EUFin – experiment

Koniec roka 2020 (október až december) patril experimentálnemu overovaniu didaktických materiálov. Experiment pripravil tím z Polytechnickej univerzity v Miláne pre 15-16 ročných žiakov a na testovanie bol vybratý didaktický materiál Úniková miestnosť (Escape room).

Overovanie prebiehalo vo všetkých piatich krajinách zastúpených v projekte v troch fázach. V prvej fáze bola zisťovaná základná úroveň vedomostí žiakov spolu s názormi žiakov na finančné témy. V druhej fáze žiaci absolvovali online hru Úniková miestnosť (zameraná na platobné metódy) spolu s testom zameraným na dané pojmy. V poslednej fáze sa zisťovalo, čo si žiaci zapamätali. Spomedzi množstva pozvaných škôl sa do experimentálneho overovania na Slovensku ochotne zapojili školy Obchodná akadémia Ružomberok, Hotelová akadémia Žilina, Obchodná akadémia sv. T. Akvinského Žilina, Stredná priemyselná škola stavebná Žilina a Obchodná akadémia Veľká okružná, Žilina, pričom Únikovú miestnosť si vyskúšalo 327 žiakov z týchto škôl. Žiaci i učitelia hodnotili túto online hru pozitívne. Veľké poďakovanie patrí všetkým vyučujúcim zo zapojených škôl – Ing. Ivete Frolovej z OA Ružomberok, Ing. Jánovi Leľakovi, PhD. z HA Žilina, Ing. Žofii Gabčíkovej a Ing. Marte Volekovej z OA sv. T. Akvinského, pani zástupkyni Ing. Ľubici Gašperákovej zo SPŠs Žilina, Ing. Renáte Fojcíkovej a Ing. Lukášovi Vartiakovi, PhD. z OA Žilina, ktorí aj napriek situácii s pandémiou a dištančnému vzdelávaniu boli ochotní zapojiť svojich žiakov do experimentálneho overovania.

Andrea Eliášová

Ďalšie informácie o projekte EUFin nájdete na: www.eufin.org

Viac informácií o projektoch v programe Erasmus+ nájdete na: www.erasmusplus.sk