Domov KONTAKTY

Projekty

Druhý projekt Erasmus+ v rámci pridelenej akreditácie

V rámci akreditácie Erasmus+, ktorú naša škola získala na obdobie 7 rokov, nám bol schválený už druhý projekt s číslom 2022-1-SK01-KA121-VET- 000057489. Projekt potrvá 15 mesiacov, v rámci neho bude v školskom roku 2022/2023 na odbornú prax v zahraničí vyslaných 20 žiakov a na jazykové a manažérske kurzy v anglickom jazyku 7 učiteľov a zástupcov

Odborná prax žiakov v Dubline – máj 2022

Spolu 30 žiakov z tried IV.A, IV.B, IV.G a IV.H sa zúčastnilo dvojtýždňovej odbornej praxe v Dubline. Mobilita bola financovaná zo zdrojov EÚ v rámci programu Erasmus+, pričom išlo o 15 žiakov z projektu 2020-1-SK01-KA116-077757 a 15 žiakov z projektu 2021-1-SK01-KA121-VET-00004792. Odborná prax prebiehala od 1. mája 2022 do 14. mája 2022. Žiaci pôsobili na pracoviskách

Fast Fashion Awareness

Študenti z tried II. H a III.G sa tento polrok zapojili do medzinárodného projektu Fast fashion awarness spolu so žiakmi z Francúzska, Talianska a Turecka. Tento projekt im poskytol nové skúsenosti a niektorým aj nových kamarátov. Jednotlivé aktivity v projekte ich postupne naučili, prečo je rýchla masová výroba textilu nebezpečná nielen voči životnému prostrediu, ale aj voči obyčajným ľuďom, ktorých ju

Second-hand days

V apríli sa na našej škole uskutočnili tzv. Second-hand days. Táto akcia sa uskutočnila v rámci projektu programu Etwinning s názvom Fast Fashion Awareness, v ktorom sú zapojení žiaci II.H a III.G tried bilingválneho štúdia a prebiehala súbežne aj na partnerských školách v Turecku, Francúzsku a Taliansku. Keďže sa naši študenti v rámci projektu zaoberajú

Projekt – Fast Fashion Awareness

V rámci zatraktívnenia práce na hodinách anglického jazyka, sa žiaci bilingválneho štúdia II.H a III.G triedy zapojili do eTwinningového projektu s názvom Fast Fashion Awareness, v ktorom spolupracujú so žiakmi a učiteľmi z Francúzska, Turecka a Talianska. Ide o projekt zameraný na šírenie povedomia o probléme tzv. Fast Fashion. Fast Fashion je v preklade tzv.

Medzinárodný projekt eTwinning

Od začiatku školského roka sme sa spoločne s našimi spolužiakmi z tried I.G a I.H zapojili do medzinárodného projektu v spolupráci s talianskymi študentmi. 5 učitelia, 47 študenti a 1 projekt. 9 mesiacov spoločne spoznávame naše krajiny, kultúry, zvyky a tradície a zároveň si zlepšujeme jazykové schopnosti. Náš projekt je zameraný pre tínedžerov, ktorí radi cestujú a spoznávajú nové miesta a ľudí,

Správy o činnosti pedagogických klubov 2021/2022

Pedagogický klub cudzích jazykov Pedagogický klub praktických odborných predmetov Pedagogický klub odborných ekonomických predmetov Pedagogický klub vyučujúcich matematiky, informatiky a slovenského jazyka a literatúry Klub environmentálnej výchovy žiakov

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. V roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a

Prvý projekt Erasmus+ v rámci pridelenej akreditácie

V rámci akreditácie Erasmus+, ktorú naša škola získala na obdobie 7 rokov, nám bol schválený prvý projekt s číslom 2021-1-SK01-KA121-VET-00004792. Projekt potrvá 15 mesiacov, v rámci neho bude v školskom roku 2021/2022 na odbornú prax v zahraničí vyslaných 15 žiakov a na jazykové kurzy na Malte 5 učiteľov. Tešíme sa na nové zážitky!

