Domov KONTAKTY

9. september – Deň obetí holokaustu a rasového násilia

Národná rada Slovenskej republiky schválila pamätný deň 9. september ako memento na 9. september 1941, kedy vtedajšia vláda Slovenskej republiky prijala „Židovský kódex“ – nariadenie č. 198/1941 Sl. z. o právnom postavení Židov, ktoré podľa vzoru norimberských rasových zákonov ustanovilo na Slovensku osobitný právny režim pre občanov židovského vierovyznania.

Pojem Žid bol definovaný na základe rasových kritérií, rozumela sa ním osoba, ktorá mala najmenej troch starých rodičov Židov, pričom miešanci sa považovali za Nežidov. Kódex obsahoval 270 paragrafov, ktoré potvrdzovali dovtedajší stav protižidovského zákonodarstva a doplnili aj nové ustanovenia. Radikálne obmedzovali ľudské a občianske práva židovských obyvateľov, napr. zákaz manželstva medzi Židmi a Nežidmi, povinné označenie žltou hviezdou, vylúčenie z volebného práva, obmedzenie osobnej slobody a listového tajomstva, obmedzenie spolkového a zhromažďovacieho práva, či tlačovej slobody, vylúčenie zo štúdia na vysokých školách, zákaz zamestnať Žida bez povolenia, zákaz nadobúdať vlastnícke a iné vecné práva k nehnuteľnostiam a pod.

2Pamätný deň venovaný obetiam holokaustu a rasového násilia si treba pripomenúť, rovnako aj zápas proti všetkým prejavom rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie a akejkoľvek formy útlaku a diskriminácie. Pri tejto príležitosti vyučujúci občianskej náuky na Obchodnej akadémii v Žiline vyhlásili literárnu súťaž s názvom „Každý iný – všetci rovní“, ktorá je určená pre žiakov 2. a 3. ročníka. Úlohou žiakov je napísať úvahu na tému „diskriminácia v spoločnosti“. Technické parametre úvahy – rozsah min. jedna A4, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,0. Literárne práce je potrebné odovzdať vyučujúcim občianskej náuky v termíne do 01. 12. 2014. Najlepšie literárne práce budú odmenené vecnými cenami a zverejnené v Školskej ročenke 2014/2015.

Čím viac sa dozvedáme o holokauste, z čoho vzišiel, ako bol uskutočňovaný… tým väčšia je možnosť, že sa staneme senzitívnejšími k neľudskosti a utrpeniu kdekoľvek sa vyskytnú“.

Eva Fleischner