Domov KONTAKTY

Predmetová komisia anglického jazyka

Predmety:

Predstavenie PK ANJ (PPTX)

Anglický jazyk:

Úlohou predmetu anglický jazyk je aktívne zvládnuť jazykové zručnosti a vedomosti. Jazykové vyučovanie podporuje individuálnu, spoločenskú a profesionálnu spôsobilosť dorozumieť sa a komunikovať v cudzom jazyku v reálnych podmienkach. Prispieva k rozvoju osobnosti a umožňuje uplatniť sa na domácom a zahraničnom trhu práce.

Výučba je zameraná na formovanie a prehlbovanie zručností, vedomostí a návykov, zameraných na:

rečové zručnosti, jazykové funkcie, tematické okruhy a jazykové prostriedky.

Rečové zručnosti, zahŕňajúce počúvanie, čítanie, ústny a písomný prejav, vedú k aktívnemu zvládnutiu jazyka z hľadiska jazykových funkcií: kontaktných, regulačných, hodnotiacich a informatívnych.

25 tematických okruhov  sa orientuje na požiadavky všedného dňa a vo vyučovaní sa realizujú vo forme každodenných situácií a dialógov:

  • Rodina a spoločnosť
  • Domov a bývanie
  • Ľudské telo, starostlivosť o zdravie
  • Doprava a cestovanie
  • Vzdelávanie
  • Človek a príroda
  • Voľný čas, záľuby a životný štýl
  • Stravovanie
  • Multikultúrna spoločnosť
  • Obliekanie a móda
  • Šport
  • Obchod a služby
  • Krajiny, mestá a miesta
  • Kultúra a umenie
  • Knihy a literatúra
  • Človek a spoločnosť
  • Komunikácia a jej formy
  • Masmédiá
  • Mládež a jej svet
  • Zamestnanie
  • Veda a technika v službách ľudstva
  • Vzory a ideály
  • Vzťahy medzi ľuďmi
  • Slovensko
  • Krajina, ktorej jazyk sa učím

Jazykové prostriedky zahŕňajú situačne a vecne primeranú slovnú zásobu, poznatky z morfológie a syntaxe, výslovnosť, intonáciu a pravopis.

Metódy, formy a prostriedky vyučovania majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností, viesť k samostatnosti a tvorivosti.

Hodnotenie žiakov je založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohoto vzdelávacieho programu. Výučba sa uskutoční v triede alebo v jazykovej učebni. Žiaci pracujú v skupinách max. 16 žiakov.

Prvotný cieľ jazykového vyučovania je komunikatívny cieľ, t. j.  osvojenie si komunikatívnej kompetencie rozvíjaním 4 rečových zručností – počúvanie, čítanie, ústny prejav a písomný prejav.

Vyučovanie anglického jazyka má podstatný význam pre rozvoj interkultúrnej komunikačnej schopnosti, k vzájomnému porozumeniu medzi národmi a toleranciu k iným kultúram. Formuje kritické myslenie, myšlienkovú a rečovú tvorivosť, samostatnosť a zodpovednosť za študijné výsledky.

Prezentácia predmetu: bude priložený link na materiály, ktoré máme na oavoza.sk v predmete anglický jazyk.

Jazyková odborná príprava v anglickom jazyku

Úlohou predmetu jazyková odborná príprava je poskytnúť žiakom základnú odbornú terminológiu v oblasti ekonomiky, cestovného ruchu, manažmentu, bankovníctva, obchodu a služieb v anglickom jazyku. Predpokladom pre zvládnutie predmetu sú jazykové znalosti žiakov získané výučbou povinného predmetu 1. cudzí jazyk.

Úlohou výučby je aktívne zvládnuť jazykové zručnosti a vedomosti. Jazykové vyučovanie podporuje individuálnu, spoločenskú a profesionálnu spôsobilosť dorozumieť sa a komunikovať v cudzom jazyku v reálnych podmienkach. Prispieva k rozvoju osobnosti a umožňuje uplatniť sa na domácom a zahraničnom trhu práce.

Metódy, formy a prostriedky vyučovania majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností, viesť k samostatnosti a tvorivosti. Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto vzdelávacieho programu. Výučba sa uskutoční v triede alebo v jazykovej učebni.

Prvotný cieľ jazykového vyučovania je komunikatívny cieľ, t.j. osvojenie si komunikatívnej kompetencie rozvíjaním rečových zručností. Z komunikačných jazykových kompetencií sa kladie dôraz predovšetkým na sociolingvistickú a pragmatickú kompetenciu. Prioritným cieľom v oblasti jazykového vzdelávania je plurilingvizmus, pri ktorom sa pozornosť upriamuje na určitú aktivitu, nie na samotný cudzí jazyk.

Všeobecné a špecifické ciele predmetu:

  • schopnosť komunikovať ústnou a písomnou formou v oblasti ekonomiky, cestovného ruchu, manažmentu, reklamy, bankovníctva, obchodu a služieb v cudzom jazyku
  • získať správne návyky spoločenského správania sa v styku so zahraničným partnerom z hľadiska spoločenských zvyklostí príslušného štátu
  • schopnosť správne sa orientovať v odbornej ekonomickej terminológii príslušného jazyka
  • spoznať a vysvetliť základné ekonomické pojmy a vzťahy medzi nimi
  • získať schopnosť samostatne formulovať a vyhotovovať obchodné písomnosti a doklady v cudzom jazyku
  • formovať pracovné a komunikatívne schopnosti žiakov.