Domov KONTAKTY

Náš postoj k utečencom

V posledných mesiacoch zažíva Európa inváziu miliónov emigrantov z menej vyspelých oblastí sveta. Veľkú časť migrantov tvoria ekonomickí prisťahovalci z rozvojových krajín, migranti hľadajúci nové pracovné príležitosti a utečenci obávajúci sa prenasledovania z rasových, náboženských, národnostných a politických príčin. Utečenci tvoria osobitnú skupinu migrantov, ktorí potrebujú medzinárodnú pomoc a ochranu. Medzinárodná migrácia sa stáva vážnym globálnym problémom, ktorý zaujal aj žiakov študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické).

Dňa 16. novembra 2015 sa žiaci I.G zúčastnili blokového vyučovania slovenského jazyka a literatúry a dejepisu. Hlavnou témou 90-minutového vzdelávania boli „Ľudské práva a utečenci“. Cieľom vyučovania bolo získať nové poznatky o utečencoch, rozvíjať kritické myslenie v oblasti rešpektovania ľudských práv a prejaviť empatiu k utrpeniu druhých ľudí. Počas hodiny slovenského jazyka a literatúry diskutovali na tému migrácia a problémy utečencov v Európskej únii a vyskúšali si aktivity zážitkového učenia k ochrane ľudských práv. Vyučovanie dejepisu pokračovalo diskusiou, videofilmami a informáciami o vojne v Lýbii, v Sýrii a na Ukrajine.

Žiaci prezentovali svoj postoj k migrantom v súlade s Čl. 14 Všeobecnej deklarácie ľudských práv: „Každý má právo vyhľadávať a požívať v iných krajinách azyl pred prenasledovaním.“

PaedDr. Peter Majer a PaedDr. Lenka Kulichová