EUFin v Miláne

13. a 14. septembra 2021 hostilo Miláno účastníkov záverečného nadnárodného stretnutia medzinárodného projektu „EUFin: Innovative integrated tools for financial literacy education across Europe”. Koordinátori jednotlivých aktivít odprezentovali na stretnutí výsledky práce jednotlivých tímov, ktoré boli vytvorené počas 3 rokov trvania projektu (2018-2021). Účastníkov projektu ešte čakajú dokončovacie práce na publikáciách a projekt bude 31. októbra 2021 ukončený.

Konferencia v oblasti finančnej gramotnosti a projekt EUFin

V dňoch 3. – 4. júna 2021 sa na Estónskej obchodnej škole v Tallinne konala medzinárodná konferencia o finančnej gramotnosti „Finančné vzdelávanie: súčasné postupy a budúce výzvy“, na ktorej sa zúčastnili odborníci z viac ako desiatich krajín z celej Európy. Cieľom tejto dvojdňovej konferencie bolo spojiť tvorcov politík, podporovateľov, výskumných pracovníkov a pedagógov finančnej gramotnosti z

EUFin – webinár

„Didaktické materiály pre vzdelávanie finančnej gramotnosti“ V nadväznosti na experiment sa dňa 4. februára 2021 konal webinár „Didaktické materiály pre vzdelávanie finančnej gramotnosti“, ktorý pripravila a zrealizovala Obchodná akadémia v Žiline v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou v Žiline. Cieľom bolo informovať o nových metódach vzdelávania finančnej gramotnosti, predstaviť dobré príklady z praxe, diskutovať

EUFin – experiment

Koniec roka 2020 (október až december) patril experimentálnemu overovaniu didaktických materiálov. Experiment pripravil tím z Polytechnickej univerzity v Miláne pre 15-16 ročných žiakov a na testovanie bol vybratý didaktický materiál Úniková miestnosť (Escape room). Overovanie prebiehalo vo všetkých piatich krajinách zastúpených v projekte v troch fázach. V prvej fáze bola zisťovaná základná úroveň vedomostí žiakov spolu s názormi žiakov

Správy o činnosti pedagogických klubov 2020/2021

Pedagogický klub cudzích jazykov Pedagogický klub praktických odborných predmetov Pedagogický klub odborných ekonomických predmetov Pedagogický klub vyučujúcich matematiky, informatiky a slovenského jazyka a literatúry Klub environmentálnej výchovy žiakov

Nadnárodné stretnutia EUFin v roku 2020

V roku 2020 z dôvodu Covid pandémie sa obidve naplánované nadnárodné stretnutia konali online. Májové stretnutie (15.5.2020) organizovala Polytechnická univerzita v Miláne (Politecnico di Milano) a boli na ňom postupne účastníkmi z každej krajiny odprezentované vytvorené moduly finančnej gramotnosti pre vysoké školy a didaktické materiály pre stredné školy. Septembrové stretnutie v Bruseli (16.9.2020) sa konalo kombinovanou formou – prezenčne aj virtuálne. Súčasťou

Projekt – Odbornosťou držíme krok s budúcnosťou

Prijímateľ:Obchodná akadémia v Žiline Názov projektu:Odbornosťou držíme krok s budúcnosťou Zameranie projektu:Dopytovo- orientovaný projekt Konkrétny cieľ:1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce Hlavným cieľom projektu s názvom „Odbornosťou držíme krok s budúcnosťou“ je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy zvýšením kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce podporou kľúčových gramotností

Publikácia EUFin

Výsledky výskumu, ktorý sa realizoval v prvom roku projektu v zúčastnených krajinách (v Belgicku, Estónsku, Taliansku, Holandsku a Slovensku), obsahuje  publikácia „Finančné vzdelávanie – súčasné postupy a budúce výzvy“, ktorá vyšla vo vydavateľstve Waxmann. Okrem toho publikácia poskytuje komplexný prehľad akademickej literatúry o finančnej gramotnosti. Vo svete, kde sa jednotlivci stávajú čoraz viac zodpovednými za svoj

