Domov KONTAKTY

Etická výchova

Zážitkové aktivity na hodinách etickej výchovy

Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť žiaka s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej významné miesto zaujíma prosociálne správanie. Pri plnení tohto cieľa využívame zážitkové učenie, ktoré podporuje pochopenie a zvnútornenie mravných noriem. Súčasťou etickej výchovy je rozvoj sociálnych zručností žiakov (otvorená komunikácia, empatia, asertivita a pozitívne hodnotenie iných), podpora mentálnej