Domov KONTAKTY

Olympiáda ľudských práv

Ľudské práva sú základné práva a slobody, ktoré patria každému človeku od narodenia bez ohľadu na jeho rasu, pohlavie, etnickú, národnostnú alebo štátnu príslušnosť. Sú neodňateľné, tzn., že nikoho nemožno týchto práv pozbaviť, sú nescudziteľné , tzn., že nemožno ich previesť na iného, sú nepremlčateľné, tzn., že nepodliehajú premlčaniu, a teda ich trvanie je počas života človeka časovo neobmedzené a sú nezrušiteľné, tzn., že existujú nezávisle od vôle zákonodarcu, ktorý ich uznáva, ale nemôže ich zrušiť. Ľudské práva pritom nie sú len etickými a morálnymi princípmi, ale ich dodržiavanie a efektívna ochrana patrí k základným črtám každého demokratického a právneho štátu.

Význam ľudských práv je nepopierateľný a aj z už vyššie uvedených dôvodov, ako aj pri príležitosti Dňa ľudských práv, ktorý si pripomíname 10. decembra, sa 06. decembra 2016 konalo školské kolo Olympiády ľudských práv. Už v poradí 19. ročník  olympiády sa niesol v znamení aktuálnych tém. Po vypracovaní testu v e-learningovej forme, zameranom najmä na problematiku ľudských práv, sa žiaci mali možnosť vyjadriť k Európskej migračnej kríze – tiež označovanej ako európskej  utečeneckej kríze, zhodnotiť  riešenia navrhnuté, prípadne prijaté Európskou úniou, uviesť informácie, ktoré k danej téme majú a tiež prípadne navrhnúť  ďalšie vlastné riešenia. Žiaci 3. ročníka preukázali k danej téme rozsiahle vedomosti, vedeli zaujať postoj, zhodnotiť situáciu, dokonca prišli s vlastnými podnetmi na riešenie krízy.

Víťazmi 19. ročníka Olympiády ľudských práv v školskom kole sa na základe vypracovania testu, písomnej časti zameranej na Európsku migračnú krízu a na základe zhodnotenia komisie, stali Macáková Timea z III.B (1. miesto), Šupíková Lenka z III.B (2. miesto) a Nováčiková Simona z III.C (3. miesto).

JUDr. Jana Tomaníčková