Študent

Celoštátne kolo súťaže škôl v spracovaní informácií na počítači (SIP)

Realizáciou 55. ročníka celoštátneho kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači bola poverená Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 01 Martin-Priekopa – PhDr. Jarmila Matejčíková, riaditeľka školy Celoslovenské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači sa uskutočnilo v dňoch 23. 03. 2021 až 25. 03. 2021. V tomto roku sa

Fake News – online diskusia Európskeho parlamentu

Ako rozlíšiť dezinformáciu a pravdu? Dňa 15. 3. 2021 sa žiaci III. G, III. H, IV. G a IV. H zúčastnili na online diskusii, ktorej cieľom bolo informovať mladých ľudí o práci s informáciami a rozšíriť obzory mediálnej gramotnosti. V programe diskusie sa objavili aj zástupcovia z radov politikov ako Lucia Ďuriš Nicholsonová (poslakyňa EP) a Vladimír Bilčík (poslanec EP), ktorí sa

Zoznam študentov I. A

Triedny učiteľ: Mgr. Juraj Adamík Zástupca:Ing. Blanka Kubalová Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 5 dievčat: 23 Amzalag Yonatan Avramenko Mykhailo Behančín Jakub Benková Nikola Brozová Lenka Ďurišová Alžbeta Mária Gachová Helena Húdeková Vanesa Hundáková Emma Húšťavová Martina Jantošová Kristína Kolembusova Radoslava Kolštromová Alica Kubalová Diana Kubalová Tamara Marci Dávid Melišíková Tímea Mohyláková Nikola Olexová

Zoznam študentov I. B

Triedny učiteľ: Mgr. Ing. Katarína Janeková Zástupca: Ing. Andrea Hlačinová Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 8 dievčat: 10 Ballová Emma Begáň Marek Führichová Adriana Gajdošík Milan Gaňová Nina Gašpieriková Miriam Hrtánková Adela Kubačák Oliver Kytková Rebeca Laslopová Aneta Matejčík Michal Nemcová Stanislava Obrtancová Sabína Pálešová Bianka Singerová Zuzana Tamášiová Emma Vdovičíková Olívia Žiaková Jana

Zoznam študentov I. G

Triedny profesor: Mgr. Andrea Eliášová Zástupca: PaedDr. Katarína Capáková Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 2 dievčat: 19 Adamovicová Vivien Belavá Nikoleta Berezňaninová Naďa Bernátová Erika Cibová Aneta Čibenka Adam Danišková Natália Daníšková Alžbeta Filkorová Kristína Harciníková Tatiana Hoffmannová Rebecca Horvátová Simona Hrobárik Lukáš Janíčková Janka Kamzíková Paulína Kohutiarová Mária Korbášová Adriána Lalinská Klaudia Panáčková

Zoznam študentov I. H

Triedny profesor: Mgr. Táňa Uhlárová Zástupca: PaedDr. Katarína Capáková Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 4 dievčat: 16 Čibenková Sofia Ďurinová Alexandra Furmánková Petra Galiová Svetlana Hajduch Mário Horníková Silvia Krištofová Tatiana Kubalová Kamila Kubasáková Lenka Milcová Simona Pečalka Matej Puchalová Martina Puškárová Nikola Remiš Kristián Staňová Adriana Sušienková Ema Tavačová Veronika Tvrdý Samuel Vandlíčková

Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 10.2.2021 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa podobne, ako všetky ostatné podujatia v súčasnosti, konalo online formou. Našu školu na tejto súťaži reprezentovala Peťa Bieliková, žiačka IV.H triedy, ktorá sa pripravovala pod vedením Mgr. Michaely Urbánkovej a nášho amerického lektora Alana J. Davisa. V silnej konkurencie študentov bilingválnych gymnázií a bilingválnych stredných škôl  (kategória 2C1)

Spustenie stránky mojastredna.sk

Vážení učitelia, rodičia, žiaci, odbor školstva a športu ŽSK si Vás dovoľuje informovať o spustení stánky o stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja www.mojastredna.sk . Na stránke je možné si stiahnuť brožúru stredných škôl 2021.

