Leonardo da Vinci – jazyková a kultúrna príprava

Obchodná akadémia v Žiline sa niekoľko rokov úspešne zapája do realizácie projektov v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania. V aktuálnom školskom roku realizujeme projekt „Young economists and the European labour market“, na ktorý získala škola nenávratný finančný príspevok z Programu celoživotného vzdelávania (podprogram Leonardo da Vinci, akcia Mobility) vo výške 40 300 EUR. Cieľom projektu je umožniť žiakom 4. ročníka získať odborné a jazykové skúsenosti v zahraničí, zvýšiť ich motiváciu do práce, flexibilitu a pracovnú mobilitu, plniť pracovné povinnosti a aktívne komunikovať v anglickom jazyku počas výkonu odbornej praxe v zahraničí.

V mesiaci september 2013 sa uskutočnili prvé stretnutia žiakov 4. ročníka (účastníkov odbornej stáže v Londýne), ktorí počas nasledujúcich mesiacov absolvujú kurz jazykovej a kultúrnej prípravy. Obsah kurzu je zameraný na poznanie kultúry, histórie, tradícií a životného štýlu obyvateľov Veľkej Británie. Počas kurzu bude o. i. vytvorený tzv. „English Screening Assesment“ a „Work Preferences Form“ pre účastníkov stáže.

Odborná prax v zahraničí prispeje ku osobnostnému rozvoju žiakov, zvýši ich motiváciu do odborného jazykového vzdelávania a ku výkonu odborných činností ekonomického zamerania v praxi. Obsahové zameranie projektu mobility a výkon odbornej praxe v zahraničí korešponduje s výkonom odbornej praxe žiakov v slovenských podnikoch a organizáciách štátnej správy a samosprávy (napr. výkon administratívnych činností, styk s verejnosťou, písanie listov a správ, vedenie denníkov a dokumentácie, odborná komunikácia v cudzom jazyku a pod.). Stáž v zahraničí umožní žiakom školy rozvíjať ich osobnostné predpoklady pre výkon budúceho povolania a zlepšiť svoje odborné a jazykové zručnosti.

pcv3Podprogram Leonardo da Vinci sa venuje potrebám mládeže v oblasti stredoškolského odborného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré poskytujú odborné vzdelávanie a prípravu. Viac informácií o Programe celoživotného vzdelávania a podprograme Leonardo da Vinci je dostupných na www.saaic.sk.