Domov KONTAKTY

Grantový program ŽSK – Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja podporil projektový zámer Obchodnej akadémie v Žiline s názvom „Uhorský palatín Juraj Turzo“, ktorý bol vypracovaný v rámci grantového programu „Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie“.

Projekt je zameraný na zefektívnenie vyučovania národných a regionálnych dejín a zvýšenie záujmu žiakov o historický, kultúrny a spoločenský odkaz Juraja Turzu pre súčasnosť prostredníctvom zážitkového učenia, vedomostných hier, výtvarných aktivít a práce s odbornou literatúrou a multimédiami. Žiaci si osvoja nové poznatky o Jurajovi Turzovi a jeho prínose pre slovenský národ. Výsledkom projektu bude prezentácia žiackych výtvarných a literárnych prác, zameraných na osobnosť Juraja Turzu. Projekt bude realizovaný od 1. apríla 2016 do 30. júna 2016 počas vyučovacích hodín dejepisu.

Žilinský samosprávny kraj prispeje na realizáciu projektu sumou 300,00 EUR; spolufinancovanie projektu vo výške 10 % zabezpečí občianske združenie VZDELANIE.

Projekt „Uhorský palatín Juraj Turzo“ je koncipovaný ako prezentácia výtvarných a literárnych prác žiakov 1. a 2. ročníka študijného odboru 6317 M obchodná akadémia a študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium.

Počas realizácie projektu budú využité netradičné vyučovacie metódy zážitkového učenia dejepisu (didaktické dejepisné hry, výtvarné aktivity, práca s odbornými literárnymi textami, historickými prameňmi a informačno-komunikačnými technológiami), ktoré budú viesť žiakov k objektívnemu poznávaniu národných a regionálnych dejín a života Juraja Turzu. Osobnosť Juraja Turzu bude prezentovaná spojením výtvarného a literárneho umeleckého zobrazenia, čím sa podporí záujem žiakov o dejiny raného novoveku a ich aktivita a tvorivosť v práci s odbornými historickými literárnymi zdrojmi, výtvarnými technikami a informačno-komunikačnými technológiami. Projekt reaguje na záujem zriaďovateľa školy zviditeľniť osobnosť Juraja Turzu v Žilinskom samosprávnom kraji v roku 2016.

 

PaedDr. Peter Majer