Domov KONTAKTY

Better job opportunities with vocational training abroad

Po štyroch úspešne zrealizovaných mobilitných projektoch z rokov 2013 – 2017 a na základe udelenej Charty v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, bol Obchodnej akadémii v Žiline v máji opäť schválený grant na realizáciu projektu „Better job opportunities with vocational training abroad“ vo výške 35 125 EUR z programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, Mobilita učiacich sa a zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave).

Projekt je zameraný na získanie a overenie si odborných pracovných zručností žiakov a overenie ich jazykových schopností prostredníctvom odbornej praxe v zahraničí. Do mobilitného projektu bude zapojených spolu 15 žiakov 4. ročníka študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko – anglické) a 4. ročníka 6317 M obchodná akadémia.

Projekt bude realizovaný počas 12 mesiacov od júna 2018 do mája 2019. Zahraničná odborná prax žiakov sa uskutoční vo firmách a organizáciách zameraných na administratívu v Londýne od 23. septembra 2018 do 6. októbra 2018 a bude realizovaná v spolupráci s partnerskou organizáciou ADC College v Londýne.

Očakávaným prínosom projektu je zlepšenie odborných a jazykových kompetencií žiakov, overenie získaných teoretických vedomostí ekonomického zamerania v praxi, získanie nových pracovných skúseností na európskom trhu práce a osvojenie si multikultúrnych princípov novej európskej spoločnosti. Účastníci zahraničnej odbornej praxe získajú „Europass – Mobility“, „Certifikát ECVET“ a účastnícky certifikát od ADC College v Londýne.

Realizáciu projektu zabezpečujú Ing. Ľubica Pevná – riaditeľka školy, Mgr. Andrea Eliášová – koordinátorka projektu, Mgr. Monika Ďuríková, Ing. Lukáš Vartiak, PhD.; Ing. Katarína Konečná – zodpovední za odbornú a kultúrnu prípravu a sprevádzanie žiakov počas praxe. Doplňujúce informácie o programe Erasmus+ sú dostupné na internetovej stránke www.erasmusplus.sk.