„Deň psychohygieny“

Sme veľmi vďační, že s pomocou rodičov/zákonných zástupcov, našich učiteľov i žiakov zvládame čeliť tejto neľahkej situácii. Učiteľom úprimne ďakujeme za to, že zabezpečujú v rámci možností aj naďalej kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a našim žiakom patrí pochvala za aktívnu účasť na vyučovacích hodinách v rámci online vzdelávania. Vzhľadom na skutočnosť, že posledné mesiace naši žiaci strávili väčšinu času za počítačmi

Nebuď otrok drog

Súčasť projektu Nebuď otrok drog 6, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2020, je aj súťaž a seriál Opýtaj sa hviezdy: Rozhovor so slovenským atlétom Matejom Tóthom Rozhovor s riaditeľom Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomírom Okruhlicom Opýtaj sa hviezdy

Ekonomická olympiáda – školské kolo

Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z oblasti ekonómie a financií, ktorá je určená žiakom stredných škôl. Prispieva svojím poňatím k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí žiakov v tomto odbore. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z inštitútu INESS. Online testovanie v rámci hodín EKP v  súčasnej dobe preverilo nielen to, ako

On-line prednášky zástupcov Europe Direct Žilina

Veľmi nás potešilo, že zástupcov Europe  Direct Žilina neodradila ani súčasná situácia a neváhali poskytnúť prednášku žiakom aj on-line. V prvej časti mali žiaci 3. ročníka k dispozícii prezentáciu o Európskej únii, jej histórii, inštitúciách, jej významných predstaviteľoch a taktiež o spôsobe volieb do Európskeho parlamentu. Hneď po prednáške čakal študentov kvíz, ktorý prebiehal rovnako inovatívnym spôsobom, a to prostredníctvom mobilnej aplikácie,

Kam na VŠ

Časopis obsahuje praktické informácie o štúdiu na vysokých školách a pracovných príležitostiach pre absolventov.

Ponuka krúžkov

Ponuka krúžkov v školskom roku 2020/2021: Rýchle prsty Plavecký krúžok Praktikum ALFA Praktikum OMEGA Mladý účtovník Business Schoolgames Finančná gramotnosť Príprava na prijímacie skúšky na VŠ z MAT Matematiku zvládneme Commodity Expertise American Culture Club, Pišqworky Praktikum spotrebiteľa Exel v praxi Internetový Tvorivé dielne Joga Varenie

Štipendium pre žiakov zo sociálne slabšieho prostredia

Štipendium sa poskytuje žiakovi Obchodnej akadémie v Žiline v súlade s § 149 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe písomnej žiadosti o poskytnutie štipendia. Štipendium je určené pre žiakov  školy zo sociálne slabšieho prostredia. O štipendium môže požiadať žiak školy, alebo jeho zákonný zástupca, ak:  a) žije

Školský poriadok

Riaditeľka školy v súlade s § 153 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento školský poriadok, ktorý bol prerokovaný v rade školy, v pedagogickej rade a bol konzultovaný so žiackou školskou radou a rodičovskou radou. Čl.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MS pre 4. ročník bilingválneho štúdia

Dokumenty o maturitných skúškach: na stránke www.nucem.sk/maturita v časti dokumenty (Národný ústav certifikovaných meraní) Platná legislatíva: školský zákon 245/2008 vyhláška 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách Zadania esejí, slohov, testov s kľúčmi odpovedí, cieľových požiadaviek –> na stránkach www.nucem.sk/maturita v časti dokumenty a www.matura.sk/maturitne-testy . V 4. ročníku bilingválneho štúdia, konajú žiaci maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry. Maturitná skúška sa

Zoznam študentov II. A

Triedny učiteľ: PaedDr. Zdenka Truchlíková Zástupca: Mgr. Zdenka Dubcová Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 6 dievčat: 17 Balušíková Alexandra Baránková Ema Bieliková Andrea Danížková Ema Drevenáková Timea Hološ Juraj Horvátová Simona Jankov Nikolas Kordiš Michal Kvočka Samuel Macháč Filip Malichová Aneta Mrvišová Soňa Slučíková Erika Suchánková Bianka Šenkárová Sofia Šíma Michal Škulcová Martina Vlčková

