Domov KONTAKTY

Na akú prácu sa hodíš?

Občianska náuka v 2. ročníku štúdia na Obchodnej akadémii v Žiline oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami zo všeobecnej psychológie, psychológie osobnosti a sociálnej psychológie. Vyučovanie je zamerané na sebapoznávanie a overenie získaných teoretických poznatkov v praxi, najmä ich využitie v osobnom a pracovnom živote. Prepojenie teórie a praxe je možné dosiahnuť prostredníctvom aktivizujúcich vyučovacích metód, ktoré smerujú k poznávaniu osobnosti žiaka. Na vyučovaní občianskej náuky uplatňujeme zážitkové aktivity, štruktúrované psychologické hry, projektové vyučovanie a elektronické testovanie.

Na konci školského roka 2015/2016 sa žiaci 2. ročníka študijného odboru 6317 M obchodná akadémia zúčastnili elektronického testovania zameraného na voľbu budúceho povolania. Počas vyučovania občianskej náuky v multimediálnej učebni školy spoznali svoje psychologické preferencie prostredníctvom testu osobnosti MBTI – Myers-Briggs Type Indicator. Žiaci boli zaradení do jednej zo 16-tich typológií osobnosti s popisom základných vlastností a charakteristiky typu preferovanej profesie.

Osobnostný test MBTI ponúka informácie o povahe osobnosti (životné hodnoty, motivácia, sebarealizácia, priority, myslenie a emocionálne prejavy) a pomáha usmerňovať profesijnú kariéru a partnerský život. Personalisti ho využívajú na zmapovanie osobnostných predpokladov pre výkon určitého povolania. Kľúč k typu osobnosti tvorí kombinácia uvedených povahových vlastností: vnímanie okolitého prostredia – introverzia (I) a extroverzia (E), získavanie informácií – zmysly (S) a intuícia (N), spracovanie informácií – myslenie (T) a cítenie (F), životný štýl – usudzovanie (J) a vnímanie (P). Výsledky elektronického testovania ponúka nasledovný prehľad.

na-aku-pracu-sa-hodis-2

PaedDr. Peter Majer