Domov KONTAKTY

Program rozvoja osobnosti žiaka

Občianska náuka v 2. ročníku štúdia na Obchodnej akadémii v Žiline oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami zo všeobecnej psychológie a sociálnej psychológie. Svojím obsahom pomáha žiakom orientovať sa v sociálnej realite a prispieva k ich začleneniu do rôznych spoločenských vzťahov a väzieb. Oblasť „psychologického vzdelávania“ vymedzujú dva tematické celky „Človek ako jedinec“ a „Človek a spoločnosť“.

Súčasťou vyučovania občianskej náuky na Obchodnej akadémii v Žiline je aj výchovno-preventívny program s názvom „Program rozvoja osobnosti žiaka“, ktorý je určený pre vekovú kategóriu 17-ročných žiakov. Obsah programu je zameraný na rozvoj sociálnych kompetencií žiakov, zmenu ich postojov k zodpovednému správaniu a zlepšenie kvality sociálnych vzťahov v škole. Zážitkové aktivity programu sú rozpracované do dvadsiatich štyroch tém, zaoberajú sa problematikou prosociálneho správania, sebapoznania a sebarozvoja. V školskom roku 2014/2015 sme sa zamerali na prevenciu sociálno-patologických javov a realizáciu aktivít zážitkového učenia s protidrogovou tematikou.

DSCN5371

DSCN5370

??????????