Domov KONTAKTY

Školský poriadok

Riaditeľka školy v súlade s § 153 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento školský poriadok, ktorý bol prerokovaný v rade školy, v pedagogickej rade a bol konzultovaný so žiackou školskou radou a rodičovskou radou.

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

(1) Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina (ďalej len „obchodná akadémia“ alebo „Obchodná akadémia v Žiline“) je  stredná odborná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktorú si žiak zvolil dobrovoľne, a preto je povinný rešpektovať pravidlá školy a Školský poriadok Obchodnej akadémie v Žiline.

Viac v priloženom súbore: