Domov KONTAKTY

Predmetová komisia spoločensko – vedného vzdelávania

Predmety:

Prijímacie skúšky zo SJL (ukážkové úlohy)

Predstavenie predmetu SJL (PPTX)

Viac informácií o jednotlivých predmetoch získate v článku - Predmetová komisia spoločenskovedného vzdelávania


Expozícia judaík v Malej synagóge

Žilina bola významným centrom židovského života od začiatku 19. storočia. Dejiny mesta sú však späté aj s utrpením židovského obyvateľstva. Počas holokaustu bolo zo zberného tábora,  v blízkosti vojenských kasární na ceste do Závodia, deportovaných do nacistických vyhladzovacích táborov viac ako 18 000 židov z celého Slovenska. Dňa 25. mája 2016 sa žiaci 2. ročníka študijného odboru

Po stopách palatína Juraja Turzu

Považské múzeum v Žiline a Žilinský samosprávny kraj pripravili pre žiakov základných a stredných škôl cyklus prednášok a aktivít zážitkového učenia, ktoré sú venované 400. výročiu úmrtia Juraja Turzu. Dňa 23. mája 2016 sa vybraní žiaci 1. ročníka Obchodnej akadémie v Žiline zúčastnili netradičného vyučovania dejepisu v areáli Sobášneho paláca v Bytči. Život Juraja Turzu v období raného novoveku

Deň Európy na OAVOZA

Deň Európy (9. máj) je oslavou mieru a jednoty v Európe. Tento deň si pripomíname výročie prejavu francúzskeho ministra zahraničných vecí Roberta Schumana z roku 1950, v ktorom navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi. Jeho víziou bolo vytvorenie európskej inštitúcie, ktorej úlohou bude riadenie spoločného trhu s uhlím

Krátka dlhá cesta…

Dokumentárny film „Krátka dlhá cesta“ je príbehom o osude mladého muža, ktorého na najdlhšej ceste jeho života – na pochode smrti z koncentračného tábora Sachsenhausen – zastrelili, lebo už ďalej nevládal kráčať… Celoslovenská iniciatíva Fedora Gála, do ktorej sa po tretíkrát zapojili žiaci 2. ročníka Obchodnej akadémie v Žiline počas vyučovacích hodín dejepisu, prezentuje mladým

Vedomostné hry vo vyučovaní dejepisu

Vedomostné hry a kvízy majú nezastupiteľné miesto aj vo výchovno-vzdelávacom procese na Obchodnej akadémii v Žiline. Pedagogickí zamestnanci ich uplatňujú nielen počas vyučovania  odborných ekonomických predmetov, ale aj počas vyučovacích hodín všeobecnovzdelávacích predmetov, medzi ktoré patrí dejepis. Vedomostné hry rozvíjajú motiváciu žiakov a prispievajú k lepšiemu porozumeniu učiva. Obchodná akadémia v Žiline získala zo zdrojov Žilinského

Mladý Slovák – školské kolo súťaže

Dňa 13. apríla 2016 sa uskutočnilo v priestoroch našej školy školské kolo vedomostnej súťaže „Mladý Slovák“, ktorú organizuje Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja pod záštitou riaditeľa úradu PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD. Cieľom súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o tradície, kultúru a históriu slovenského národa, formovať ich prirodzený slovenský patriotizmus, vlastenectvo a národné povedomie a

Grantový program ŽSK – Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja podporil projektový zámer Obchodnej akadémie v Žiline s názvom „Uhorský palatín Juraj Turzo“, ktorý bol vypracovaný v rámci grantového programu „Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie“. Projekt je zameraný na zefektívnenie vyučovania národných a regionálnych dejín a zvýšenie záujmu žiakov o historický, kultúrny a spoločenský odkaz Juraja Turzu pre súčasnosť prostredníctvom zážitkového učenia, vedomostných hier,

OAVOZA proti rasizmu a extrémizmu

Dejepis ako vyučovací predmet prispieva k rozvíjaniu národného povedomia, ktoré vychádza z úcty k iným národom a etnikám a z rešpektovania kultúrnych odlišností ľudí rôznych skupín a spoločenstiev. Zároveň prispieva k rozvíjaniu hodnotovej orientácie mladých ľudí a k udržaniu demokratických hodnôt európskej civilizácie. Negatívne vnímanie rasizmu a extrémizmu prezentovali žiaci 2. ročníka Obchodnej akadémie v Žiline na vyučovacích hodinách dejepisu

