Zmluvy 2018

 

Číslo zmluvy podľa číselníka zmlúv OA Názov zmluvy Identifikácia zmluvných strán Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy v € Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnost do..) Dátum uzavretia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
3/2017 Nájomná zmluva 3/2017 Mgr. Ján Konárik,                            Tulská 2979/24,                      010 08  Žilina Prenajímateľ prenecháva do nájmu nájomcovi služobný byt nachádzajúci sa v objekte popísanom v čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy 96,45 €/mesiac určitá do 31.12.2018 22.12.2017 15.01.2018
52/01-18 Zmluva o spolupráci a partnerstve Poradca podnikateľa, s.r.o.,                           Martina Rázusa 23A/8336,             010 01  Žilina,                            IČO: 36014991 Vzájomné poskytnutie dohodnutých plnení v čl.III Predmet zmluvy 0,00 EUR určitá do 30.06.2018 19.12.2017 22.01.2018
5/02-18 – DOCX, DOC, ODT, PDF Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní stravovania Gymnázium,                               Veľká okružná 22,              010 01  Žilina,                    IČO: 00160890 poskytovanie stravovania Hodnota hlavného jedla 2,30 EUR, 55% príspevok zamestnávateľ 1,27 € 1 jedlo, Príspevok zo SF 0,14 € 1 jedlo, príspevok zamestnanec 0,89 € 1 jedlo neurčitá 26.1.2018 12.02.2018
53/03-18 – PDF Rámcová kúpna zmluva ŠEVT a.s.,                               Plynárenská 6,             974 72  Banská Bystrica,                    IČO: 31331131 dodanie tovaru odberateľovi zo sortimentu dodávateľa na základe objednávkového formulára Bez určenia konkrétnej kúpnej ceny, kúpna cena bude určená na základe cenovej ponuky dodávateľa neurčitá 29.1.2018 12.02.2018
22/04-18 – PDF Kolektívna zmluva Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Obchodnej akadémii,                                         Veľká okružná 32,                     011 57  Žilina KZ upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán KZ upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán určitá do 31.12.2018 29.1.2018 19.02.2018
19/05-18 – PDF Zmluva o uverejnení inzercie MEDIATEL spol. s r.o.,    Prešovská 38/B,     821 02  Bratislava,    IČO: 35859415 Inzercia KOMBI 180,00 neurčitá 14.02.2018 19.02.2018
1/2018 – PDF Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2018 Prom.ped. Vladimír Ohrádka AUTOŠKOLA,                       Na Šefranici 16,                           010 01  Žilina,              IČO: 17822513 Nájom nebytových priestorov – miestnosť č.42 o výmere 47,30 m² 2xtýždenne v popoludňajších hodinách- štvrtok, piatok 2 hodiny od 16,00 h po skončení vyučovacieho procesu 125,00 €/štvrťrok – nájom,        125,00 €/štvrťrok za služby spojené s nájmom /elektrina, teplo, vodné a stočné/ určitá do 30.06.2019 24.05.2018 26.05.2018
54/06-18 – PDF Zmluva o servise a výkone zodpovednej osoby BESONE, s.r.o.,     Priemyselná 1,               031 01  Liptovský Mikuláš, IČO: 44277971 Servis a výkon zodpovednej osoby 45,00 EUR/mesiac neurčitá 16.5.2018 26.05.2018
55/07-18 – PDF Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom KOMENSKY, s.r.o.,     Park mládeže 1,               040 01  Košice, IČO: 43908977 Úprava práv a povinností zmluvných srán pri zabezpečení ochrany osobných údajov sprostredkovateľom v informačnom systémi Virtuálna knižnica v súlade s príslušnými ustanovaniami zákona NR SR  č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 0 10 rokov od ukončenia zmluvy medzi prevádkovateľom a prevádzkovateľom dotknutej osoby a 10 rokov od ukončenia zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom 25.5.2018 30.05.2018