Zoznam študentov II. B

Triedny učiteľ: Ing. Rudolf Zrebný Zástupca: Mgr. Martina Hubená Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 6 dievčat: 16 Bálint Kevin Blaho Šimon Brezániová Natália Danková Katarína Gažová Karolína Hudec Peter Jedináková Kristína Kevická Lucia Košteková Zuzana Liščáková Lucia Macháčová Petra Mičechová Michaela Mičíková Alexandra Mičúchová Natália Olbert Oliver Pirošíková Monika Púčková Alexandra Sekáčová Sabína Slivoň

Zoznam študentov II. G

Triedny učiteľ: Ing. Ľubica Jamborová Zástupca: Mgr. Jaroslava Baltová Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 6 dievčat: 15 Babušová Alexandra Beliančinová Gréta Brezániová Martina Bučkuliak Ľubomír Časnocha Rastislav Čičková Sabína Čižmárik Adam Guľová Tereza Haviar Boris Hollý Alex Husárová Dominika Janíčková Katarína Janková Lenka Jánošíková Silvia Martinusíková Natália Mikolajová Nikola Pačeková Veronika Stančeková Nina Škoríková Alexandra

Zoznam študentov II. H

Triedny učiteľ: Mgr. Ján Konárik Zástupca: Mgr. Monika Ďuríková Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 5 dievčat: 17 Čikotová Sofia Ďurošková Lívia Hajasová Sarah Hôrecká Magdaléna Hrušíková Soňa Hvolková Zdenka Jursová Nikola Kontšeková Nikoleta Kurucová Lenka Labantová Lucia Macek Samuel Masaryková Nicola Műhlberger David Nižníková Paulína Panáková Nikola Pažická Adriana Pobiják Marek Pokorný Dávid Ponechal Filip

Zoznam študentov III.A

Triedny učiteľ: Ing. Lenka Synáková Zástupca: Mgr. Valentín Hlivják Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 6 dievčat: 17 Abrahamovičová Sabína Buffová Anna Búšovská Lucia Cabadaj Matúš Černeková Simona Flimmelová Katarína Hanuliaková Annamária Imríšková Vladimíra Janurová Miriam Kačáni Marek Kozáriková Aneta Macková Mária Mešková Simona Michálek Kevin Nováková Ema Parčiš Adam Plačko Adrián Pohanková Veronika Prášek

Zoznam študentov III.B

Triedny učiteľ: Ing. Renáta Fojcíková Zástupca: Mgr. Martin Rožek Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 2 dievčat: 20 Badíková Nikola Bubica Samuel Čungová Tatiana Ďurčová Kristína Gavendová Lucia Kormancová Laura Kubová Andrea Kupková Kristína Kurucárová Vanesa Michalová Lujza Michalovičová Sára Mravcová Ivona Ondrišková Karolína Palajová Jana Pilátová Vanesa Pompurová Ivana Prášková Bronislava Švecová Alžbeta Tabačková

Zoznam študentov III.G

Triedny učiteľ: Ing. Vartiak Lukáš, PhD. Zástupca: PaedDr. Lenka Kulichová Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 5 dievčat: 14 Berešíková Veronika Brziak Matúš Galovičová Klaudia Halamová Bianka Lišková Veronika Mišutka Michal Náterová Nina Nižníková Vladimíra Obrtancová Dominika Paúrová Aneta Pečalka Juraj Pekara Peter Randa Samuel Remeková Anna Mária Šebová Viktória Turská Romana Valicová Erika Valkovičová

Zoznam študentov III.H

Triedny učiteľ: Mgr. Jana Labajová Zástupca: Mgr. Ivana Rádiková Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 5 dievčat: 14 Bartošák Michal Belavá Eliška Brosová Natália Burgerová Daniela Čerňanová Vanesa Demjanovičová Lea Ferjancová Simona Grochalová Sára Holešová Daniela Hruška Oliver Janošíková Nikola Janošková Viktória Mišejka Zdenko Pastorek Martin Saganová Radoslava Schmidtová Júlia Šutek Adam Zimenová Katarína Zuzíková