Domov KONTAKTY

Mobilita – začiatok kariérnej dráhy

Obchodná akadémia v Žiline na základe schváleného grantu vo výške 68 085 EUR na projekt Mobilita – začiatok kariérnej dráhy (Mobility – the beginning of the career path) Národnou agentúrou programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, Mobilita učiacich sa a zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave), zrealizovala stáže pre 30 žiakov 4. a 5. ročníka študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko – anglické) a 4.ročníka študijného odboru 6317 M obchodná akadémia v Londýne vo Veľkej Británii. Hlavným cieľom projektu bolo umožniť žiakom otestovať si svoju pripravenosť na pracovný život uplatnením a obohatením teoretických vedomostí získaných štúdiom a s ohľadom na otvorenosť európskeho trhu práce sa pripraviť aj na prácu v inej členskej krajine.

V prípravnej fáze projektu (máj – jún 2019) boli na základe výberového konania podľa vopred stanovených a schválených kritérií vybratí účastníci zahraničnej odbornej praxe. V rámci prípravy pred mobilitou (jún – september 2019) absolvovali kurz kultúrnej a jazykovej prípravy, ktorého obsah bol zameraný na poznávanie kultúry, histórie, tradícií a životného štýlu obyvateľov Veľkej Británie, najmä Londýna. Jeho úlohou bolo pripraviť žiakov na rozdielne spoločenské a pracovné prostredie.

Realizačná fáza projektu – výkon odbornej praxe v Londýne – bola pripravená v spolupráci s ADC College v Londýne a uskutočnila sa v termíne od 13. 10. 2019 do 26. 10. 2019. Sprevádzajúce osoby Ing. Cedzová, Mgr. Eliášová a Ing. Kochláňová v spolupráci s mentormi na pracoviskách zabezpečovali monitoring a mentoring účastníkov stáže a implementáciu ECVET nástrojov. Naplánovali a zrealizovali pre účastníkov víkendový kultúrno-historický program, pôsobili ako psychická a morálna opora a pomáhali im pri prekonávaní spoločenských i pracovných rozdielov. Počas odbornej praxe žiaci vykonávali odborné administratívne a ekonomické činnosti na pracovisku, plnili zadané individuálne a tímové pracovné úlohy a zlepšovali si komunikačné zručnosti v cudzom jazyku. Na základe splnenia kritérií hodnotiaceho nástroja ECVET (Work Experience Assesment) bola žiakom uznaná známka na vysvedčení za 4. resp. 5. ročník v predmete odborná prax a čiastková známka za esej v predmete jazyková odborná príprava v anglickom jazyku. Žiaci získali Europass Mobility, účastnícky certifikát ADC College a certifikát o absolvovaní mobility vystavený Obchodnou akadémiou.

Mobility v zahraničí umožnili žiakom spoznať kultúru, tradície a históriu Veľkej Británie, prispeli k odstráneniu predsudkov o trhu práce v zahraničí a poskytli im motiváciu do ďalšieho vzdelávania v podmienkach Európskej únie.

Poďakovanie patrí celému realizačnému tímu projektu: pani riaditeľkám Ing. Ľ. Pevnej, JUDr. Tomaníčkovej, vyučujúcim Ing. Cedzovej, Mgr. Ďuríkovej, Mgr. Eliášovej, Ing. Kochláňovej, Ing. Vartiakovi, PhD. a administratívnym pracovníčkam pani Baránkovej a Frývaldskej.

Ďalšie informácie o programe Erasmus+ sú dostupné na internetovej stránke www.erasmusplus.sk.

Reakcie účastníkov mobility:

Aké činnosti ste počas stáže vykonávali? Čo nové ste sa naučili alebo v čom ste sa zlepšili?

– Naučila som sa, že je dôležitá komunikácia so supervízorom a správne pochopenie zadanej úlohy. Prišla som na to, že nie je hanba sa radšej dvakrát spýtať ako nebyť si istá a spraviť to potom zle. Takisto netreba robiť veci naviac, ale splniť radšej na 100 % veci, ktoré mi boli dané.

– Zlepšila som sa veľmi v anglickom jazyku. Naučila som sa veľa ekonomických odborných pojmov.

– Naučila som sa komunikovať s klientmi, odpovedať na problémy zákazníkov, pracovať v tíme, byť trpezlivejšia a zlepšila som si znalosti anglického jazyka.

– Pracovala som v realitnej kancelárii. Naučila som sa lepšie komunikovať v anglickom jazyku, naučila som sa pracovať s rôznymi programami, ktoré využívala realitná kancelária, ale naozaj za najväčšie zlepšenie pokladám schopnosť komunikovať s ľuďmi v anglickom jazyku na rôzne témy a dokonca ku koncu pobytu som bola schopná aj poradiť v istých situáciách v práci.

