tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Zmluvy 2018

 

Číslo zmluvy podľa číselníka zmlúv OA Názov zmluvy Identifikácia zmluvných strán Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy v € Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnost do..) Dátum uzavretia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
3/2017 Nájomná zmluva 3/2017 Mgr. Ján Konárik,                            Tulská 2979/24,                      010 08  Žilina Prenajímateľ prenecháva do nájmu nájomcovi služobný byt nachádzajúci sa v objekte popísanom v čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy 96,45 €/mesiac určitá do 31.12.2018 22.12.2017 15.01.2018
52/01-18 Zmluva o spolupráci a partnerstve Poradca podnikateľa, s.r.o.,                           Martina Rázusa 23A/8336,             010 01  Žilina,                            IČO: 36014991 Vzájomné poskytnutie dohodnutých plnení v čl.III Predmet zmluvy 0,00 EUR určitá do 30.06.2018 19.12.2017 22.01.2018
5/02-18 – DOCX, DOC, ODT, PDF Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní stravovania Gymnázium,                               Veľká okružná 22,              010 01  Žilina,                    IČO: 00160890 poskytovanie stravovania Hodnota hlavného jedla 2,30 EUR, 55% príspevok zamestnávateľ 1,27 € 1 jedlo, Príspevok zo SF 0,14 € 1 jedlo, príspevok zamestnanec 0,89 € 1 jedlo neurčitá 26.1.2018 12.02.2018
53/03-18 – PDF Rámcová kúpna zmluva ŠEVT a.s.,                               Plynárenská 6,             974 72  Banská Bystrica,                    IČO: 31331131 dodanie tovaru odberateľovi zo sortimentu dodávateľa na základe objednávkového formulára Bez určenia konkrétnej kúpnej ceny, kúpna cena bude určená na základe cenovej ponuky dodávateľa neurčitá 29.1.2018 12.02.2018