Projekt – Odbornosťou držíme krok s budúcnosťou

Prijímateľ:
Obchodná akadémia v Žiline

Názov projektu:
Odbornosťou držíme krok s budúcnosťou

Zameranie projektu:
Dopytovo- orientovaný projekt

Konkrétny cieľ:
1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Hlavným cieľom projektu s názvom „Odbornosťou držíme krok s budúcnosťou“ je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy zvýšením kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce podporou kľúčových gramotností (čitateľská gramotnosť, matematická gramotnosť, prírodovedná gramotnosť, finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia, jazykové zručnosti a IKT zručnosti – spoločne ďalej ako „kľúčové gramotnosti“).

„Tento projekt je podporený z ESF“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje