníctvom netradičných vyučovacích metód, štruktúrovaných hier a zážitkových aktivít.

Škola bez diskriminácie a šikanovania

Šikanovanie patrí ku vážnym spoločenských problémom. Ponižovanie, zosmiešňovanie, nadávanie a diskriminácia sú pojmy, s ktorými sa najčastejšie stretávame v školách a školských zariadeniach, ktoré neprijali opatrenia proti prejavom agresívneho a diskriminačného správania. Obchodná akadémia v Žiline patrí medzi stredné školy, ktoré prejavy šikanovania netolerujú a v prípade jeho preukázania nasledujú opatrenia v súlade so školským poriadkom. Na začiatku školského roka 2015/2016

Testovanie profesijnej orientácie

Výber povolania alebo vysokoškolského štúdia patrí medzi významné medzníky v živote mladého človeka. Obchodná akadémia v Žiline v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiline realizuje pravidelné testovanie profesijnej orientácie žiakov 4. ročníka. Cieľom profesijnej orientácie je odporučiť žiakom odborné profesijné zameranie alebo zameranie vysokoškolského štúdia, ktoré vzhľadom na osobnostné predpoklady umožní ich profesionálnu sebarealizáciu. Testovanie profesijnej orientácie, do

Univerzitné štúdium v zahraničí

Obchodná akadémia v Žiline patrí medzi stredné odborné školy v Žilinskom kraji, ktoré majú najnižšiu absolventskú mieru nezamestnanosti (5,8 % v mesiaci máj 2015). Zámerom školy je smerovať odbornú prípravu žiakov na získanie širšieho rozsahu kompetencií, ktoré im umožnia uchádzať sa o zamestnanie v širšej oblasti pracovného trhu, prípadne im zabezpečia bezproblémovú rekvalifikáciu alebo štúdium na vysokých

Dohovor o právach dieťaťa

Obchodná akadémia v Žiline sa zapojila v školskom roku 2015/2016 do programu Slovenského výboru pre UNICEF „Škola priateľská k deťom“, ktorý je postavený na myšlienke uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa v školskom prostredí. Zámerom programu je zvýšiť informovanosť žiakov školy o uplatňovaní ľudských práv a slobôd, pochopiť kultúrne rozdiely vo svete, pripraviť žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti

Absolventská miera nezamestnanosti – 5,8 %

Obchodná akadémia v Žiline mala v mesiaci máj 2015 najnižšiu absolventskú mieru nezamestnanosti v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia (5,8 %) medzi obchodnými akadémiami v Žilinskom kraji. Štatistický výstup Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Centra vedecko-technických informácií SR s názvom „Nezamestnanosť absolventov jednotlivých stredných škôl v študijných a učebných odboroch“ (máj 2015) obsahuje počty nezamestnaných absolventov stredných škôl

INEKO – Hodnotenie Obchodnej akadémie v Žiline

Mimovládna nezisková organizácia Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnila prehľad základných škôl, gymnázií, konzervatórií  a stredných odborných škôl v Slovenskej republike s najlepšími výsledkami žiakov za rok 2015. Obchodná akadémia v Žiline patrí medzi tri najlepšie hodnotené stredné školy v okrese Žilina s hodnotením 6,8 – škola s veľmi dobrými výsledkami. Naša škola zároveň obhájila minuloročnú pozíciu