Domov KONTAKTY

PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2022/2023


Škola pokračuje aj v školskom roku 2022/2023 vo vzdelávaní v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len „SDV“). Ide o systém prepojenia teórie s praxou s aktívnou účasťou zamestnávateľa. Kritériá na prijímacie skúšky do 1. ročníka OA pre školský rok 2022/2023 sú rovnaké aj pre uchádzačov vzdelávaných v SDV (nie je potrebná samostatná prihláška). Škola predpokladá vstup do SDV až po písomnom vyjadrení záujmu a uzatvorení duálnych zmlúv so zamestnávateľmi. Záujem o duálne vzdelávanie môžu prijatí žiaci predbežne vyjadriť pri zápise na štúdium na našu školu.

PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2022/2023
Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina 1 
EDUID ŠKOLY: 100009280

V súlade s § 65 a §66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ SR k prijímacím skúškam na stredné školy pre školský rok 2022/2023, po prerokovaní v pedagogickej rade školy a po vyjadrení zriaďovateľa, riaditeľka školy určuje kritériá pre prijatie žiakov do 1.ročníka v školskom roku 2022/2023.