tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Zmluvy 2019

Číslo zmluvy podľa číselníka zmlúv OA Názov zmluvy Identifikácia zmluvných strán Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy v € Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnost do..) Dátum uzavretia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
5/01-19 – PDF Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní stravovania Gymnázium,                               Veľká okružná 22,              010 01  Žilina,                    IČO: 00160890 poskytovanie stravovania Hodnota hlavného jedla 2,43 EUR, 55% príspevok zamestnávateľ 1,34 € 1 jedlo, Príspevok zo SF 0,20 € 1 jedlo, príspevok zamestnanec 0,89 € 1 jedlo neurčitá 21.1.2019 29.01.2019
22/02-19 – PDF Kolektívna zmluva Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Obchodnej akadémii,                                         Veľká okružná 32,                     011 57  Žilina KZ upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán KZ upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán určitá do 31.12.2019 21.1.2019 29.01.2019
64/03-19 – PDF Darovacia zmluva LICITOR group, a.s.,                              Sládkovičova 6,              010 01  Žilina,                    IČO: 36421561 darca daruje obradovanému dar špecifikovaný v bode 2.1 Zmluvy 360,00 neurčitá 30.4.2019 06.05.2019
27/04-19 – PDF Zmluva o darovaní Občianske združenie VZDELANIE, Veľká okružná 32, 011 57  Žilina, IČO: 17060478 Predmetom zmluvy o darovaní je vnútorné zariadenie OZ VZDELANIE podľa protokou o zaradení prostriedkov do majetku Obchodnej akadémie v Žiline.  4221,10 EUR neurčitá 22.5.2019 24.05.2019
1/2019 – PDF Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2019 Prom.ped. Vladimír Ohrádka AUTOŠKOLA,                       Na Šefranici 16,                           010 01  Žilina,              IČO: 17822513 Nájom nebytových priestorov – miestnosť č.42 o výmere 47,30 m² 2xtýždenne v popoludňajších hodinách- štvrtok, piatok 2 hodiny od 16,00 h po skončení vyučovacieho procesu 125,00 €/štvrťrok – nájom,        125,00 €/štvrťrok za služby spojené s nájmom /elektrina, teplo, vodné a stočné/ určitá do 30.06.2020 28.05.2019 30.05.2019
37/05-19 – PDF Dodatok k Zmluve o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERASMUS+ číslo zmluvy 2018-1-SK01-KA116-045950 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu,                         Krížikova 9,                811 04  Bratislava,               IČO: 30778867 Uvedené strany sa dohodli na zmene a doplnení Článku I.2 bod I.2.2, článku I.3, bod I.3.1 a prílohy II. projektu Lepšie pracovné príležitosti vďaka odbornej praxi v zahraničí v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Trvanie projektu je 15 mesiacov, Projekt začína 01.06.2018 a končí 30.09.2019. Maximálna výška grantu 53714,00 EUR,  NA vyplatí príjemcovi 80% dodatočne pridelených prostriedkov, čo predstavuje 14.871,- EUR. 53714,00 EUR určitá od 01.06.2018 do 30.09.2019 05.06.2019 14.06.2019
40/06-19 – PDF Zmluva o partnerskej spolupráci ADC Technology Training Ltd trading as ADC College,                        Station House,                  11-13 Masons Avenue,             Harrow HA3 5 AD, Middlesex,                   United Kingdom zabezpečenie stáže 8 žiakov v rámci grantu ERASMUS+ v čase 18.08.-31.08.2019 hodnota celkom 10817,00 EUR určitá do 31.08.2019 28.6.2019 16.07.2019
37/07-19 – PDF Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERASMUS+ číslo zmluvy 2019-1-SK01-KA116-060450 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu,                         Krížikova 9,                811 04  Bratislava,               IČO: 30778867  Národná agentúra sa rozhodla udeliť grant za podmienok stanovených v osobitných podmienkach, všeobecných podmienkach a v prílohách tejto zmluvy na projekt Mobilita – začiatok kariérnej dráhy v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, ako sa popisuje v prílohe II. 68085,00 určitá od 01.06.2019 do 31.05.2020 24.06.2019 16.07.2019
37/08-19 – PDF Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERASMUS+ číslo zmluvy 2019-1-SK01-KA101-060204 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu,                         Krížikova 9,                811 04  Bratislava,               IČO: 30778867  Národná agentúra sa rozhodla udeliť grant za podmienok stanovených v osobitných podmienkach, všeobecných podmienkach a v prílohách tejto zmluvy na projekt Učitelia bilingválneho štúdia držia krok s najnovšími trendmi v oblasti vzdelávania v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, ako sa popisuje v prílohe II. 22 710,00 EUR určitá od 01.06.2019 do 31.05.2020 10.07.2019 18.07.2019
40/09-19 – PDF Zmluva o partnerskej spolupráci ADC Technology Training Ltd trading as ADC College,                        Station House,                  11-13 Masons Avenue,             Harrow HA3 5 AD, Middlesex,                   United Kingdom zabezpečenie stáže 30 žiakov v rámci grantu ERASMUS+ v čase 13.10.-26.10.2019 hodnota celkom 38665,00 EUR určitá do 26.10.2019 17.7.2019 26.07.2019
60/10-19 – PDF Poistná zmluva UNION poisťovňa, a.s. ,  Karadžičova 10,               813 60  Bratislava,  IČO: 31322051 Hromadné úrazové poistenie žiakov – 118 821,25 EUR určitá do 30.06.2020 2.9.2019 05.09.2019
5/11-19 – PDF Zmluva o poskytovaní stravovania Gymnázium,                               Veľká okružná 22,              010 01  Žilina,                    IČO: 00160890 poskytovanie stravovania Hodnota hlavného jedla 2,50 EUR, 55% príspevok zamestnávateľ 1,38 € 1 jedlo, Príspevok zo SF 0,20 € 1 jedlo, príspevok zamestnanec 0,92 € 1 jedlo neurčitá 28.8.2019 05.09.2019