Voľby a mládež

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia dňa 5. marca 2016. Volebný systém pre voľby do zákonodarného orgánu je definovaný v Ústave Slovenskej republiky a v zákone č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obchodná akadémia v Žiline v spolupráci s Radou mládeže Žilinského kraja pripravila pre žiakov 3. ročníka

Rok Juraja Turzu

Pri príležitosti 400. výročia úmrtia Juraja Turzu vyhlásil Žilinský samosprávny kraj rok 2016 za Rok Juraja Turzu. Historický odkaz Juraja Turzu sme si pripomenuli na hodinách dejepisu netradičnou výtvarnou aktivitou. Žiaci 1. ročníka študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) vytvorili komiksové príbehy v anglickom jazyku, ktoré zachytávajú jeho pôsobenie v Uhorsku v období

Bitka pri Verdune – 100. výročie

Bitka pri Verdune (21. február 1916 – 18. december 1916) predstavuje jednu z najkrvavejších bitiek 1. svetovej vojny, ktoré sa odohrali na západnom fronte. Na oboch bojujúcich stranách si vyžiadala životy asi 250 000 vojakov a pol milióna ranených. Vojaci Nemeckého cisárstva plánovali zaútočiť na strategické pozície, z ktorých Francúzi nemohli ustúpiť. Ako cieľ ofenzívy vybrali

Objavujeme kultúrne dedičstvo Slovenska

Tablety patria k moderným interaktívnym didaktickým prostriedkom, ktoré nachádzajú široké uplatnenie aj vo vyučovacom procese na Obchodnej akadémii v Žiline. Koniec 1. polroka školského roka 2015/2016 sme vyučovanie dejepisu doplnili o prácu s interaktívnou tabuľou a tabletmi v multimediálnej učebni školy. Žiaci 1. a 2. ročníka si osvojili skupinovú prácu s internetovými stránkami a aplikáciami, ktoré ponúkajú netradičný pohľad na historické a kultúrne dedičstvo

Výstava Titanic

Kráľovský poštový parník Titanic bol luxusný zaoceánsky parník patriaci spoločnosti White Star Line. Jeho úlohou bolo zabezpečiť prepravu cestujúcich a pošty medzi Európou a Severnou Amerikou. Titanic však stroskotal už počas svojej prvej plavby v noci zo 14. apríla na 15. apríla 1912. Pri potopení lode zahynulo okolo 1 500 cestujúcich a členov posádky. Atmosféru

Poklady historického múzea v Bratislave

Historické múzeum v Bratislave je súčasťou komplexu špecializovaných inštitúcií Slovenského národného múzea. Jeho základným poslaním je získavať, ochraňovať a sprístupňovať múzejné zbierky, dokladujúce vývin spoločnosti na Slovensku od stredoveku až po súčasnosť. Dňa 16. decembra 2015 sa žiaci I.C a I.G Obchodnej akadémie v Žiline zúčastnili odbornej exkurzie z dejepisu na Bratislavskom hrade, ktorá bola tematicky zameraná na poznávanie

Stredoveký Krakow

Mesto Krakow láka svojich turistov nielen v letnom období, ale aj nádhernou výzdobou počas zimy. Dňa 14. decembra 2015 sa žiaci I.G a II.C pod vedením PaedDr. Lenky Kulichovej a Mgr. Valentína Hlivjáka zúčastnili zahraničnej exkurzie z dejepisu v hlavnom meste Malopoľského vojvodstva. Počas dvojhodinovej prehliadky historického centra mohli obdivovať gotické, renesančné a barokové stavby, kráľovský zámok Wawel, Mariánsky kostol, Floriánsku bránu

Prvá svetová vojna – Tragédia, ktorá postihla všetkých

Historické múzeum v Bratislave v spolupráci so Slovenským národným archívom a Vojenským historickým ústavom pripravilo na Bratislavskom hrade výstavu k 100. výročiu vypuknutia 1. svetovej vojny. „Veľká vojna“ (1914 – 1918) bola prvým globálnym konfliktom v dejinách ľudstva. Zámienkou vojny sa stal atentát na následníka rakúsko-uhorského trónu Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželku, ktorých v Sarajeve zavraždil

Školské kolo Olympiády ľudských práv

Ľudské práva patria ku základným hodnotám demokratickej spoločnosti. Poznanie problematiky ľudských práv je jednou z hlavných oblastí vzdelávania na Obchodnej akadémii v Žiline.  Dňa 10. decembra 2015 sa žiaci 3. ročníka pod vedením JUDr. Jany Tomaníčkovej a PaedDr. Petra Majera zúčastnili XVIII. ročníka Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Školské kolo

