Domov KONTAKTY

Predmetová komisia spoločenskovedného vzdelávania

Predmety:

Predstavenie predmetu SJL (PPTX)

Slovenský jazyk a literatúra

Obsah výučby predmetu slovenský jazyk a literatúra vychádza zo vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“ ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby. Vyučovanie má činnostný, procesuálny charakter. Žiak si má nielen pamätať, ale najmä konštruovať, tvoriť. Posilňuje sa úloha jazyka, preto je jeho týždenná dotácia 2 hodiny a literatúry 1 hodina. Cieľom predmetu je posilniť písomný a ústny prejav, medzipredmetové vzťahy. Obsahom literatúry nie je poznanie spisovateľov, ale schopnosť, umenie čítať. Dôležitá je znalosť pojmového aparátu. Literatúra opúšťa literárno-historickú štruktúru. Prechádza od pamäťovej koncepcie k rozvoju zručností, t. j. k činnostnému zmocneniu sa textu, jeho interpretácie, hodnotenia. Literatúra je zameraná na formovanie osobnosti žiaka v snahe dosiahnuť vnútorne bohatú individualitu. Do popredia na vyučovanie jazyka sa dostane najmä tvorba vlastných textov, prejavov, ktoré budú adekvátne konkrétnej komunikačnej situácii. Kľúčové jazykové kompetencie sú čítanie, písanie, počúvanie, komunikácia.

Dejepis:

Obsah výučby predmetu dejepis vychádza zo vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ ŠVP 62 Ekonomické vedy, 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby. Hlavnou funkciou vyučovacieho predmetu dejepis je kultivovanie historického vedomia žiakov ako celistvých osobností a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historických skúseností či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy.

Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj celosvetovej, ale aj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Žiaci si prostredníctvom dejepisu postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania, lebo chápanie, vnímanie a porozumenie historických procesov predstavuje jeden zo základných predpokladov komplexného poznávania ľudskej spoločnosti.

V procese vyučovania dejepisu na stredných odborných školách sa kladie osobitný dôraz na dejiny 19. a 20. storočia preto, lebo v nich môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov. Pomocou vybraných dejepisných tematických celkov a tém dejepis vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Rovnako dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie.Náboženská výchova:

Obsah výučby predmetu náboženská výchova vychádza zo vzdelávacej oblasti „Človek, hodnoty a spoločnosť“. Náboženská výchova svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho.

Úlohou povinne voliteľného predmetu katolícka náboženská výchova je podporovať hodnotovú orientáciu žiakov tak, aby bola prínosom pre ich osobnostný a sociálny rozvoj. Predmet ponúka prístup k biblickému posolstvu a kresťanskej tradícii a tým rozvíja a podporuje základné predpoklady kresťanských životných postojov a konania. Náboženská výchova nevyžaduje prijatie viery, ale garantuje autenticitu výučby náboženstva, ktoré sa odovzdáva ako katolícke. Z toho vyplýva, že ciele a obsah tohto predmetu sú určené Katolíckou cirkvou.

Náboženská výchova má predovšetkým formatívny charakter a napomáha rozvoju kľúčových kompetencií (kompetencie k učeniu sa, kompetencie k riešeniu problémov, komunikačné kompetencie, sociálne a interpersonálne kompetencie, existenciálne kompetencie) žiakov.

Výchovný proces je prispôsobený kognitívnemu a psychosociálnemu vývinu adolescentov a využíva aktívne metódy výučby.

V rámci vyučovania sa značný priestor venuje práci so Svätým písmom. Základom obsahu je poznanie viery sprevádzané modlitbou, morálna formácia a uvedenie do kresťanského života cez liturgiu.

Metódy, formy a prostriedky vyučovania náboženskej výchovy majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Vyučovanie má pomáhať študentom otvoriť sa duchovnému chápaniu ekonómie spásy, ako ho predstavuje a dáva prežívať liturgia Cirkvi.

Občianska náuka

Obsah výučby predmetu občianska náuka vychádza zo vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby. Predmet občianska náuka je koncipovaný tak, aby svojim obsahom pomáhal žiakom orientovať sa v sociálnej realite a ich začleňovaniu do rôznych spoločenských vzťahov a väzieb. Otvára cestu k realistickému sebapoznávaniu a poznávaniu osobnosti druhých ľudí a k pochopeniu vlastného konania i konania druhých ľudí v kontexte rôznych životných situácií. Oboznamuje žiakov so vzťahmi v rodine a v škole, činnosťou dôležitých politických inštitúcií a orgánov a s možnými spôsobmi zapojenia sa jednotlivcov do občianskeho života. Rozvíja občianske a právne vedomie žiakov, posilňuje zmysel jednotlivcov pre osobnú i občiansku zodpovednosť a motivuje žiakov k aktívnej účasti na živote demokratickej spoločnosti. Oboznamuje so základným kategoriálno-pojmovým aparátom filozofie, prezentuje filozofiu a jej dejiny ako určité laboratórium ľudského myslenia.

Predmet občianska náuka oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami z oblasti psychológie, sociológie, politológie, práva a estetiky. Podieľa sa na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji žiakov. Občianska náuka preferuje aktívne občianstvo, rôzne postupy k riešeniu problémov každodennej praxe, pochopenie zložitosti sociálnych vzťahov, uvedomenie si hodnoty vzdelania a vzdelanostnej politiky.

Etická výchova

Obsah vyučovacieho predmetu „etická výchova“ vychádza zo vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“ ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby. Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej významné miesto zaujíma prosociálne správanie. Pri plnení tohto cieľa sa využíva primárne zážitkové učenie, ktoré popri informáciách účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade.

Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je rozvoj sociálnych zručností (otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných a pod.), ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a učenia. Žiaci sú vedení k harmonickým a stabilným vzťahom v rodine, na pracovisku a k spoločenským skupinám. Získajú kompetencie samostatne a zodpovedne sa rozhodovať v oblasti sexuálneho správania. Budú pripravení rešpektovať profesionálnu etiku založenú na zodpovednosti a úcte k odberateľovi.