Domov KONTAKTY

Grantový program ŽSK – Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja podporil projektový zámer Obchodnej akadémie v Žiline s názvom „Historické osobnosti Horného Považia“, ktorý bol vypracovaný v rámci grantového programu „Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie“. Projekt je zameraný na zefektívnenie vyučovania národných a regionálnych dejín a zvýšenie záujmu žiakov 1. a 2. ročníka o vyučovanie dejepisu prostredníctvom aktivít zážitkového učenia, výtvarných aktivít a práce s odbornou literatúrou a informačno-komunikačnými technológiami. Žiaci si osvoja nové poznatky o významných rodákoch, ich živote a prínose pre slovenský národ. Výsledkom projektu bude prezentácia žiackych výtvarných a literárnych prác, zameraných na významné historické osobnosti Horného Považia. Projekt bude realizovaný od 1. apríla 2015 do 30. júna 2015 počas vyučovacích hodín dejepisu.

Žilinský samosprávny kraj prispeje na realizáciu projektu sumou 300,00 EUR; spolufinancovanie projektu vo výške 10 % zabezpečí občianske združenie VZDELANIE.

Projekt „Historické osobnosti Horného Považia“ je koncipovaný ako súťaž výtvarných a literárnych prác žiakov 1. a 2. ročníka študijného odboru 6317 M obchodná akadémia, obsahuje štyri čiastkové aktivity – Historické osobnosti môjho rodiska, Práca s odbornou literatúrou a historickými prameňmi, Výtvarné zobrazenie odkazu našich predkov a Prezentácia žiackych prác. Plánované aktivity sú zamerané na osobnostný rozvoj žiakov a zvýšenie ich záujmu o poznávanie národných dejín. Realizácia projektu prispeje ku zmene vzťahu žiakov ku kultúrnemu, spoločenskému, vedeckému a politickému odkazu našich predkov. Historické osobnosti Horného Považia budú prezentované spojením výtvarného a literárneho umeleckého zobrazenia, čím sa podporí aktivita a tvorivosť žiakov v práci s odbornými historickými literárnymi zdrojmi, výtvarnými technikami a informačno-komunikačnými technológiami.