Mobilita – začiatok kariérnej dráhy

Obchodná akadémia v Žiline na základe schváleného grantu vo výške 68 085 EUR na projekt Mobilita – začiatok kariérnej dráhy (Mobility – the beginning of the career path) Národnou agentúrou programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, Mobilita učiacich sa a zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave), zrealizovala stáže pre 30 žiakov 4. a 5. ročníka študijného

EUFin v Amsterdame

V Amsterdame v dňoch 21. – 23. novembra 2019 sa konalo tretie nadnárodné stretnutie partnerov medzinárodného projektu „EUFin: Innovative integrated tools for financial literacy education across Europe” (EUFin: Inovatívne integrované nástroje na vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti naprieč Európou). 5 európskych krajín – Belgicko, Holandsko, Taliansko, Estónsko a Slovensko je zastúpené účastníkmi projektu z univerzít, stredných

Pobyt učiteľov na vzdelávacom kurze na Malte

V dňoch 12. – 23. augusta 2019 sa 4 učitelia Obchodnej akadémie zúčastnili na vzdelávacích kurzoch na Malte v rámci schváleného projektu Erasmus+ s názvom „Učitelia bilingválneho štúdia držia krok s najnovšími trendmi v oblasti vzdelávania“. Mgr. Ing. K. Janeková, Mgr. Oľga Krížová, Mgr. Martin Rožek a lektor A. J. Davis navštevovali v medzinárodnej škole ETI programy

Lepšie pracovné príležitosti vďaka odbornej praxi v zahraničí

Posledné dva augustové týždne (18. – 31. 8. 2019) sa stal Londýn prechodným bydliskom 8 čerstvým absolventom študijného odboru 6317 M obchodná akadémia. Vďaka schváleniu navýšenia rozpočtu grantu na projekt Lepšie pracovné príležitosti vďaka odbornej praxi v zahraničí v sekcii – Odborné vzdelávanie a príprava, kľúčová akcia KA1– vzdelávacia mobilita jednotlivcov o 18 589 € mali absolventi

Študijný pobyt našich učiteľov v Cambridge

V rámci schváleného projektu Erasmus+ s názvom „Učitelia bilingválneho štúdia držia krok s najnovšími trendmi v oblasti vzdelávania“ sa v dňoch 28. júla až 10. augusta 2019 Mgr. Monika Ďuríková, Ing. Michaela Kostolná a Ing. Lukáš Vartiak, PhD. zúčastnili kurzov zameraných na rozširovanie pedagogických spôsobilostí v programoch kontinuálneho vzdelávania so zameraním na zvýšenie kvality vzdelávania

Ďalší úspech v rámci programu Erasmus+

S radosťou vám môžeme oznámiť, že  sme opäť boli úspešní v procese podávania prihlášky v rámci programu Erasmus+. V rámci projektu s názvom „Učitelia bilingválneho štúdia držia krok s najnovšími trendmi v oblasti vzdelávania“ sa osem pedagogických zamestnancov – vyučujúcich anglického jazyka a odborných vyučovacích predmetov zúčastní štruktúrovaných kurzov v zahraničí. Dlhodobým cieľom školy je, aby sa pedagogickí zamestnanci školy pravidelne vzdelávali a rozširovali svoje

Mobilita – začiatok kariérnej dráhy

Aj v roku 2019 sa naši študenti zúčastnia zahraničnej odbornej praxe, ktorú škola môže zrealizovať na základe schváleného projektu Mobilita – začiatok kariérnej dráhy (Mobility – the beginning of the career path) Národnou agentúrou programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, Mobilita učiacich sa a zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave). Škole bol schválený grant vo výške

2nd meeting of project EUFin in Žilina

From June 13 to 15, 2019,  Žilina hosted partners of international project „EUFin: Innovative integrated tools for financial literacy education across Europe”. 28 participants from 5 European countries – Belgium, Netherlands, Italy, Estonia and Slovakia – took part in the second transnational project meeting. The project team of the University of Žilina, in cooperation with