Beseda k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra

Obchodná akadémia v Žiline v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Žiline pripravila pre žiakov 1. a 2. ročníka besedu k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Matica slovenská patrí medzi významné inštitúcie, ktoré zachovávajú tradičné slovenské hodnoty a podieľajú sa na formovaní osobnosti mladých ľudí. Poslaním Matice slovenskej je rozvíjať a upevňovať slovenské vlastenectvo, umocňovať národné povedomie Slovákov a krajanov

Náš postoj k utečencom

V posledných mesiacoch zažíva Európa inváziu miliónov emigrantov z menej vyspelých oblastí sveta. Veľkú časť migrantov tvoria ekonomickí prisťahovalci z rozvojových krajín, migranti hľadajúci nové pracovné príležitosti a utečenci obávajúci sa prenasledovania z rasových, náboženských, národnostných a politických príčin. Utečenci tvoria osobitnú skupinu migrantov, ktorí potrebujú medzinárodnú pomoc a ochranu. Medzinárodná migrácia sa stáva vážnym globálnym problémom, ktorý zaujal aj žiakov

Návšteva Informačného centra EUROPE DIRECT v Žiline

Dňa 11. novembra 2015 sme sa s vybranými žiakmi 3. ročníka vybrali na návštevu do EUROPE DIRECT centra, ktoré patrí medzi  500 informačných centier na celom svete a zároveň medzi 12 informačných centier nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky. Cieľom informačného centra je poskytovať najmä informácie a novinky z EÚ, praktické informácie o pracovných a študijných možnostiach

Elektronické psychologické testy

Vyučovanie psychologických disciplín v stredných školách má nezastupiteľné miesto pri formovaní osobnosti mladých ľudí a v príprave žiakov na vysokoškolské štúdium, alebo na výkon budúceho povolania. Poznatky zo psychológie sú rozptýlené do učebných osnov vyučovacieho predmetu občianska náuka. Oblasť „psychologického vzdelávania“ v stredných odborných školách vymedzujú dva tematické celky „Človek ako jedinec“ a „Človek a spoločnosť“. Vyučovanie psychológie, resp. vybraných

Rok Ľudovíta Štúra

Dňa 28. októbra 2015 sme si pripomenuli 200 rokov od narodenia Ľudovíta Štúra. Obchodná akadémia v Žiline pri príležitosti spomienky na kultúrny, politický a historický odkaz jednej z najvýznamnejších postáv moderných slovenských dejín pripravila pre žiakov školy viaceré tematické aktivity. Žiaci II.A, II.B a II.C sa oboznámili s historickým odkazom Ľudovíta Štúra prostredníctvom netradičných vyučovacích hodín dejepisu, ktoré sa niesli

Regionálne dejiny Žiliny a okolia

Dejinné udalosti prezentujeme väčšinou v národnom, európskom a svetovom meradle, často však nepoznáme históriu svojho najbližšieho okolia. Krátky prehľad o dejinách Žiliny a okolia od najstarších čias po súčasnosť ponúkli žiakom 1. ročníka Obchodnej akadémie v Žiline zamestnanci Považského múzea v Žiline. Pri prehliadke Budatínskeho hradu a jeho areálu sa dozvedeli zaujímavé informácie o dejinách Žiliny a hospodárskom postavení mesta v období stredoveku

Galerijná a múzejná pedagogika vo vyučovaní dejepisu

Hlavným cieľom vyučovania dejepisu na stredných školách je kultivovať osobnosť mladého človeka a rozvíjať jeho historické vedomie prostredníctvom poznávania dejinných udalostí v prepojení na súčasnosť. Súčasťou dejepisného vzdelávania na Obchodnej akadémii v Žiline je rozvíjanie vzťahu žiakov ku výtvarnému umeniu a dejinám umenia. Hodnotu umeleckých diel si žiaci osvojujú prostredníctvom aktívneho vnímania a prežívania v múzeách a galériách a pri realizácii netradičných

Stredoveké banské mestá – Banská Štiavnica

Banská Štiavnica patrí medzi významné banské mestá Európy. Najstaršie písomné doklady o ťažbe kovov pochádzajú z 11. storočia. Vrchol banského podnikania bol zaznamenaný v 15. a 17. storočí, kedy sa v okolí mesta ťažilo zlato a striebro. Medzi zaujímavé objekty Banskej Štiavnice patria gotické a renesančné meštianske domy a historické stavebné pamiatky Starý Zámok (Mestský hrad) a