– Zlepšila som sa v anglickom jazyku. Naučila som sa pracovať v kolektíve a spoznala som niektoré zahraničné doklady, ktoré na Slovensku nemáme.

– Pracovala som v Excel dokumentoch spolu s informáciami z interného systému, skenovala som dokumenty a následne ich prideľovala do správnych zložiek. Vypisovala obálky pre klientov, písala dokumenty. Naučila som sa samostatnosti.

– Vytváranie tabuliek v Exceli, práca s dokumentami, vyplňovanie tlačív… zlepšila som sa v odbornej angličtine a mala som možnosť vidieť, ako vyzerajú zahraničné faktúry a ďalšie dokumenty.

– I met new people and got to experience different cultures

– I worked in library. I improved my English skills because I communicated with people often. I was part of staff and I learned how became good in team work.

– Communication, foreign language, mailing, e-mail and phone communication, Microsoft Excel and Word skills, work with computer.

Aké skúsenosti boli pre Vás najdôležitejšie, negatívne i pozitívne?

– Negatívum pre mňa bolo, že som prišla do neznámeho prostredia. Veľmi pozitívne pre mňa bolo, že všetci vo firme sa správali milo a pomáhali mi.

– Pre mňa bola najdôležitejšia skúsenosť práca v tíme zloženom z ľudí z rôznych krajín. Negatívna skúsenosť bola možno práca priamo s klientami, ktorí občas nemali trpezlivosť.

– Komunikácia so zákazníkmi mi pomohla zlepšiť si plynulosť v angličtine. Naučila som sa rozumieť viacerým prízvukom ktorým som zo začiatku nerozumela.

– Najdôležitejšie pre mňa bolo komunikovať v angličtine. Možno by som uvítala trošku viac úloh ale rozhodne som bola spokojná. Úlohy, ktoré som dostala na vypracovanie mi boli vysvetlené a atmosféra vo firme bola vždy veľmi priateľsky naladená. Celkovo prax hodnotím veľmi dobre a rozhodne by som ju odporučila aj iným.

– Pozitívne bolo, že som sa naučila veľa nových fráz a zlepšila si výslovnosť anglických slov. Negatívne bolo, že som niektoré dni nepracovala v kancelárii, ale v kostole.

– Naučila som sa byt zodpovedná, nebáť sa, byt sebavedomá. Boli sme odkázaní sami na seba, vedieť vyriešiť problémy sami.

– Najdôležitejšia bola pre mňa komunikácia v cudzom jazyku a správne pochopenie úloh. Bola som jedna z tých, ktorým bola vybraná menej kvalitná firma. Alebo skôr to ani nebolo o kvalite firmy, ako o tom, že sme robili veľmi nudnú a stereotypnú prácu. Nevadí, beriem to ako veľkú skúsenosť a som rada, že som mohla byť tohto súčasťou a mala som vôbec možnosť sa do Anglicka dostať.

– Zlepšenie si cudzieho jazyka, naučenie sa, skúsenosti s realitkou, ale čo sú pre mňa negatívne aspekty, bolesti chrbta a aj očí lebo som presedela za počítačom v priemere 7 hodín

– Niesť si zodpovednosť za všetko, čo vo firme robím a dávať si pozor na chyby.

– Ako pozitívnu vec vnímam zlepšenie v anglickom jazyku a menší strach komunikácie s ľuďmi v inom jazyku, ako mínus je pre mňa to, že som vykonávala stále tú istú činnosť 2 týždne.

– Positive aspects are that I tried to live on my own and succeeded and improved my English. Negative aspects are that I was in a stress a little.

– I had very friendly colleagues and very good experience from that work and also my accommodation was good.

– Positive: everything at the work place, negative: distance of work place from accommodation.

– Most important experiences for me were during my work time. I had responsibility for picking up the keys from another estate agency or taking photos of properties. At first I was in stress and scared of it but later I realize it was perfect. I really enjoyed it!

– The most experiences during my mobility are inspections of apartments with negotiator and talking with people in English, because it helped me to gain confidence in English. For negative I consider living in my host family, because house and rooms was very small, every day they cooked for us semiproducts for dinner and for breakfast we had only cornflakes for all two weeks.

– I really appreciate, that I had a chance to work in an environment full of young people. Thanks to this work experience I could see how college in a different country works. My English improved a lot and I learnt some new administrative things too. There isn’t one bad thing about this whole experience. It was such a pleasure to be a part of this experience and I assure you that I definitely took everything out of it.