Domov KONTAKTY

Beseda k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra

Obchodná akadémia v Žiline v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Žiline pripravila pre žiakov 1. a 2. ročníka besedu k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Matica slovenská patrí medzi významné inštitúcie, ktoré zachovávajú tradičné slovenské hodnoty a podieľajú sa na formovaní osobnosti mladých ľudí. Poslaním Matice slovenskej je rozvíjať a upevňovať slovenské vlastenectvo, umocňovať národné povedomie Slovákov a krajanov žijúcich v zahraničí a prehlbovať ich vzťah k slovenskej štátnosti.

Besedu, ktorá sa uskutočnila dňa 26. novembra 2015, viedol šéfredaktor Slovenských národných novín a správca Matice slovenskej Mgr. Maroš Smolec. Vybraným žiakom 1. a 2. ročníka predstavil politický, kultúrny a historický odkaz Ľudovíta Štúra. Nezabudnuteľný umelecký zážitok ponúkol herec a recitátor Jozef Šimonovič, ktorý predniesol ukážky vybraných slovenských literárnych diel v staroslovienčine, biblickej češtine, bernolákovčine a v štúrovskej slovenčine. Našu školu navštívila aj riaditeľka Domu Matice slovenskej v Žiline Mgr. Katarína Kalanková, ktorá sa zaujímala o vyučovanie národných dejín a zapojenie školy do vedomostných súťaží.

Prestíž dvojstému výročiu narodenia Ľudovíta Štúra dodáva aj jeho zaradenie do zoznamu výročí Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) na roky 2014 – 2015. Obchodná akadémia v Žiline si pripomenula odkaz Ľudovíta Štúra v roku 2015 viacerými tematickými aktivitami, ktoré sa uskutočnili počas vyučovania dejepisu a slovenského jazyka a literatúry.

PaedDr. Peter Majer