Domov KONTAKTY

Grantový program ŽSK – Vráťme šport do škôl

Žilinský samosprávny kraj podporil projektový zámer Obchodnej akadémie v Žiline s názvom „Máme radi šport“, ktorý bol vypracovaný v rámci grantového programu „Vráťme šport do škôl“, oblasť podpory Telesná a športová výchova. Projekt je zameraný na zefektívnenie vyučovania telesnej a športovej výchovy, zvýšenie motivácie žiakov do realizácie školských športových súťaží (volejbal a futbal), rozšírenie ponuky športových aktivít o netradičné športy (aerobic, box, kickbox) a zníženie počtu necvičiacich žiakov školy. Projekt bude realizovaný od 1. apríla 2015 do  30. novembra 2015.

Zo zdrojov Žilinského samosprávneho kraja vo výške 550,00 EUR budú zakúpené tréningové kužele na futbal, futbalové, volejbalové a gymnastické lopty, karimatky a boxovacie vracia. Súčasťou projektu sú uvedené športové aktivity: kondičné cvičenia dievčat, netradičné športy chlapcov, volejbalový turnaj dievčat, futbalový turnaj chlapcov a školský športový deň. Spolufinancovanie projektu vo výške 10 % zabezpečí občianske združenie VZDELANIE. Zakúpené materiálno-technické vybavenie bude slúžiť žiakom školy nielen počas vyučovania telesnej a športovej výchovy, ale aj v čase záujmovej činnosti a pri realizácii Kurzu pohybových aktivít v prírode.

Vyučovanie telesnej a športovej výchovy na Obchodnej akadémii v Žiline je realizované v posilňovni školy a v telocvični TJ Sokol za prenájom. Od školského roku 2010/2011 majú žiaci školy k dispozícii aj multifunkčné ihrisko, ktorého výstavbu financoval Žilinský samosprávny kraj. Dlhodobým zámerom vedenia školy je zvýšiť záujem žiakov o vyučovanie telesnej a športovej výchovy prostredníctvom školských športových súťaží a netradičných športov. Realizácia projektu „Máme radi šport“ v roku 2015 prispeje k uvedenému zámeru.