Domov KONTAKTY

PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2022/2023 – bilingválne štúdium

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina 1
EDUID ŠKOLY: 100009280

V súlade s § 65 a §66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ SR k prijímacím skúškam na stredné školy pre školský rok 2022/2023, po prerokovaní v pedagogickej rade školy a po vyjadrení zriaďovateľa, riaditeľka školy určuje kritériá pre prijatie žiakov do 1.ročníka v päťročnom študijnom odbore 6317 M – 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) v školskom roku 2022/2023.