Ďalší úspech v rámci programu Erasmus+

S radosťou vám môžeme oznámiť, že  sme opäť boli úspešní v procese podávania prihlášky v rámci programu Erasmus+. V rámci projektu s názvom „Učitelia bilingválneho štúdia držia krok s najnovšími trendmi v oblasti vzdelávania“ sa osem pedagogických zamestnancov – vyučujúcich anglického jazyka a odborných vyučovacích predmetov zúčastní štruktúrovaných kurzov v zahraničí. Dlhodobým cieľom školy je, aby sa pedagogickí zamestnanci školy pravidelne vzdelávali a rozširovali svoje pedagogické spôsobilosti v programoch kontinuálneho vzdelávania so zameraním na zvýšenie kvality vzdelávania a internacionalizácie školy aj vzhľadom na existenciu študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Učitelia bilingválneho štúdia majú záujem držať krok s najnovšími trendmi v oblasti vzdelávania a využívania moderných informačno-komunikačných technológií, využívania nových metód a techník vyučovania, správnych spôsobov preverovania vedomostí a hodnotenia. Cieľom projektu je pokryť všetky oblasti prípravy výučby anglického jazyka, ako sú efektívna komunikácia, najnovšie zmeny jazyka, používanie nových slov a výrazov, intonácia, plynulosť jazyka ako i využívanie cudzieho jazyka na odborné účely. Kvalita vyučovacieho procesu je našim cieľom a zároveň hlavným predpokladom vysokej percentuálnej úspešnosti našich žiakov a ich následného uplatnenia na trhu práce ako i úspešnosti pri prijímaní na vysoké školy doma i v zahraničí. Účastníkom kurzov želáme, aby sa im ciele nášho projektu podarilo naplniť na sto percent.

Autor projektu: JUDr. Jana Tomaníčková