O čom podnikanie vlastne je?

papagajosPredmet Cvičná firma praktikum je voliteľným predmetom v 3. a 4. ročníku. Cvičná firma je špecifická organizačná forma vyučovania, ktorá simuluje prácu v reálnej firme, je mostom medzi teóriou a praxou a súčasne prípravou na podnikanie.

Podporuje rozvoj kľúčových kvalifikácií, ako je tímovosť, komunikácia, samostatnosť, zodpovednosť, tvorivosť, rozvoj schopnosti orientovať sa v hospodárskej praxi, robiť závery, rozvíjať seba a podnecovať rozvoj iných.

Absolvent cvičnej firmy sa naučí vypracovať podnikateľský plán, spoločenskú zmluvu, napísať si životopis, pracovať s PC, komunikovať so živnostenským a daňovým úradom, so sociálnou a zdravotnou poisťovňou, vypočítať kalkuláciu ceny výrobkov a služieb, urobiť marketing, pracovať na katalógu, obchodovať s inými cvičnými firmami na trhu, fakturovať, zaúčtovať základné účtovné prípady vyskytujúce sa vo firme.

V cvičnej firme prebiehajú všetky základné činnosti reálnej firmy – nákup, predaj, reklama, písomný a telefonický hospodársky styk, fakturácia a účtovanie…

Vo firme sa vyskytujú rôzne situácie a o jednu z nich by som sa ako vyučujúca tohto predmetu s Vami chcela podeliť.

Ukážka prác žiakov v cvičnej firme
Týždenník StarÝ VČAS napísal(žiak cvičnej firmy):

Škandál v AnimalKingdom s. r. o.

Na základe informácií od nemenovanej organizácie, prišlo k zisteniu, že firma AnimalKingdom ponúkala zvieratá zákazníkov tretím osobám. V zmluve medzi zákazníkom a firmou AnimalKingdom nebolo nikde uvedené, že zvieratá budú poskytnuté na testy tretím osobám. Firma sa ohradila tým, že oni nevedeli, čo sa bude zo zvieratami diať u tretej firmy. Ale ako dobre vieme, nevedomosť neospravedlňuje. Preto je veľký predpoklad úbytku zákazníkov u firmy AnimalKingdom, s. r. o.

A odpoveď na tento „škandál“ napísala žiačka. Nech sa páči, prečítajte si:

V denníku Starý včas bol uverejnený článok s titulom „Škandál v AnimalKingdom s. r. o.“, v ktorom novinár pán M. K. uverejnil svoje pochybnosti o správnosti a zákonitosti našej firmy.

V prvom rade chceme zdôrazniť, že kauza, ktorú rozprúdil Starý včas nie je dostatočne zdôvodnená a informácie, s ktorými menovaný denník disponuje sú „z druhej ruky“ a nie sú podložené skutočnými faktami.

Práve kvôli týmto skresleným informáciám je našou povinnosťou objasniť celú kauzu.

V inkriminovaných dňoch 27. apríla a 28. apríla (sobota, nedeľa) bola firma AnimalKingdom s. r. o. nútená z dôvodu prekročenia kapacity, podpísať zmluvu o prenajatí ubytovacích priestorov.

Danú organizáciu sme si vyberali podľa prísnych kritérií, a o jej dôveryhodnosti nás presvedčilo aj dobré meno organizácie s ktorým distribuovala. Zmluva bola riadne spísaná v spoločnosti našich právnych zástupcov ako aj s notárom, ktorý zmluvu overil. V tomto smere sa môžeme vyjadriť, že naša firma nepochybila v žiadnom smere. Všetky právne a zmluvné podmienky boli dodržané, čo sa nedá povedať o nemenovanej organizácii. Na klinických testoch, ktoré boli vykonané na našej klientele, sme nemali žiadnu účasť a neboli účelové, čo môžeme dokázať už spomínanou notársky overenou zmluvou. Samozrejme rovnako aj nás zarmútilo a znechutilo správanie organizácie, preto je samozrejme, že sme ihneď po odhalení pravdy od zmluvy odstúpili a podali žalobu spolu s trestným oznámením na nemenovanú organizáciu. Máme zato, že jediný kto nás v tejto kauze poškodil, bol denník Starý včas, z čoho samozrejme vyvodíme náležité právne dôsledky.

Zároveň Vás chceme ubezpečiť, že firma AnimalKingdom s. r. o. je stabilný a bezpečný hotel pre zvieratá s takmer tisícovou klientelou. Firma plnila a plní všetky zákonné ukazovatele obozretného podnikania a postupuje v súlade s platnou legislatívou. Preto Vás môžeme ubezpečiť, že Vaše zvieratká sú u nás v bezpečí a vždy na prvom mieste.

Ďakujeme za Vašu dôveru

AnimalKingdom s. r. o.

Ing. Lenka Synáková
učiteľka predmetu CFP