Elektronické psychologické testy

Vyučovanie psychologických disciplín v stredných školách má nezastupiteľné miesto pri formovaní osobnosti mladých ľudí a v príprave žiakov na vysokoškolské štúdium, alebo na výkon budúceho povolania. Poznatky zo psychológie sú rozptýlené do učebných osnov vyučovacieho predmetu občianska náuka. Oblasť „psychologického vzdelávania“ v stredných odborných školách vymedzujú dva tematické celky „Človek ako jedinec“ a „Človek a spoločnosť“.

Vyučovanie psychológie, resp. vybraných kapitol zo psychologických disciplín je efektívne s uplatnením zážitkového učenia a aktivít, ktoré smerujú ku poznávaniu osobnosti žiaka. Dňa 6. novembra 2015 sa žiaci II.C zúčastnili netradičnej vyučovacej hodiny občianskej náuky, počas ktorej si osvojili interaktívnu prácu s tabletmi. V multimediálnej učebni školy si otestovali úroveň svojich kognitívnych psychických procesov. Pri poznávaní mentálnych schopností a vlastností osobnosti využili elektronické testy osobnosti, testy na logické myslenie, testy na pozornosť a testy na pamäť.

Podobné testy využívajú aj personálne agentúry, ktoré hľadajú vhodné typy zamestnancov pre určité povolania. Každé povolanie si vyžaduje isté charakterové črty osobnosti, preto je dôležité, aby žiaci poznali svoje osobnostné predpoklady pre výkon budúceho povolania.

PaedDr. Peter Majer