Domov KONTAKTY

Štruktúrovaný dialóg s mladými ľuďmi

Od 1. júla 2016 do 31. decembra 2016 bude Slovensko viesť jednu z troch hlavných inštitúcií Európskej únie – Radu Európskej únie. Slovenská republika sa stane „tvárou a hlasom“ európskej dvadsaťosmičky. Do veľkej miery bude určovať európsku agendu a udávať témy, ktorým sa bude venovať európska politika. Témou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v oblasti vzdelávania, mládeže, vedy a športu je podpora a rozvoj talentu.

Obchodná akadémia v Žiline v záujme rozvíjať aktívne demokratické občianstvo a participáciu mládeže na živote spoločnosti pripravila pre žiakov 2. ročníka študijného odboru 6317 M obchodná akadémia netradičnú prezentáciu názorov na aktuálne spoločenské problémy. Žiaci prezentovali počas vyučovania občianskej náuky svoje názory a návrhy na lepší život v demokratickej spoločnosti formou „štruktúrovaného dialógu“, ktorý predstavuje prostriedok politického a občianskeho vzdelávania mladých ľudí a slúži na mapovanie názorov a záujmov mladej generácie.

Štyridsaťdva druhákov vyjadrilo svoje názory na vývoj súčasnej spoločnosti, na ich vzťah k ľuďom z odlišného kultúrneho, etnického a sociálneho prostredia a na úlohy štátnych inštitúcií v oblasti zachovania rovnakých príležitostí pre mladých ľudí. Konzultačné otázky pre štruktúrovaný dialóg, ktoré sme využili na prezentáciu názorov našich žiakov, sú dostupné na internetovej stránke www.strukturovanydialog.sk.

Žiakov Obchodnej akadémie v Žiline najviac znepokojujú spoločenské a politické zmeny na Slovensku, prisťahovalectvo, extrémizmus, nezamestnanosť, klimatické zmeny, narušené sociálne vzťahy medzi ľuďmi a nedostatok príležitostí pre realizáciu záujmových aktivít. Pre život v demokratickej spoločnosti v nasledujúcich rokoch potrebujú odvahu, pracovitosť, toleranciu, logické myslenie, asertívne správanie, komunikačné zručnosti v cudzom jazyku, technické zručnosti a schopnosť efektívne spravovať financie.  Na život v bezpečí potrebujú porozumenie, ochotu spolupráce, sociálne istoty, legislatívu, vzdelanie, podporu rodiny a priateľov, domov, financie a demokraciu.

Naši žiaci majú skúsenosti s ľuďmi z odlišného etnického, sociálneho, kultúrneho a náboženského prostredia. Vo svojich výpovediach prezentovali antidiskriminačný postoj, založený na tolerancii a rešpektovaní odlišností ľudí. Piati žiaci mali negatívnu skúsenosť zo stretnutia s ľuďmi z iného sociálneho prostredia. Život v demokratickej spoločnosti si predstavujú v tolerantnom a multikultúrnom prostredí bez rasizmu, diskriminácie a xenofóbie. Na upevnenie priateľských vzťahov s ľuďmi z odlišných etnických, náboženských, kultúrnych a sociálnych skupín sú potrebné spoločné zážitky, tolerancia, empatia, komunikácia a záujem o históriu, život a kultúru uvedených skupín.

Diskrimináciu v spoločnosti navrhujú zastaviť poskytovaním rovnakých práv, akceptovaním vzájomných rozdielov, odstránením predsudkov, výchovou detí, komunikáciou, spoluprácou a spoločnými stretnutiami.  

Žiaci sa vyjadrili aj ku potrebám pre rozvoj ich nadania. Na uplatnenie svojich špeciálnych schopností a talentu potrebujú vedomosti, skúsenosti, motiváciu, príležitosti, podporu rodiny a priateľov, sebavedomie, pozitívne myslenie a financie.

PaedDr. Peter Majer