Domov KONTAKTY

SAAIC

Erasmus+: Get new skills for better job opportunities

Erasmus+ je program Európskej únie na roky 2014 – 2020, ktorý je zameraný na posilnenie zručností, zamestnanosti, podporu modernizácie a internacionalizácie a zvýšenie kvality vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou prostredníctvom zapojenia sa do medzinárodných projektov. Obchodná akadémia v Žiline sa úspešne zapája do spolupráce so Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) pri realizácii mobilitných projektov od

Comenius – slovensko-turecké partnerstvo (2013 – 2015)

Obchodná akadémia v Žiline patrí medzi stredné odborné školy, ktoré sa od školského roku 2010/2011 aktívne zapájajú do realizácie projektov medzinárodnej spolupráce a mobilít žiakov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Začiatkom školského roka 2015/2016 sa ukončila realizácia dvojročného projektu „Life in Ottoman Empire and Royal Hungary“, ktorý bol realizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania (podprogram Comenius –

Odborná prax v Londýne

Obchodná akadémia v Žiline realizuje od školského roku 2013/2014 odbornú prax pre vybraných žiakov 3. a 4. ročníka vo Veľkej Británii. V roku 2013 sme predložili Slovenskej akademickej asociácii pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) projektový zámer „Young economists and the European labour market“ z programu Lifelong Learning Programme 2007 – 2013, ktorého realizáciou začala naša úspešná

Desať rokov spolupráce s SAAIC

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) je združenie fyzických a právnických osôb, ktorého cieľom je podporovať a koordinovať programy medzinárodnej spolupráce vzdelávacích inštitúcií s krajinami Európskeho spoločenstva. Obchodná akadémia v Žiline spolupracuje s SAAIC od školského roku 2005/2006, kedy sa zapojila do programu Socrates II a bilaterálneho projektu s bulharskou strednou školou Eurostandart Private

Comenius – Mobilita v Turecku

Dňa 29. marca 2014 sme sa spolu s ďalšími žiakmi 3. ročníka vydali na dlhú cestu. Všetko sa to začalo spoluprácou s tureckou strednou školou Şehitkamil Hatice Mustafa Gençten Ticaret Meslek Lisesi v Gaziantepe v rámci medzinárodného projektu „Life in Ottoman Empire and Royal Hungary“, na ktorý získala Obchodná akadémia v Žiline nenávratný finančný príspevok z

Comenius – Špeciality tureckej kuchyne

Turecká kuchyňa je stará viac ako tisíc rokov. Formovala sa pod vplyvom ázijskej a stredomorskej kuchyne. Dnes je považovaná za druhú najlepšiu kuchyňu na svete, hneď po francúzskej. Tradícia chalvy, baklavy, šafránovej ryže či ašury je stará ako dejiny Osmanskej ríše. Najlepší kuchári pochádzali z mesta Bolu na severozápade Turecka, ktoré je dodnes považované za

Comenius – Kurz tureckého jazyka

Územie Slovenska bolo v minulosti významným geografickým priestorom pre stretávanie rôznych kultúr, a taký charakter si zachovalo aj v súčasnosti.  Jeho kultúrna rozmanitosť sa v posledných desaťročiach prudko prehlbuje vďaka väčšej otvorenosti slovenskej spoločnosti. Voľný pohyb osôb do krajín Európskej únie, rozvoj cestovného ruchu, medzinárodná spolupráca a rozvoj internetu, to všetko sú podnety pre prehlbovanie

Leonardo da Vinci – Mobilita v Londýne

Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania podporila v roku 2013 mobilitný projekt Obchodnej akadémie v Žiline s názvom „Young economistst and the European labour market“, ktorý bol vypracovaný v rámci výzvy podprogramu Leonardo da Vinci. Projekt bol zameraný na získanie odborných pracovných zručností žiakov 4. ročníka študijného odboru 6317 6 obchodná akadémia v zahraničí a overenie ich

Comenius – Biz Türkçe őğreniyoruz – učíme sa po turecky

Európska dimenzia vo vzdelávaní, multikulturalizmus, antidiskriminácia, etnická, národnostná a náboženská tolerancia, rešpektovanie ľudských práv a slobôd predstavujú kľúčové slová slovensko-tureckého partnerstva, ktoré realizuje Obchodná akadémia v Žiline a Şehitkamil Hatice Mustafa Gençten Ticaret Meslek Lisesi v Gaziantepe v školskom roku 2013/2014. Obchodná akadémia v Žiline získala nenávratný finančný príspevok z Programu celoživotného vzdelávania (podprogram Comenius, akcia Bilaterálne školské partnerstvá) vo výške

Europass – mobilita pre žiakov 4. ročníka

Europass – mobilita je štandardný európsky dokument, ktorý zaznamenáva obsah a výsledky získaných vedomostí a zručností mladých ľudí a osôb, ktoré strávili istý čas v krajine Európskej únie za účelom vzdelávania a odbornej prípravy. Obchodná akadémia v Žiline v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizáciou ADC College v Londýne zabezpečila pre žiakov 4. ročníka – účastníkov odbornej

Leonardo da Vinci – jazyková a kultúrna príprava

Obchodná akadémia v Žiline sa niekoľko rokov úspešne zapája do realizácie projektov v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania. V aktuálnom školskom roku realizujeme projekt „Young economists and the European labour market“, na ktorý získala škola nenávratný finančný príspevok z Programu celoživotného vzdelávania (podprogram Leonardo da Vinci, akcia Mobility) vo výške 40 300 EUR. Cieľom projektu

Program celoživotného vzdelávania: Life in Ottoman Empire and Royal Hungary

Obchodná akadémia v Žiline získa nenávratný finančný príspevok z Programu celoživotného vzdelávania (podprogram Comenius, akcia Bilaterálne školské partnerstvá) vo výške 21 000 EUR na realizáciu projektu „Life in Ottoman Empire and Royal Hungary“. Partnerskou strednou školou je ŞEHİTKAMİL HATİCE MUSTAFA GENÇTEN TİCARET MESLEK LİSESİ v Gaziantepe, ktorá získa nenávratný finančný príspevok na realizáciu uvedeného projektu vo výške

Program celoživotného vzdelávania: Young economists and the European labour market

Obchodná akadémia v Žiline získa nenávratný finančný príspevok z Programu celoživotného vzdelávania (podprogram Leonardo da Vinci, akcia Mobility) vo výške 40 300 EUR na realizáciu projektu „Young economists and the European labour market“. Projekt „Mladí ekonómovia a európsky trh práce“ je zameraný na získanie odborných pracovných zručností žiakov študijného odboru 6317 M obchodná akadémia v zahraničí a overenie

Zapojili sme sa

Realizované vzdelávacie projekty: 1) školský rok 2010/2011 – názov projektu „Demokracia očami mládeže“, vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva SR, výzva: program finančnej podpory aktivít detí a mládeže – ADAM 2 – Podpora projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce s deťmi a mládežou v roku 2010. Cieľom projektu je formovať vzťah mladých ľudí k demokracii a demokratickému zriadeniu, podporovať spoluprácu mladých ľudí so zástupcami