57/09-18 – DOCX, ODT, PDF Zmluva o spolupráci pri realiácii NP Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP Štátny inštitút odborného vzdelávania,     Bellova 54/A,               837 63  Bratislava, IČO: 17314852 Účelom tejto zmluvy je vymedziť práva a povinnosti Realizátora a Školy tak, aby sa Škole umožnilo využívať úžitky z aktivít Projektu 0 určitá a to do ukončenia realizácie Projektu 24.5.2018 01.06.2018
56/08-18 – DOCX, DOC, ODT, PDF Zmluva o poskytnutí grantu  Nadácia Kia Motors Slovakia.,    Sv. Jána Nepomuckého 1282/1,               013 01  Teplička nad Váhom, IČO: 42349826 poskytnutie peňažných prostriedkov Nadáciou Príjemcovi na uskutočnenie projektu Crossfitom k lepšej fyzickej kondícii a k zdravšiemu životnému štýlu 2 000,00 určitá do 15.9.2020 14.5.2018 01.06.2018
37/09-18 – PDF Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERASMUS+ číslo zmluvy 2018-1-SK01-KA116-045950 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu,                         Krížikova 9,                811 04  Bratislava,               IČO: 30778867  Národná agentúra sa rozhodla udeliť grant za podmienok stanovených v osobitných podmienkach, všeobecných podmienkach a v prílohách tejto zmluvy na projekt Lepšie pracovné príležitosti vďaka odbornej praxi v zahraničí v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, ako sa popisuje v prílohe II. 35125,00 EUR určitá od 01.06.2018 do 31.05.2019 04.06.2018 16.06.2018
58/10-18 – PDF Zmluva o dielo JAMANAT s.r.o. ,   Clementisova 1358/27,               024 01  Kysucké Nové Mesto,  IČO: 36410233 stavebné práce na diele Obchodná akadémia Žilina – vybudovanie parkoviska 7 569,84 určitá do 24.8.2018 28.6.2018 30.06.2018
40/11-18 – PDF Zmluva o partnerskej spolupráci ADC Technology Training Ltd trading as ADC College,                        Station House,                  11-13 Masons Avenue,             Harrow HA3 5 AD, Middlesex,                   United Kingdom zabezpečenie stáže 15 žiakov v rámci grantu ERASMUS+ v čase 23.09.-06.10.2018 odhadovaná hodnota celkom 20 610,00 EUR určitá do 06.10.2018 1.6.2018 30.06.2018
59/11-18 – PDF Zmluva o dielo č. 2 IPSTAV s.r.o. ,  P.O.Hviezdoslava 2925,               024 01  Kysucké Nové Mesto,  IČO: 36371157 stavebné práce na diele Obchodná akadémia Žilina – Stavebné úpravy multifunkčného ihriska 29 400,17 určitá do 23.8.2018 11.7.2018 13.07.2018
60/13-18 – PDF Poistná zmluva UNION poisťovňa, a.s. ,  Karadžičova 10,               813 60  Bratislava,  IČO: 31322051 úrazové poistenie žiakov – 118 poistné na žiaka 2,23 EUR určitá do 30.06.2019 3.9.2018 04.09.2018
1/2018/OAZA 1415/2018 – PDF Licenčná zmluva KROS a.s. ,                         A. Rudnaya 21,              010 01  Žilina,                     IČO: 31635903 bezodplatné poskytnutie licencie, t.j. udelenie súhlasu poskytovateľa na používanie počítačových ekonomických programov nadobúdateľovi, za podmienok dojednaných  v tejto zmluve bezodplatne neurčitá 27.8.2018 06.09.2018
2/2/2017 – PDF Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č. 2/2017 Júlia Bielečková,                       Jura Hronca 3409/11,                           010 15  Žilina,              IČO: 48270521 Dodatkom č. 1 menia identifikačné údaje nájomcu z dôvodu prenosu práv a povinností na štatutárny orgán nájomcu 300 €/mesiac – nájom,        50 €/mesiac za služby spojené s nájmom /elektrina, teplo, vodné a stočné a odvoz smetí/ určitá do 31.10.2018 01.08.2018 12.09.2018
52/14-18 – PDF Zmluva o spolupráci a partnerstve Poradca podnikateľa, s.r.o.,                           Martina Rázusa 23A/8336,             010 01  Žilina,                            IČO: 36014991 Vzájomné poskytnutie dohodnutých plnení  0,00 EUR určitá do 30.06.2019 10.08.2018 01.10.2018