Domov KONTAKTY

Projekt

 „Zabezpečenie kvality vzdelávania v študijnom odbore 6317  M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické)“

(Trvanie projektu:  01/06/2016 – 30/11/2017)

Zabezpecenie-kvality-vzdelavania-erasmus-plus

Naša škola bola opäť úspešná a v rámci programu ERASMUS+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov získala grant na realizáciu projektu s názvom  „Zabezpečenie kvality vzdelávania v študijnom odbore 6317  M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické)“ v celkovej výške 28 625 EUR.

Zapojenie Obchodnej akadémie v Žiline do tohto projektu je výsledkom dlhodobého zámeru školy rozvíjať komunikačné a sociálne zručnosti žiakov v cudzom jazyku pri výkone odborných ekonomických činností a zvýšiť kvalifikáciu a odbornosť pedagogických zamestnancov.  Okrem poskytovania ekonomického vzdelania v slovenskom jazyku, od školského roku 2015/2016 sme otvorili nový študijný odbor – obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Naša škola má záujem poskytnúť študentom kvalitné vzdelanie s kvalifikovanými učiteľmi. Okrem poskytnutia zákonného minima, tzn. vyučovania najmenej troch odborných predmetov v anglickom jazyku, škola má záujem na vyučovaní aj ďalších odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetov v angličtine.

Vzhľadom na tieto skutočnosti sa jedenásť pedagogických zamestnancov v rámci projektu zúčastní praktických kurzov vo Veľkej Británii (Cambridge, Portsmouth, Southampton), zameraných na získanie zručností a nových nápadov pre vyučovanie všeobecno-vzdelávacích a odb. predmetov v anglickom jazyku.  Výber kurzov bol urobený efektívne a logicky tak, aby nastavil vzdelávanie v bilingválnom štúdiu s vynaložením čo najväčšieho úsilia. Kurz „Teaching business English“ je potrebný najmä z dôvodu zabezpečenia vyučovania obchodnej angličtiny; kurz „Collegiality across Clil“ je potrebný najmä z dôvodu nastavenia spolupráce vyučujúcich anglického jazyka a vyučujúcich teoretických a odborných predmetov; kurz „CLIL“ je potrebný z dôvodu zastrešenia výučby aj ďalších všeobecno-vzdelávacích predmetov (mimo angličtiny) v anglickom jazyku; kurzy“Teachers of English in vocational schools a Teachers in voacational schools“ sú potrebné na vyučovanie angličtiny na odborné účely a v konečnom dôsledku kurz „School development and quality evaluation “ dáva priestor vedeniu školy aktívne participovať na projekte. Partnerské organizácie Bell Educational Services Ltd a International Study Programmes si škola vybrala najmä na základe osobných odporúčaní spokojných účastníkov jednotlivých kurzov a ich medzinárodnej reputácii v poskytovaní odborných kurzov pre učiteľov. Bell Educational Services LtdBell Education Services Ltd je jeden z najväčších britských poskytovateľov kvalitného jazykového a školského vzdelávania po celom svete. Partnerská organizácia International Study Programmes je poskytovateľom štruktúrovaných kurzov pre učiteľov vo Veľkej Británii a má viac ako 30 rokov skúseností s poskytovaním kvalitných kurzov pre učiteľov.

Medzi hlavné ciele projektu patrí najmä zabezpečiť kvalitu vyučovania v študijnom odbore 6317 M74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické); šíriť  dobré meno školy, vytvoriť prestížny študijný odbor v rámci Žilinského samosprávneho kraja a taktiež ako už bolo spomínané, odborne pripraviť pedagogických zamestnancov  v študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické).

Projekt bude mať svojimi aktivitami nepochybne dopad nielen na samotných účastníkov, ale aj na všetkých zamestnancov a žiakov školy. Vzhľadom na skutočnosť, že v Žilinskom kraji sa nachádza množstvo zahraničných spoločností a inštitúcií hľadajúcich zamestnancov s jazykovými, komunikačnými a obchodnými zručnosťami, vďaka projektu škola bude mať absolventov pripravených vstúpiť a uplatniť sa na trhu práce. Realizáciou projektu sa zvýši konkurencieschopnosť absolventov a zároveň zníži miera nezamestnanosti v regióne. Realizácia tohto projektu zaručí škole úspech nielen v súčasnosti, ale najmä v budúcich rokoch.

JUDr. Jana Tomaníčková