Domov KONTAKTY

LLP – Leonardo da Vinci

Desať rokov spolupráce s SAAIC

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) je združenie fyzických a právnických osôb, ktorého cieľom je podporovať a koordinovať programy medzinárodnej spolupráce vzdelávacích inštitúcií s krajinami Európskeho spoločenstva. Obchodná akadémia v Žiline spolupracuje s SAAIC od školského roku 2005/2006, kedy sa zapojila do programu Socrates II a bilaterálneho projektu s bulharskou strednou školou Eurostandart Private

Leonardo da Vinci – Mobilita v Londýne

Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania podporila v roku 2013 mobilitný projekt Obchodnej akadémie v Žiline s názvom „Young economistst and the European labour market“, ktorý bol vypracovaný v rámci výzvy podprogramu Leonardo da Vinci. Projekt bol zameraný na získanie odborných pracovných zručností žiakov 4. ročníka študijného odboru 6317 6 obchodná akadémia v zahraničí a overenie ich

Učiteľské noviny č. 34/2013 – London calling

Obchodná akadémia v Žiline nadviazala v aktuálnom školskom roku mediálnu spoluprácu s redakciou Učiteľských novín. Zámerom riaditeľky školy Ing. Ľubice Pevnej je prezentovať širokej verejnosti aktivity školy v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania a realizované projekty. V aktuálnom čísle Učiteľských novín č. 34/2013 zo dňa 21. novembra 2013 nájdete informácie o zahraničnej odbornej praxi žiakov

Europass – mobilita pre žiakov 4. ročníka

Europass – mobilita je štandardný európsky dokument, ktorý zaznamenáva obsah a výsledky získaných vedomostí a zručností mladých ľudí a osôb, ktoré strávili istý čas v krajine Európskej únie za účelom vzdelávania a odbornej prípravy. Obchodná akadémia v Žiline v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizáciou ADC College v Londýne zabezpečila pre žiakov 4. ročníka – účastníkov odbornej

Leonardo da Vinci – jazyková a kultúrna príprava

Obchodná akadémia v Žiline sa niekoľko rokov úspešne zapája do realizácie projektov v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania. V aktuálnom školskom roku realizujeme projekt „Young economists and the European labour market“, na ktorý získala škola nenávratný finančný príspevok z Programu celoživotného vzdelávania (podprogram Leonardo da Vinci, akcia Mobility) vo výške 40 300 EUR. Cieľom projektu

Program celoživotného vzdelávania: Young economists and the European labour market

Obchodná akadémia v Žiline získa nenávratný finančný príspevok z Programu celoživotného vzdelávania (podprogram Leonardo da Vinci, akcia Mobility) vo výške 40 300 EUR na realizáciu projektu „Young economists and the European labour market“. Projekt „Mladí ekonómovia a európsky trh práce“ je zameraný na získanie odborných pracovných zručností žiakov študijného odboru 6317 M obchodná akadémia v zahraničí a overenie